Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia i Sociologia de l'Art

Codi de l'assignatura: 366435

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Herraiz Garcia

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial segons les mesures que s’aprovin des del Procicat i des dels òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID-19.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG7 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat

   -

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de recopilar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes rellevants de naturalesa social, científica o ètica

   -

CG1 - Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CE8 - Comprendre i relacionar la producció artística amb els factors culturals, socials, polítics i econòmics

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer, comprendre i interpretar les dades rellevants que permetin emetre judicis i reflexions sobre temes de l’antropologia i la sociologia de l’art.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat, sobre la producció artística, les relacions socials, les identitàries i les experiències de subjectivitat en la societat contemporània.
 • Tenir compromís ètic, tenir capacitat crítica i autocrítica, i saber mostrat actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques sobre antropologia i la sociologia de l’art.
 • Saber aplicar un raonament crític i compromís amb la subjectivitat, la representació i la cultura visual, la diferència, les tecnologies del gènere, les pràctiques de corporització, la sexualitat, les polítiques identitàries i postidentitàries, el saber situat, la performativitat, etc.
 • Conèixer, comprendre i relacionar la producció artística amb els factors culturals, socials, polítics i econòmics, i relacionar-los amb el mapa traçat dels agents vinculats a la producció, distribució i consum de l’art.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases per a la construcció d’una antropologia social de l’art que afavoreixi la reinterpretació de les categories artístiques d’Occident.

2. Creacions artístiques que ajudin a reflexionar sobre l’ordre social, les seves regles i funcionament, així com les possibles vies per resistir-se o dissentir davant aquest ordre.

3. L’ambigüitat de l’estatus de la imatge, les condicions cognitives que la fan possible i les respostes històriques a aquesta ambigüitat.

4. La capacitat d’acció (agency) de l’objecte artístic per reconsiderar la relació entre subjecte-objecte i promoure una teoria simbòlica del consum i l’apropiació dels objectes artístics.

5. La relació existent entre la producció artística i les relacions socials en què s’articula i conforma.

6. Localitzar els elements i agents de la xarxa de relacions que té lloc en la producció social de l’art en el context immediat.

7. Prendre consciència de la pròpia situació en aquestes xarxes de relacions socials i reflexionar sobre possibles vies de transformació.

8. Mapa dels agents vinculats a la producció, distribució i consum de l’art.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals

 • Presentacions docents 
 • Presentacions docents i investigadors convidats


Debats dirigits
 • Debats conceptuals (ordenant nocions i posicionaments) resultants de les lectures del curs a través de fòrums al Campus i/o a l’aula. 
 • Qüestions, temes i problemes emergents de les trobades amb els estudiants. 
 • Posada en pràctica d’estratègies etnogràfiques (derives caminades, observacions des de finestres, entrevistes en línia, visites a espais culturals i expositius, etc.).
 • Presentacions de l’alumnat dirigides a crear debats sobres les temàtiques del curs.


Seminaris
 • Impartits pels docents 
 • Impartits per docents i investigadors convidats


Treballs grupals
 • Activitats prèvies enllestides pels estudiants a través de tasques al Campus Virtual de l’assignatura per al desenvolupament de les sessions de docència mixta. 
 • Recerca de noves fonts bibliogràfiques a través de plataformes i revistes en línia. 


Treball escrit
 • Creació de materials visuals i textuals entorn de problemes desenvolupats a l’assignatura. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Prova escrita, 20 %

Prova oral, 20 %

Treballs de l’estudiant, 60 %

 

Avaluació única

Els requisits són els següents: 

 • Haver fet tres tutories grupals.
 • Haver fet dues tutories individuals (una per cada part de l’assignatura).
 • Lliurament d’un treball enunciat des de la sociologia de l’art.
 • Lliurament d’un treball enunciat des de l’antropologia de l’art. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HEINICH, N. La sociología del arte. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003

PRICE, S. Arte primitivo en tierra civilizada. Madrid: Siglo XXI, 1993

ZOLBERG, Vera. Sociología de las artes. Madrid: Fundación Autor, 2002

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

El manantial, directed by King Vidor. La Laguna, Tenerife : Impulso Records, 2008

The train dirigida per John Frankenheimer. Madrid : Twentieth Century Fox Home Entertainment España, 2003

F for fake a film by Orson Welles ; introducing Oja Kodar. [Paris?] : Les Films de l’Astrophore, 1973

Ed Wood directed by Tim Burton ; written by Scott Alexander & Larry Karaszewski Madrid] : Buena Vista Home Entertainment ; Valladolid : Divisa Home Video [distribuïdor], 2002

Capítol

MBEMBE, A. (2008): “Al borde del mundo. Fronteras, territorialidad y soberanía en África”, en VV.AA., Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales. Madrid: Traficantes de sueños.

LÉVI-STRAUSS, C. (1975): “Las tres fuentes de la reflexión etnológica”, en J. Llobera (ed.), La antropología como ciencia. Barcelona: Anagrama; 15-23

BOURDIEU, Pierre (1988): “Títulos y cuarteles de nobleza cultural". La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus; 9-93

GINER, S. (1987): “Los orígenes de la sociología” i “la consolidación de la teoría sociológica”. Historia del pensamiento social. Barcelona: Ariel; 587-632

STOREY, John (2002) “La tradición de la ’cultura y civilización’” i “Culturalismo”. Teoría cultural y cultura popular. Barcelona: Octaedro.

YÚDICE, George (2002) “El recurso de la cultura”. El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa

BECKER, Howard S. (2008) “Mundos del arte y actividad colectiva”. Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. (1a ed. 1982).

MILLER, Toby y George YÚDICE (2004) “Introducción: historia y teoría de la política cultural”. Política cultural. Barcelona: Gedisa.