Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de Creació I

Codi de l'assignatura: 366445

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Massimo Cova

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

100

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la Covid-19.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial

 

80

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació de manera professional i posseeixin les competències que es solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CG5 - Sostenibilitat. Capacitat per avaluar l'impacte social i ambiental de les actuacions en el seu àmbit. Capacitat per manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE11 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de les metodologies d'investigació vinculades al treball acadèmic i de la creació artística.

   -

CE8 - Comprendre i relacionar la producció artística amb els factors culturals, socials, polítics i econòmics

   -

CE7 - Triar i dissenyar la presentació i/o exposició de l'obra artística o del seu projecte.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

CE6 - Saber realitzar produccions artístiques

   -

CE12 - Resoldre eficaçment els problemes derivats del procés d'experimentació artística, mitjançant estratègies tècniques i conceptuals adequades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Saber utilitzar més bé la capacitat creativa i comunicativa personal.

• Ser capaç d’elaborar un projecte artístic.

• Ser capaç de trobar fonts fiables i d’extreure’n la informació adequada per treballar-hi.

• Ser capaç de documentar el procés de creació personal.

• Ser capaç de preveure i de planificar les diligències necessàries conduents a assolir una producció artística.

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

• Ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com l’heurística, la interacció d’idees amb materials, procediments i tècniques, així com l’especulació, per generar processos i projectes creatius.

• Saber relacionar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic o de la intervenció artística.

• Saber utilitzar els instruments adequats per comunicar i difondre projectes artístics.

• Saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el projecte artístic personal.

• Utilitzar els recursos adequats per dur a terme projectes artístics i integrar-los en contextos més amplis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Caràcter de l’assignatura

*  L’assignatura tindrà un caràcter eminentment experimental basat en la concepció, elaboració i presentació del projecte. A l’assignatura s’impartiran els coneixements i les eines perquè gradualment l’estudiant adquireixi les habilitats i les competències necessàries que li permetin desenvolupar amb més autonomia l’obra o projecte.
Els continguts de l’assignatura es desenvolupen de forma gradual al voltant dels processos d’ideació, els processos de producció i els processos de presentació, i s’hauran d’emmarcar en un dels àmbits disciplinaris del grau.

2. Idea i projecte

*  

1. Objectius. Amb un nivell inicial, tots els assenyalats per a l’assignatura

2. Contingut temàtic i tipus d’activitat

2.1. Treball de camp —activitat presencial i d’aprenentatge

2.2. Fonts documentals —activitat tutoritzada i d’aprenentatge

2.3. Fonts d’experiència cognitiva —activitat tutoritzada i d’aprenentatge

2.4. Taller experimental: mapes conceptuals  —activitat presencial i d’aprenentatge

2.5. Taller experimental: idea i concepte del projecte —activitat presencial i d’aprenentatge

2.6. Taller experimental: estudis preliminars —activitat presencial i d’aprenentatge

2.7. Activitat autònoma

3. Dedicació horària total: 40 h

3. Realització

*  

1. Objectius. Amb un nivell inicial, tots els assenyalats per a l’assignatura

2. Contingut temàtic i tipus d’activitat

2.1. Taller experimental: metodologies per a la creació —activitat presencial i d’aprenentatge

d’aprenentatge

2.2. Taller experimental: valoració dels procediments i materials —activitat

presencial i d’aprenentatge

2.3. Taller experimental: planificació i gestió de recursos —activitat presencial i d’aprenentatge

d’aprenentatge

2.4. Taller experimental: realització del projecte —activitat presencial i d’aprenentatge

d’aprenentatge

2.5. Activitat autònoma

3. Dedicació horària total: 40 h

4. Resultats

*  

1. Objectius. Amb un nivell inicial, tots els assenyalats per a l’assignatura

2. Contingut temàtic i tipus d’activitat

2.1. Taller experimental: adequació final del projecte —activitat presencial i d’aprenentatge

d’aprenentatge

2.2. Elaboració de la memòria —activitat tutoritzada i d’aprenentatge

2.3. Taller experimental: presentació col·lectiva de resultats —activitat presencial i d’aprenentatge

d’aprenentatge

2.4. Activitat autònoma

3. Dedicació horària total: 40 h

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La matèria s’organitza i es distribueix a partir dels àmbits disciplinaris següents:

 • Dibuix
 • Escultura
 • Gravat
 • Imatge
 • Pintura


La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

 

• Classes magistrals i expositives. El professorat les programa amb l’objectiu de fer conèixer, entendre i aprendre a fer servir els llenguatges i els conceptes utilitzats en les diverses pràctiques artístiques.

