Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere

Codi de l'assignatura: 366436

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Diego Marchante Hueso

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la Covid-19.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG7 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat

   -

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de recopilar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes rellevants de naturalesa social, científica o ètica

   -

CG1 - Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CE8 - Comprendre i relacionar la producció artística amb els factors culturals, socials, polítics i econòmics

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A través dels seus projectes i treballs, l’alumnat haurà après a:

 • Conèixer, comprendre i interpretar les dades rellevants que li permetin emetre judicis i reflexions sobre temes de l’antropologia de l’art, la sociologia de l’art, la psicologia de l’art, la psicologia de l’art i els estudis de gènere.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat, sobre la producció artística, les relacions socials i identitàries, i les experiències de subjectivitat en les societats contemporànies.
 • Saber idear produccions artístiques que ajudin a reflexionar sobre l’ordre social, les seves regles i funcionament, així com possibles vies per dissentir davant aquest ordre.
 • Saber aplicar un raonament crític i compromís amb la subjectivitat, la representació i la cultura visual, la diferència, les tecnologies del gènere, les pràctiques de corporització, la sexualitat, les polítiques identitàries i postidentitàries, el saber situat, la performativitat, etc.
 • Conèixer, comprendre i relacionar la producció artística amb els factors culturals, socials, polítics i econòmics, i relacionar-los amb del mapa traçat dels agents vinculats a la producció, distribució i consum de l’art.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Paral·lelismes que vinculen la psicologia, la identitat de l’artista i el sistema de l’art amb l’emergència i desenvolupament de l’individualisme i el capitalisme.

2. Apropiacions dels artistes de temes i problemàtiques vinculades a la psicologia: la subjectivitat, el desig, la creativitat, l’expressió de si mateix.

3. Relacions entre les perspectives construccionistes i narratives de la psicologia i els temes i problemàtiques que els artistes afronten en relació amb les identitats i experiències de subjectivitat en les societats contemporànies.

4. Teories, pràctiques polítiques, produccions artístiques i culturals vinculades amb els feminismes i postfeminismes.

5. La noció i l’experiència de gènere, cos i sexualitat problematizant les construccions dualistes entre masculí/femení, homosexualitat/heterosexualitat, entre d’altres.

6. Genealogia de les pràctiques artístiques en relació amb els moviments feministes i les manifestacions que es poden trobar en el context actual.

7. Experimentació, mitjançant metodologies de producció artística generades per artistes dones, combinada amb una reflexió teòrica.

8. Aprofundir en temes com: subjectivitat, representació i cultura visual, diferència, tecnologies del gènere, pràctiques de corporització, sexualitat, polítiques identitàries i postidentitàries, saber situat, performativitat, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La modalitat de docència mixta adoptarà, en relació amb la metodologia i activitats formatives de l’assignatura, recursos i procediments de caràcter tant sincrònic com asincrònic. Es fa servir el Campus Virtual, així com altres plataformes, per compartir material didàctic, donar tasques als alumnes, i organitzar el desenvolupament de les sessions de docència mixta.

La docència sincrònica es desenvolupa entre la presencialitat tant a l’aula com al BB Collaborate (o altres plataformes), amb sessions magistrals i expositives, i per crear debats sobre les temàtiques del curs. El professorat indicarà les especificitats respecte al desenvolupament de la docència de cada bloc de l’assignatura.

 • La metodologia de l’ensenyament i aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents: classes magistrals en què el professorat introdueix algunes de les problemàtiques de l’assignatura o les desenvolupa.
 • Debats dirigits pel professorat o un grup d’estudiants amb la finalitat de promoure la producció i comprensió dels estudiants.
 • Seminaris ocasionals per orientar l’alumnat en els treballs de recerca i de desenvolupament de temes monogràfics. Visites a exposicions i centres d’art.
 • Treball en grup mitjançant classes expositives en les quals grups d’estudiants presenten a la resta un treball preparat prèviament. Ronda d’intervencions en què els estudiants han d’opinar sobre els temes i les problemàtiques plantejades en les assignatures.
 • Treball escrit on l’alumat ha de desenvolupar la recerca de temes monogràfics. A més, s’afavoreix el treball en grup, la presentació de treballs escrits, visuals i performatius, les activitats aplicades al voltant d’un tema concret i la cerca d’informació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són activitats d’assaig i treballs duts a terme per l’alumnat. A continuació s’expliciten les activitats i la ponderació corresponent:

Activitats

 • Els treballs del bloc 1 representen el 50 % de la ponderació de la nota global.
 • Els treballs del bloc 2 representen el 50 % de la ponderació de la nota global.


Per poder accedir a l’avaluació i la qualificació s’han de presentar els treballs obligatoris i haver assistit com a mínim al 80 % de les classes.

En el cas que la qualificació en un dels blocs sigui inferior a 4, la qualificació final de l’assignatura serà suspès.

Ponderació:
 • Proves escrites: 30 %
 • Proves orals: 20 %
 • Treballs realitzats per l’estudiant: 50 %


REAVALUACIÓ

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar-la. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin lliurat tots els exercicis. Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període que està establert en el calendari oficial.

Contra la qualificació obtinguda es pot fer la instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual la transmet al coordinador de l’assignatura perquè segueixi el procediment establert en aquests casos segons la normativa d’avaluació de la UB. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/calendari-academic.

 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de complir els requisits següents:

 • Complir les activitats d’avaluació planificades a l’assignatura. El docent indicarà les especificitats de cada activitat, i si és presencial o no.
 • Assistir a quatre sessions de tutoria (dues per cada un dels blocs de l’assignatura).
 • Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic de Psicologia de l’Art. El o la docent indicarà el dia i les especificitats de l’examen.
 • Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic d’Estudis de Gènere. El o la docent indicarà el dia i les especificitats de l’examen.


Els docents podran modificar, si escau, la tipologia de les activitats i els criteris d’avaluació dels treballs per adaptar-los a les necessitats de la situació de docència mixta, depenent de la seva evolució. En aquest cas, el professorat indicarà els canvis i les especificitats de les noves activitats i treballs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anzaldúa, G. (1967). Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute.

http://cataleg.ub.edu/record=b2197113~S1*spi  Enllaç

Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.

http://cataleg.ub.edu/record=b1992866~S1*spi  Enllaç

Davis, A. (2004). Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal

http://cataleg.ub.edu/record=b1788551~S1*spi  Enllaç

Gergen, K.F. (1992). El yo saturado: Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Barcelona: Paidos.

http://cataleg.ub.edu/record=b1755131~S1*spi  Enllaç

Hall, S. y P. DuGay, (2003) Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

http://cataleg.ub.edu/record=b2090232~S1*spi  Enllaç

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid, Akal.

http://cataleg.ub.edu/record=b1284276~S1*spi  Enllaç

Kuspit, D. (2003). Signos de Psique en el Arte Moderno y Posmoderno. Akal: Madrid

http://cataleg.ub.edu/record=b1610660~S1*spi  Enllaç

Lorde, A. (2003). La hermana, la extranjera. Madrid: horas y HORAS.

McDougall, J. (2010). El artista y el psicoanalista. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Zizek, S. (2000) Mirando Al Sesgo: Una Introduccion a Jacques Lacan a Través de La Cultura Popular. Barcelona: Paidós Ibérica.