Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dibuix II

Codi de l'assignatura: 366437

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Carmen Leria Morillo

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la Covid-19.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

 

-  Taller experimental

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana un nivell d’usuari d’ofimàtica (edició de textos i imatges, maquetació), així com fer visites habituals a exposicions i altres activitats culturals.


Requisits

366430 - Dibuix I (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat

   -

CE2 - Saber distingir i utilitzar els materials, instruments i processos de la producció i creació artística.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els materials, instruments i processos de producció i creació artística del dibuix i els llenguatges gràfics en les pràctiques artístiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar els materials, instruments i processos de producció i creació artística del dibuix i els llenguatges gràfics en les pràctiques artístiques.

 

— Elaborar produccions artístiques on es posin de manifest els coneixements adquirits. Saber usar les eines tant conceptuals com tècniques que siguin útils en l’elaboració del dibuix, l’expressió i la comunicació gràfica, i saber aplicar estratègies creatives en el desenvolupament de la seva proposta artística.

 

— Transmetre informació i idees referents als seus projectes artístics a un públic tant especialitzat com no especialitzat

 

 — Saber formular, dissenyar i gestionar projectes artístics, i saber buscar i integrar nous coneixements i actituds.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir capacitat creativa i emprenedora.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dibuix: observació i pensament

*  El dibuix com a observació, pensament i comprensió de l’entorn: experiències cognitives i perceptives.

2. Tècniques i metodologies del dibuix

*  Estudi de tècniques i metodologies pròpies del dibuix. Processos, estratègies creatives i propostes pràctiques.

3. Documentació i contextualització

*  Documentació i crítica comparativa. Historiografia del dibuix. Anàlisis bàsiques, lectures i significats. Contextualització i marc conceptual de l’obra pròpia.

4. Recerca i projecte

*  Introducció a la recerca del procés gràfic aplicat al projecte creatiu.

5. Dibuix i relacions multidisciplinàries

*  Dibuix, relacions multidisciplinàries en la creació artística.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats formatives estan orientades a l’avaluació continuada, l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió artística. La majoria de les activitats es confeccionen com a avaluacions formatives. El seguiment inclou la diversitat d’interessos de l’escena artística contemporània.

Es fomenta l’adquisició de tècniques i procediments amb l’objectiu de potenciar el projecte personal de l’estudiant.
Les metodologies docents són les següents:

 • Classes expositives.
 • Pràctiques de taller.
 • Recerca d’informació.
 • Elaboració de projectes.


A més, es podran establir metodologies per activitats complementàries, com ara: conferències, seminaris, debats dirigits, dinàmiques de treball en grup, estudis de casos i treballs de camp com, per exemple, l’observació i el recull de dades d’exposicions, entre d’altres.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’aplica el sistema d’avaluació continuada i progressiva, tenint en compte cadascuna de les activitats formatives dutes a terme, la participació en les diferents activitats programades durant el curs i el progrés de cada estudiant. És requisit per acollir-se a l’avaluació la presentació d’almenys un 80 % dels treballs demanats pel professorat. La ponderació genèrica de l’assignatura és:

 • Projectes i pràctica experimental i de creació (entre un 90 % i un 80 %, dividida entre totes les activitats del curs, mai s’atorgarà més d’un 60 % de la nota a un sol treball).
 • Treballs escrits (dossiers, reflexions, etc.) (entre un 10 % i un 20 %).


La ponderació específica es concreta al programa de l’assignatura, dissenyat pel professorat i que es publica a l’aula virtual.

Sistemes d’avaluació

Avaluació continuada i progressiva a partir de treballs i tutories.
 • Dossier i documentació que demostrin l’aprenentatge.
 • Sessions individuals i col·lectives de revisió de treballs i projectes.
 • Valoració dels processos d’aprenentatge.
 • Anàlisi comparativa dels diversos treballs presentats.


Es valoren:
 • El nivell tècnic i conceptual apropiat a les necessitats de l’obra.
 • El nivell d’anàlisi, autocrítica, reflexió i comprensió.
 • El dossier d’aprenentatge i la idoneïtat expositiva.
 • L’experimentalitat en les aportacions artístiques.
 • L’assistència i implicació personal en el procés d’aprenentatge al llarg de l’assignatura.


Altres consideracions:
 • El màxim permès de faltes d’assistència és d’un 20 %.
 • Es recorda que la qualificació de no presentat equival al fet que no hi ha cap mostra d’aquell alumne. També que el no presentat no significa que sigui millor que el suspens.
 • Els canvis interns de grup un cop començat el curs només es poden fer si els autoritza el cap o la cap d’estudis.


Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Revisió

La data, l’hora i el lloc els publicarà al Campus Virtual el professorat de l’assignatura.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, per als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre el 4,5 i el 4,9; que hagin assistit al 80 % de les classes i que hagin presentat el 80 % dels treballs sol·licitats durant el curs, sempre que ho demanin, es pot obrir un procés de reavaluació. El professorat donarà les pautes necessàries per millorar el resultat obtingut, fins que s’assoleixin els objectius i competències de l’assignatura. Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari de docència, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de pandèmia per la COVID-19, l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:
El centre valorarà si s’ha assolit l’assistència mínima a tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar la consecució de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant això, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una prova d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació.
L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert, publicat al web.
Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:
● Assistir, almenys, a dues tutories i/o pràctiques (el professorat en determinarà la tipologia).
● Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professorat indicarà als alumnes les especificitats de cada un dels treballs).
● Fer una defensa oral del treball tutelat.
● Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bell, J., Balchin, J., Tobin, C. (eds.). (1991). Ways of Drawing: Artists’ Perspectives and Practices. London: Royal Drawing School.

Berger, J. (2016). Sobre el dibuix. Barcelona: Viena Edicions (Creativa). (Edició en castellà per Gustavo Gili).

Hauptman, J., Garrels, G., Kantor, J. (2004). Drawing from the Modern. New York: D.A.P. (Distributed Art Publishers).

Ingold, T. (2015). Líneas. Una breve historia. Barcelona: Gedisa (Libertad y Cambio).

Laurie, M. W. (ed.). (2018). Drawing in. Drawing on: contemporary drawing. Dana Gallery - Phillips Museum of Art Franklin & Marshall College.

Llorca, P. (ed.). (2004). Arte Termita contra Elefante Blanco: comportamientos actuales del dibujo. Madrid: Fundación ICO.

Maslen, M.; Southern, J. (2011). Drawingprojects. An Exploration of the Languaje of Drawing. London: Black Dog Publishing.

Price, M. (2013). Vitamin D2. New Perspectives in Drawing. New York : Phaidon.

Wallis, B. (ed.). (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno a la representación. Madrid: Akal (Arte contemporáneo).