Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de l'Art I: Art Prehistòric i Antic

Codi de l'assignatura: 366622

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antoni Conejo Da Pena

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

CG6 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

   -

CE8 - Tenir capacitat d'identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a través de les seves obres i textos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és assolir una base sòlida de coneixements de la Història de l’Art des de la prehistòria fins a l’època imperial romana. Aquests coneixements es pretén que ho siguin no només d’obres o d’artistes concrets, d’aspectes formals o iconogràfics sinó, sobretot, de la problemàtica historicoartística, és a dir, dels processos històrics que determinen els accents i tendències de l’expressió artística, de les seues funcions i de la seua instrumentalització.

 

Es proporcionarà els coneixements fonamentals d’índole estilística, tècnica, iconogràfica i històrica a fi i efecte de poder situar les obres en el seu període de producció i percebre com, arran del canvi cultural, les produccions artístiques perviuen, es transformen i reinterpreten.

 


Entendre el concepte d’“art” en les cultures prehistòriques (art moble, rupestre o parietal, megalitisme, etc.) i en les primeres grans civilitzacions del mon antic, les concepcions de l’espai, l’arquitectura i l’urbanisme de les ciutats-estat arcaiques i antigues.

 

Estudiar la prehistòria, la història antigua, l’arqueologia i les primeres teories sobre les arts i les imatges. Es presentaran produccions de la cultura visual i material, llurs funcions, obres, estils (en plural), tècniques, materials i problemàtiques en el context políticosocial dels primers poblats humans, caçadors recol·lectors, del Paleolític Superior, el de les societats agrícoles de la revolució neolítica i el de les grans civilitzacions i imperis antics de les edats del Bronze i Ferro, en el context geopolític del Proper Orient (civilitzaciones de l’antiga Messopotàmia i Egipte), l’Europa continental i la conca mediterrània (cultura ibèrica, Creta, Grècia, Etrúria i Roma).

 

Realtizar treballs en què l’alumne demostri ser capaç d’exposar amb claredat de forma visual, oral i per escrit qüestions relacionades amb la matèria; que revelin que comprén i valora l’acció i la repercusió de l’art en la societat; i finalment que reveli que l’estudiant coneix el discurs dels creadors artístics des de les seues obras i textos, si és el cas.

 

Identificar les realitats socials que participen en la configuració dels llenguatges visuals, materials i culturals en cadascun dels diferents períodes de la matèria.

 

Relacions entre les perspectives estèticas, antropològiques, arqueològiques, teològiques i visuals i els contextos socials, tecnològics i polítics de cada època.

 

Anàlisis visual i técnica de les produccions artístques i culturals des d’una perspectiva històrica, per comprendre els canvis en els usos dels materials i les tècniques artístiques i poder interpretar llurs possibles funcions.

 

Demostrar que l’alumne poseeix i comprén els coneixement en l’àmbit de la Història de l’Art, recolzant-se en llibres de text i camps d’avantguarda.

 

Seleccionar, emprar i gestionar diverses fonts d’informació.

 

Analtizar la història de l’art des d’una perspectiva contextual, considerant les condicions històriques i socials particulars que han condicionat les possibilitats de producció de l’art en el cas dels homes i les dones.

 

Referits a habilitats, destreses

La transcendència de les formulacions clàssiques, del llenguatge figuratiu com a vehicle d’expressió determinant, de les estructures arquitectòniques, dels ordres, de la literatura artística generada en aquesta cultura són fonamentals per a la comprensió de la cultura occidental, de la formació del gust en època moderna. Es bàsic, per tant, saber comprendre i valorar cóm es creà un llenguatge, un canal d’expressió capaç d’arribar a adquirir valors d’universalitat i que mai no restà tancat a l’estret marc de la seua creació o del territori on es desenvolupà. 

