Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Representació Gràfica

Codi de l'assignatura: 366440

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Carmen Leria Morillo

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la Covid-19. )

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre els coneixements en una àrea d'estudi que es basa en l'educació secundària, i sovint es troba en un nivell que, tot i que té el suport de llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen el coneixement des de l'avantguarda del seu camp d'estudi

   -

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per dur a terme estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   -

CE1 - Aplicar el vocabulari i els codis de les arts visuals i de la seva pràctica professional.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Posseir i comprendre coneixements sobre representació gràfica que parteixen de la base de l’educació secundària general, i s’amplien amb bibliografia especialitzada i coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

 

— Conèixer el vocabulari i els codis de representació gràfica.

 

— Saber utilitzar el vocabulari i els codis de la representació gràfica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les habilitats necessàries per elaborar projectes en representació gràfica a un nivell inicial.

 

— Saber utilitzar de manera adequada les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies de la representació gràfica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar l’actitud adquirint les suficients habilitats i coneixements per poder emprendre estudis posteriors sobre perspectiva, geometria descriptiva i representació gràfica amb un alt grau d’autonomia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la representació gràfica

*  Introducció històrica i antecedents acadèmics de les disciplines implicades (geometria, morfologia i dibuix)

1.1. Principis bàsics

1.2. Relació amb la representació artística

1.3. Geometria plana

2. Normalització

2.1. Escala

2.2. Visibilitat

2.3. Ordre i correspondència de vistes

3. Perspectives paral·leles i projeccions axonomètriques

*  Perspectives paral·leles i projeccions axonomètriques. Eixos de representació comuns, termes d’ús comú.

4. Perspectiva cònica, visió i representació

*  Perspectiva cònica, visió i representació. Aplicació de la perspectiva intuïtiva, mètodes bàsics de perspectiva cònica amb mesures, veritable magnitud.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Classes magistrals
  • Seminari
  • Exercicis pràctics
  • Estudi de casos

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Sistemes d’avaluació
L’avaluació és continuada, i es valoraran els paràmetres següents:

  • Proves escrites, proves d’assaig, activitats d’aplicació, estudi de casos, etc. Amb un valor d’un 40 % de la nota final.
  • Treball autònom, memòries, dossiers, carpeta d’aprenentatge, etc. Amb un valor d’un 60 % de la nota final.


Cal presentar tots els treballs per poder optar a l’avaluació, i haver assistit al 80 % de les classes.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Revisió

La data, hora i lloc la publicarà el professorat de l’assignatura al Campus Virtual.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, per als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre el 4,5 i el 4,9, hagin assistit al 80 % de les classes i hagin presentat el 80 % dels treballs sol·licitats durant el curs, sempre que ho demanin, es pot obrir un procés de reavaluació. El professorat donarà les pautes necessàries per millorar el resultat obtingut, fins que s’assoleixin els objectius i competències de l’assignatura. Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari de docència, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la Covid-19, l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:
El centre valorarà si s’ha assolit l’assistència mínima a tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar la consecució de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant això, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una prova d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació.

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment, publicat al web.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Assistir, almenys, a dues tutories i/o pràctiques (el professorat en determinarà la tipologia).
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professorat indicarà als alumnes les especificitats de cada un dels treballs).
  • Fer una defensa oral del treball tutelat.
  • Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cabezas, L. y Ortega, L. F. (2001). Análisis gráfico y representación geométrica. Edicions Universitat de Barcelona.

Gómez Molina, J. J. et al. (2001). El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Ed. Cátedra.

Sánchez Gallego, J. A. (1993). Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Ed. UPC.

Villanueva Bartrina, L. (1996). Perspectiva lineal y su relación con la fotografía. Barcelona: Ed. UPC.