Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicacions Digitals

Codi de l'assignatura: 366441

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Pilar Rosado Rodrigo

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID-19.)

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Una part de la pràctica (d’ordinador) de l’assignatura es desenvolupa a l’aula d’informàtica (o a casa) i l’altra part és treball autònom de l’alumne.

En condicions normals, si l’alumne no disposa d’ordinador, a la Facultat hi ha una sala d’usuaris d’informàtica on pot trobar tots els recursos necessaris amb programari lliure.

En condicions excepcionals com és la situació inicial del curs vinent, els alumnes que no disposin d’ordinador hauran de comunicar-ho al professorat abans de començar les classes, per tal de poder trobar-hi la millor solució.

L’alumnat ha de conèixer el funcionament bàsic de, com a mínim, un dels sistemes operatius gràfics (Windows, Linux o Mac OS X), i també ha de conèixer el funcionament general de les aplicacions gràfiques. Aquests coneixements són bàsics i fonamentals per poder seguir l’assignatura en les millors condicions.

A l’aula de docència es treballa amb programari professional i tots els ordinadors disposen de les llicències corresponents. No se’n poden fer còpies perquè són llicències de campus, no individuals.

En les condicions excepcionals de pandèmia per la COVID-19 d’aquest curs, i segons la informació donada per la Universitat, els alumnes disposaran del programari necessari, però si no fos aquest el cas, el programari que s’emprarà serà el de codi obert, per tant accessible per a tothom.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per dur a terme estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   -

CE1 - Aplicar el vocabulari i els codis de les arts visuals i de la seva pràctica professional.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

 • Capacitat d’usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d’una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.
 • Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.
 • Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d’autoexigència i rigor en el treball personal. 
 • Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts digitals i a la seva pràctica professional.
 • Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l’art.
 • Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d’apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis de les arts audiovisuals i saber-los utilitzar.

• Conèixer els formats d’arxius gràfics i saber-los utilitzar.

• Conèixer les diferents modalitats de producció i de representació gràfica, les tècniques i tecnologies que s’apliquen als treballs artístics, i saber-les utilitzar de manera adequada.


Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar el programari corresponent a cadascuna de les tecnologies de producció d’imatges i procediments d’informació.


Referits a actituds, valors i normes

• Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i anàlisi de l’evolució històrica de la imatge artística digital

*  Per tal d’ajudar l’alumne a desenvolupar un projecte de creació digital,

 • es contextualitzen les tecnologies digitals dins la història de l’art;
 • es presenten antecedents d’artistes visuals que utilitzen la tecnologia en la seva pràctica creativa;
 • el temari del curs s’articula al voltant d’un projecte de creació que es va realitzant a mesura que se succeeixen els exercicis plantejats amb les diverses aplicacions digitals que es veuen en cada tema;
 • la temàtica del projecte la decideix el professor a l’inici del curs, tot i que si el professor ho considera oportú, deixarà que cada alumne la triï lliurement. En tot cas, ha de quedar clar el tema del projecte a l’inici del curs.

2. Creació i tractament d’imatges digitals: mapa de bits

*  S’utilitzarà programari professional (Adobe Photoshop)
En aquest tema es treballaran de forma pràctica:

 • Entorn i interfície. Dreceres de teclat.
 • Imatge de mapa de bits: píxels, resolució, formats d’exportació.
 • Color: Modes de color digital, profunditat de color, canals de color.
 • Ús avançat de màscares, canals, filtres, modes de selecció.

3. Creació i tractament d’imatges digitals: vectorial

*  S’utilitzarà programari professional (Adobe Illustrator)
En aquest tema es treballaran de forma pràctica:

 • Entorn i interfície. Dreceres de teclat. Taules de treball.
 • Dibuix vectorial, atributs i formats d’exportació.
 • Panells i eines.

4. Maquetació editorial: suport imprès i en línia

*  S’utilitzarà programari professional (Adobe InDesign)
En aquest tema es treballaran dos tipus de maquetació:

Maquetació per impressió

 • Creació d’un document pensat per a impressió.
 • Maquetació utilitzant pàgines mestres.
 • Creació de la taula de continguts automàtica.
 • Preimpressió i exportació de documents.
 • Comprovació preliminar i empaquetatge.
 • Articulació de diversos documents sincronitzats en format llibre.


 Maquetació per a suport en línia
 • Creació d’un document pensat per a format en línia.
 • Inclusió d’elements interactius.
 • Optimització de les imatges per al suport digital.
 • Exportació del document per a publicació digital.


Introducció a les plataformes de creació web
 • Introducció a l’HTML (Hyper Text Markup Language) que és el codi que s’utilitza per estructurar i visualitzar una pàgina web i el seu contingut.  S’inicia l’alumne en el desenvolupament web perquè conegui i posi en pràctica les eines per construir una pàgina web senzilla que pugui ser llegida en local pels diferents navegadors.
 • Introducció al CSS (Cascading Style Sheets), codi que s’utilitza per dissenyar l’estil de la pàgina web. 
 • En aquest tema l’alumnat ha de presentar en format web el resultat de tots els exercicis del projecte de creació que ha dissenyat al llarg del curs.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament de l’assignatura es vincula a les modalitats organitzatives següents: 

• Classes magistrals en què el professorat desenvolupa els continguts històrics, teòrics i tècnics de l’assignatura; poden ser presencials o en cas de pandèmia de COVID-19, telemàtiques.

