Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fotografia

Codi de l'assignatura: 366442

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ricardo Guixa Frutos

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID-19. )

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

35

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CG5 - Sostenibilitat. Capacitat per avaluar l'impacte social i ambiental de les actuacions en el seu àmbit. Capacitat per manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE2 - Saber distingir i utilitzar els materials, instruments i processos de la producció i creació artística.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Blocs temàtics

 

1. Concepció d’un projecte d’imatge digital

1.1. Enquadrament (dins de camp i fora)

1.2. Punt de vista

1.3. Forma i composició

2. La presa de la imatge

2.1. Fonaments de la càmera fotogràfica

2.2. Tipus de càmeres

3. Control dels dispositius d’entrada i sortida

3.1. Processament químic

3.2. Processament digital

3.3. Processos híbrids

4. La gestió de la imatge

4.1. Gestió d’arxius

4.2. Selecció, disposició, narració

5. La gestió del color

5.1. Anàlisi i crítica de la imatge

5.2. Naixement de la fotografia. Introducció a textos teòrics

6. El tractament de la imatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats fetes i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar en la matèria Fotografia en grups de vint-i-cinc estudiants.

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Classes magistrals.

• Pràctiques de laboratori.

•Treballs escrits.

Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar en la matèria de fotografia en grups de vint-i-cinc estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són proves objectives, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs fets per l’estudiant. A continuació s’expliciten les activitats i la ponderació: Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Per aprovar, l’assistència ha de ser a un mínim del 80 % de les classes.

Activitats

• 10 %, exercici 1

• 20 %, exercici 2

• 15 %, exercici 3

• 35 %, exercici 4 (treball final, 25 %, més memòria, 10 %)

• 20 %, treball teòric/assaig o examen

Ponderació

• Treballs fets per l’estudiant: 70 % de la nota final.

• Proves escrites: 30 %.

Els docents podran modificar, si escau, la tipologia de les activitats i els criteris d’avaluació dels treballs per adaptar-los a les necessitats de la situació de docència mixta depenent de la seva evolució. En aquest cas, el professorat indicarà els canvis i les especificitats de les noves activitats i treballs.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories i/o pràctiques. (El professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.)
—  Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs).
— Fer una defensa oral dels treballs tutelats.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BADGER, G. (2009) La genialidad de la fotografía. Barcelona: Blume.

BARTHES, R. (1990) La cámara lúcida, Barcelona: Paidós.

BERGER, J. (2018)  Modos de ver. Barcelona: GG

FONTCUBERTA, J. (2016) La furia de las imágenes. Barcelona: Galaxia Guttemberg.

LANGFORD, M. (2010) Fotografía Básica. Barcelona: Omega.

MOMEÑE, E. (2011) La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Madrid: Eduardo Momeñe

RODRÍGUEZ, H. (2013). Imagen digital. Conceptos básicos. Barcelona: Marcombo.

SONTAG, S. (1981) Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.

SHORE, S. (2013) Lección de Fotografía. Londres: Phaidon.

WELLS, L: (2015). Photography: A critical introduction. London. Routledge