• Tallers experimentals. Els tallers experimentals de creació artística constitueixen el nucli de l’activitat de l’assignatura i són el lloc on l’alumnat, des de la interacció entre idea i matèria, formalitza els projectes i n’analitza alhora els processos de creació, a més d’adquirir els coneixements i la destresa en la manipulació dels materials, els procediments i les tècniques, en un sentit conceptual ampli. Els tallers experimentals de les àrees de Dibuix i Pintura seran de 100 hores i els de les àrees d’Escultura, Gravat i Imatge seran de 80 hores (més 20 hores de pràctiques de laboratori).

• Pràctiques de laboratori. Les pràctiques de laboratori corresponen a les àrees d’Escultura, Gravat i Imatge en la quantitat de 20 hores.

El pas d’una assignatura a la següent (I, II, III) representa un grau superior d’aprenentatge i de domini de les competències.

En cas de necessitat de confinament social per la COVID-19, es continuaria la docència en línia amb els instruments que disposi la Universitat de Barcelona, com la plataforma BB Collaborate i d’altres.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control dels processos de canvi produïts en els treballs fets per l’estudiant i del seu desenvolupament creatiu, sobre els quals s’expliciten els criteris d’avaluació.

Avaluació

 • Proves escrites entre el 10 % i el 30 %
 • Treballs de l’estudiant entre el 70 % i el 90 %


Reavaluació

Els estudiants que no hagin obtingut la qualificació necessària per superar l’assignatura poden optar a reavaluació. Té dret a reavaluar-se l’alumnat que compleix els requisits següents:
 • Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.
 • Haver presentat un 80 % dels treballs.


Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça

www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

En cas de necessitat de confinament social per la COVID-19, l’avaluació contínua i també l’avaluació única faria servir els instruments en línia que disposi la Universitat de Barcelona, com la plataforma BB Collaborate i d’altres.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

 • Assistir a quatre tutories i/o pràctiques (el professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques).
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs.).
 • Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat (el professorat determinarà les característiques del treball).
 • Fer una defensa oral dels treballs tutelats.


En cas de necessitat de confinament social per la COVID-19, l’avaluació contínua i també l’avaluació única faria servir els instruments en línia que disposi la Universitat de Barcelona, com la plataforma BB Collaborate i d’altres.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dibuix

- DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1973.

- GARNER, Steve (ed.). Writing on Drawing. Essays on Drawing Practice and Research. London. Intellect, 2008.

Escultura

- WITTKOVER, Rudolf La escultura: procesos y principios Alianza Ed. Madrid, 2002

- DUBY, G; DAVAL JL (ed) Sculpture From Antiquity to the Present Day Taschen, Koln, 1996

Gravat

- BERNAL, María del Mar (2013). Tecnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]-  Cuadernos de Bellas Artes / 14. La Laguna (Tenerife): Sociedad Latina de Comunicación Social.

- VIVES, Rosa (2011). Pensar el grabado. Pensar el gravat. Barcelona: Sibis et Amicis.

Imatge

- ALCOZ, Albert (2019) Radicales libres. 50 películas esenciales del cine experimental. Barcelona: UOC.

- FONTCUBERTA, J. Fotografia: conceptos y procedimientos, una propuesta metodològica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Col. Medios de comunicación en la enseñanza, 1990.

Pintura

- GODFREY, Tony: La pintura hoy. London. Phaidon Press Limited. 2010.

- DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona. Reverter. 1998.