Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pintura II

Codi de l'assignatura: 366439

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Oscar Padilla Macho

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial segons les mesures que s’aprovin des del Procicat i des dels òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID-19.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

 

-  Taller experimental

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver superat l’assignatura Pintura I.


Altres recomanacions

Visites habituals a exposicions i activitats culturals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat

   -

CE2 - Saber distingir i utilitzar els materials, instruments i processos de la producció i creació artística.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

— Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional. 

— Capacitat per concebre mètodes en l’elaboració d’intervencions artístiques. 

— Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics. 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis de la pintura, i saber-los usar. 

 • Conèixer i utilitzar els instruments, materials i processos vinculats a la producció pictòrica. 


Referits a habilitats i destreses 
 • Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han portat a terme en determinats projectes artístics i saber-los aplicar quan sigui escaient. 
 • Conèixer diverses modalitats de producció, de tècniques i de tecnologies pictòriques, i emprar-les de manera adequada en la pròpia obra. 
 • Fer servir els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció de les obres o les intervencions artístiques. 


Referits a actituds, valors i normes 
 • Desenvolupar la capacitat crítica.
 • Estimular la capacitat col·laborativa.
 • Fonamentar una actitud reflexiva i responsable envers la pròpia obra.
 • Bastir la capacitat emprenedora, transformadora i de risc.
 • Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions artístiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi de la forma, el color, l’espai i l’estructura

2. Coneixement i ús de les eines tant conceptuals com tècniques que siguin útils en l’elaboració del llenguatge pictòric

3. Reconeixement i ús d’estratègies creatives que siguin útils per al desenvolupament de la proposta artística de l’alumne

4. Anàlisi de les lectures i significats que genera el projecte personal. Principis bàsics

5. Introducció als mètodes d’investigació creativa aplicats al procés i/o projecte de l’alumne

6. Processos; contextualització i marc conceptual

7. Estudi i aplicació dels processos multidisciplinaris de la creació artística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificada. 

En el cas que així ho exigeixi la situació sanitària, el professorat adequarà la seva docència per transmetre en línia i via Campus Virtual els continguts i els treballs de l’assignatura: 

 • Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al Campus Virtual). 
 • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions. 
 • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs. 
 • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. Adaptació dels processos, eines i tècniques al treball des de casa. 


Les activitats i la metodologia requereixen grups de màxim 20-25 estudiants. 

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:
 • Classes magistrals 
 • Classes expositives per introduir instruments, llenguatges i conceptes de la pràctica pictòrica contemporània. 
 • Tallers experimentals adreçats a l’aplicació dels coneixements i habilitats en el context de la pintura en el mateix taller. L’objectiu és desenvolupar l’adquisició de coneixements i habilitats específics de la pintura, com també la capacitat d’emprar-los en els processos creatius. 
 • Cerca d’informació
 • Treball escrit adreçat a desenvolupar la capacitat per exposar també de manera oral i visual les pròpies recerques, comentaris d’exposicions o de lectures seleccionades, així com recerques d’informació i referents diversos, etc. 


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 • Treballs dels estudiants: 90 % 
  • Tasques i projectes experimentals i de creació: 70 %
  • Observació i control de canvis produïts en el procés de creació: 20 %
 • Proves escrites (escrits, dossiers i altres): 10 %

S’aplica el sistema d’avaluació continuada, tenint en compte cadascuna de les activitats formatives que els estudiants han dut a terme i la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control sobre els processos de canvi i desenvolupament creatiu dels treballs dels estudiants. Els criteris d’avaluació s’expliciten i es fan públics a l’inici de cada curs. 

 

Sistema d’avaluació 

 • Avaluació continuada i individual a partir de treballs i tutories. 
 • Sessions col·lectives i individuals de revisió de treballs i projectes. 
 • Anàlisi comparativa dels diferents treballs presentats. 
 • Valoració dels processos d’autoaprenentatge. 
 • Assistència i implicació durant el curs. 

Es valoren:  

 • El nivell tècnic i conceptual apropiat a les necessitats de l’obra. 
 • El nivell d’anàlisi, autocrítica, reflexió i comprensió.
 • El dossier d’aprenentatge i la idoneïtat expositiva. 
 • L’assistència i implicació personal en el procés d’aprenentatge al llarg de l’assignatura. 

 

Qualificacions 
Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual. 

 

Revisió 
El professor, en el moment de publicar les qualificacions al Campus Virtual, indica una data de revisió. Aquest període va de la data de publicació de les qualificacions a l’inici de la reavaluació. 

 

Reavaluació 
L’alumne, si vol, pot sol·licitar acollir-se a la reavaluació si la nota obtinguda a l’assignatura està compresa entre 4,5 i 4,9, sempre que compleixi els requisits següents: 

 • Haver assistit al 80 % de les classes. 
 • Haver presentat el 80 % dels exercicis proposats pels professors. 
 • El període de reavaluació va des de la publicació de les qualificacions fins al tancament de les actes. 

 

Calendari 
El calendari del procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents: 

 • Assistir a tres tutories i/o pràctiques, concertades a l’inici de curs. 
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs). 
 • Fer una defensa oral del treball tutelat. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

 

Fonts d’informació bàsica 

 

BERGER, J. Mirar. Barcelona: Gustavo Gili., 2001. 

BOURRIAUD, N. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2004. 

FOSTER, Hal. El retorno de lo real: La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001.  

PAWLIK, J. Teoría del color. Barcelona: Paidós Estética, 1996. 

REPOLLÉS, J. Genealogias de Arte Contemporáneo. Madrid: Akal, 2011. 

SCHWABSKY, Barry (Ed.). Vitamin P. New Perspectives in Painting. London. Phaidon. 2002. 

SCHWABSKY, Barry (Ed.). Vitamin P2. New Perspectives in Painting. London. Phaidon. 2011. 

SCHWABSKY, Barry (Ed.). Vitamin P3. New Perspectives in Painting. London. Phaidon. 2016. ISBN: 9780714879956. 

WALLIS, B. (ed.). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno a la representación. Madrid: Akal/Arte contemporáneo, 2001.