 

Es posarà l’èmfasi en la comprensió de les obres d’art en relació amb els seus contextos arqueològics, històrics i políticosocials.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

La prehistòria

2

Messopotàmia

3

L’antic Egipte

4

El mon etrusc

5

De la Grècia arcaica al mon hel·lenístic

6

L’art de la Roma imperial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a les directrius sanitàries que el PROCICAT i la UB marquin per al curs 2021-2022

Així doncs, el desenvolupament acadèmic de l’assignatura girarà al voltant dels següents ítems: classes teòriques, classes pràctiques i tutories

  • Les classes teòriques proporcionen a l’alumne els coneixements bàsics dels diferents temes inclosos en el programa.  Aquestes sessions no pretenen ser únicament classes magistrals, sinó que requeriran de la participació de l’alumnat. Per això, durant el curso es proporcionarà material audiovisual i lectures complementàries, que no sols servirà de recolzament a les classes, sinó que constitueixen una font d’eines necessàries per ampliar la informació i poder així aportar opinions al curs, enriquint els coneixements del grup.
  • Els seminaris permeten analitzar i interpretar casos concrets interrelacionats amb la teoria, insistint en l’ús de la terminologia tècnica, els materials, el significat i els mètodes més idonis d’anàlisi de l’obra d’art. Durant el curs també es realitzaran algunes classes pràctiques que poden incloure la visita guiada al Museo Egipci de Barcelona, a la col·lecció grecorromana del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i al Museu Nacional d’Arte de Catalunya (MNAC). En tots els casos, aquestes sortides culturals i de camp s’adaptaran a les condicions de capacitat, mobilitat i EPI’s, i de distanciament que els centres que visitem ens demanin
  • Les tutories tenen com a finalitat afrontar, de manera individualitzada, els dubtes relacionats amb els temes del programa, així com un seguiment personal i atent de les lectures recomanades, treball formatiu i proves avaluable.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada a partir de les activitats d’aprenentatge desenvolupades per l’alumnat que es concreten en una sèrie de treballs (recensions, presentacions a classe, exàmens, exercicis, projectes d’investigació, assajos crítics, mapes conceptuals, etc.), els criteris d’avaluació dels quals s’expliciten en el programa de l’ assignatura.

En aquest cas implicarà la superació de dos exercicis, cadascun equivalent 50% de la nota final. Cadascun d’aquests exercicis es podrà subdividir en diverses proves, però que en el seu còmput global no superarà mai el 50%.

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en un únic examen el dia i hora fixats de manera oficial per les autoritats acadèmiques.

Un cop conclosa l’avaluació continuada i després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants matriculats a l’assignatura poden sol·licitar una reavaluació per poder millorar la qualificació obtinguda.

Tenen dret a reavaluació els estudiants que compleixin els requisits següents:

  • Haver presentat almenys un 80 % de les activitats que componen l’avaluació continuada.
  • Haver obtingut una qualificació final compresa entre el 4,5 i el 4,9.
  • Presentar per escrit una sol·licitud de reavaluació a la professora en el termini màxim d’un dia des de la data establerta per a la revisió de les proves de qualificació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Sanchidrián Torti, José Luis. Manual de arte prehistórico. Barcelona: Ariel, 2021

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xmanual+arte+prehistorico&searchscope=1&SORT=D/Xmanual+arte+prehistorico&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=manual+arte+prehistorico/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xmanual+arte+prehistorico&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C  Enllaç

Bianchi Bandinelli, Ranuccio; E. Paribeni; Torelli, Mario. El arte de la antigüedad clásica. Arte y Estética. 50. Madrid: Akal, 1998-2000.

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/abianchi+bandinelli/abianchi+bandinelli/1%2C2%2C17%2CB/frameset&FF=abianchi+bandinelli+ranuccio+++++1900+++++1975&3%2C%2C16/indexsort=-  Enllaç

Bahrani, Zainab. Art of Mesopotamia. New York: Thames & Hudson, [2017].

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/aBahrani%2C+Z/abahrani+z/1%2C2%2C9%2CB/frameset&FF=abahrani+zainab+++++1962&1%2C%2C6/indexsort=-  Enllaç

Pollitt, J. J. Art and Experience in Classical Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/apollit/apollit/1%2C12%2C36%2CB/frameset&FF=apollitt+j+j+jerome+jordan+++++1934&4%2C%2C11/indexsort=-  Enllaç

Zanker, Paul. Augusto y el poder de las imágenes. Alianza Forma. 113. Madrid: Alianza Editorial, [1987] 2002.

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/azanker/azanker/1%2C4%2C11%2CB/frameset&FF=azanker+paul&1%2C%2C8/indexsort=-  Enllaç

Text electrònic

Hartwig, Melinda K. A Companion to Ancient Egyptian Art. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2014.  Enllaç