• Seminaris tutoritzats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques concretes i les seves aplicacions en els processos de creació. 

• Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació. 

 Estudi de casos aplicats a problemes i a aspectes concrets en relació amb la utilització de les tècniques. 

Les activitats i metodologies descrites estan orientades a conèixer les aplicacions bàsiques que es poden desenvolupar dins de l’àmbit de les arts: imatges gràfiques, mapa de bits, vectorials, i maquetació en diversos suports: paper, web i presentacions. 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació

Proves escrites: 40 %

Treballs de l’estudiant: 60 %

 

Criteris de qualificació
L’avaluació continuada es duu a terme a partir de cadascuna de les activitats formatives que es demanen i de la participació en les diverses activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, les activitats d’assaig, les pràctiques, els problemes, l’estudi de casos i els treballs (els criteris d’avaluació dels quals s’expliciten), així com l’assistència (obligatòria) i la participació activa. 

Es duen a terme els exercicis que el professorat hagi proposat per a cada tema, seguint l’esquema informatiu que hi ha en el Campus Virtual de l’assignatura. 

Perquè pugui ser avaluat i qualificat, l’alumnat ha d’haver enviat els exercicis i el projecte final, exclusivament a través del Campus Virtual (no hi ha cap altra possibilitat), i a més, ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes. 

 

Sistema de qualificació 
La qualificació és en el rang de 0 a 10 amb un decimal (segons els criteris de valoració i qualificació del Consell d’Estudis). 

El sistema d’avaluació inclou quatre categories, que són les següents: 

• Assistència - Ponderació 10 % de la nota final de l’assignatura.
• Exercicis - Ponderació 60 % de la nota final de l’assignatura. Dins de cada tema s’avaluarà la quantitat d’exercicis que es cregui convenient (es descriuran al Campus Virtual). Hi haurà com a mínim un exercici a cada tema i el càlcul de la mitjana de tots els exercicis serà el 60 % de la nota final de l’assignatura.
• Projecte final - 30 % de la nota final de l’assignatura.

 

Qualificacions
Les qualificacions es publiquen al mateix Campus Virtual del grup de l’assignatura, i es poden consultar individualment, a través de l’apartat de «Qualificacions».

 

Reavaluació
Un cop revisades les qualificacions publicades al Campus Virtual, s’obre el procés de reavaluació, que dura uns tres dies.

Per poder acollir-se a la reavaluació, l’alumnat ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes. La qualificació final obtinguda de la reavaluació no pot sobrepassar la qualificació d’un 5, és a dir, aprovar l’assignatura.

En cas de poder optar a la reavaluació, s’ha de presentar el que indiqui el professorat, i així poder augmentar la qualificació en les dècimes que falten per poder aprovar (un 5).

El professorat indica el dia, l’hora i el lloc on es durà a terme la reavaluació, sigui de manera presencial o telemàtica. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat.

 

Avaluació única

Els estudiants que optin per l’avaluació única (AU) han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la matrícula activa de l’assignatura.
 2. Adreçar al professor o professora del grup una sol·licitud d’avaluació única dins del període establert per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Belles Arts i per la normativa vigent de la UB. El professor o professora ho notificarà al coordinador o coordinadora de l’assignatura, que al seu torn ho comunicarà al cap o la d’estudis i a la Secretaria d’Estudiants i Docència.
 3. És imprescindible haver entregat tots els exercicis que s’hagin programat durant el curs en el Campus Virtual de l’assignatura-grup al dia i l’hora indicats. Si no es compleix aquesta condició, l’alumnat no tindrà dret a l’avaluació única i la seva qualificació serà de suspens.


El coordinador de l’assignatura comunicarà la informació necessària i la data de realització de l’avaluació única via Campus Virtual.

Les proves a realitzar són les següents:
 1. Pràctiques d’ordinador (P). Es plantejaran tres exercicis a desenvolupar durant un temps de dues hores. Cada exercici tindrà una puntuació màxima d’1 punt (total màxim: 3 punts).
 2. Teòrica escrita (T). D’una durada d’una hora; se li plantejaran quatre qüestions del temari. Cada qüestió tindrà una puntuació màxima d’1 punt (total màxim: 4 punts).
 3. Oral (O). El coordinador de l’assignatura s’encarregarà de fer aquesta prova. Es plantejaran un màxim de quatre qüestions que l’alumnat haurà de respondre en un temps màxim d’una hora (total màxim: 3 punts).

La nota final serà la suma de: P + T + O

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FRASER, Bruce; MURPHY, Chris; BUNTING, Fred. Uso y administración del color. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2003. DL: M-35.702-2003. ISBN: 84-415-1572-7.

GARCÍA, Francisco. Autoedición con software libre: Diseñe sus documentos de forma profesional. Madrid: Editorial TEBAR, 2010. ISBN: 9788473603393

AUBRY, Christophe. HTML5 Y CSS3. Revolucione el diseño de sus sitios web. Barcelona: Ediciones ENI, 2017. ISBN: 9782409006654