Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminaris d'Artistes i Productors Culturals

Codi de l'assignatura: 366452

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Oscar Padilla Macho

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID-19.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació de manera professional i posseeixin les competències que es solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   -

CG7 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat

   -

CG1 - Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CE10 - Conèixer el funcionament bàsic de la gestió cultural vinculada a l'art.

   -

CE9 - Saber intervenir en un context social i cultural determinat

   -

CE4 - Comprendre i valorar els discursos artístics a partir de l'anàlisi d'obres i textos d'artistes

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’aplicar els seus coneixements artístics de manera professional i que posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins del camp de la creació artística en l’àmbit de treball seleccionat.

— Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat, sobre les polítiques artístiques i culturals en diferents contextos nacionals i internacionals.

— Tenir compromís ètic, tenir capacitat crítica i autocrítica, i saber mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques sobre les problemàtiques relacionades amb l’ètica de l’artista i la pràctica professional.

— Raonar críticament i tenir compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat, dels artistes i dels productors culturals.

— Facultat per comprendre i valorar els discursos artístics a partir de l’anàlisi d’obres i textos d’artistes que hagin presentat les seves pràctiques professionals vinculades a pràctiques artístiques o culturals en els seminaris organitzats per a això.

— Saber intervenir en un context social i cultural determinat.

— Ser capaços de conèixer el funcionament bàsic de la gestió cultural, de les polítiques artístiques i culturals i de la propietat intel·lectual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació d’exemples de pràctiques professionals vinculades a diverses pràctiques artístiques i culturals que puguin servir de referència per a les sortides professionals dels estudiants que es graduïn en Belles Arts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament es vincula a les modalitats organitzatives següents:

  • Classes magistrals o conferències.  
  • Classes expositives
  • Treball en grup
  • Treball escrit
     

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació

  • Treballs de recerca (80 %): 


Projectes d’indagació, projectes visuals, memòries i treballs de reflexió crítica.
  • Proves orals (20 %)Sistema de qualificació


Les activitats es concreten en una sèrie d’activitats i treballs individuals i/o en grup: projectes d’indagació, projectes visuals, presentacions a classe, memòries i treballs de reflexió crítica. A partir d’aquests treballs es valoren els coneixements adquirits, que determinen la qualificació obtinguda.

L’estudiant, per ser avaluat ha d’assistir a un 80 % de les classes com a mínim.

 

Qualificacions


Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Reavaluació


El professorat recorda als estudiants que tenen la possibilitat d’acollir-se a la reavaluació i les condicions necessàries per poder-hi optar. Això es produeix després de la publicació de les qualificacions finals al Campus Virtual.

Les condicions necessàries per poder-se acollir a la reavaluació són dues:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes. Si no es compleix aquest requisit, l’alumne no té dret a la reavaluació.

• Que la qualificació estigui entre el 4,5 i el 4,9.


Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar les tasques sol·licitades pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.

El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre).

Contra la qualificació obtinguda, es pot presentar una instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual, seguint el procediment de revisió establert per l’article 19, la fa arribar al coordinador de l’assignatura perquè la resolgui.

 

Reclamacions


L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació


El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a totes les conferències que indiqui el professor.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Fer un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AA.VV. Modos de hacer: Arte critico, esfera publica y acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

AAVV. La dimensión económica de las artes visuales. Barcelona: AAVC,  2006.

AAVV. Producat50. YProductions. Barcelona, 2007.

ARDENNE, Paul. Un arte contextual: creacion artistica en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Cendeac, 2006. ISBN 84-96299-40-6.

BOURRIAUD, Nicolas. Postproduccion. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004.

THOMSON, Don. El tiburón de 12 mil dólares: la curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas. Barcelona: Ed. Ariel, 2008.

THORNTON, SARAH. Siete días en el mundo del arte. Barcelona: EDHASA. 2010.

Pàgina web

AAVV. CODI de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals.