Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dibuix: Materials i Tècniques

Codi de l'assignatura: 366625

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Oriola Folch

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 


Assistència continuada a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CE2 - Tenir capacitat d’analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.

CE8 - Tenir capacitat d’identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a través de les seves obres i textos.

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per a dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


· Conèixer i utilitzar els instruments, materials, tecnologies i processos vinculats a la creació artística de dibuix i relacionar-les amb les característiques pròpies de cada obra.

· Identificar els processos que s’han dut a terme en un determinat projecte artístic de dibuix i posar-los en relació amb el pensament, textos i el conjunt d’obres dels / les artistes.

 

 

Referits a habilitats, destreses


· Posar en pràctica i millorar la destresa manual utilitzant els materials i la tecnologia de dibuix per poder aplicar-los als tractaments de conservació-restauració.

 

 

Referits a actituds, valors i normes


· Posar en valor aspectes relacionats amb l’ús dels materials de dibuix i dels recursos tecnològics en els resultats de la creació artística.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. .1- Introducció a l’anàlisi de la forma, l’espai i l’estructura.
1.2- Principis bàsics de la percepció visual.
1.3-Coneixement i ús pràctic dels materials, eines i tecnologies utilitzades pels artistes per al dibuix, al llarg de la història.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents que s’utilitzen en aquesta assignatura son: classes magistrals, classes expositives, conferències, treballs escrits, realització de carpeta d’aprenentatge, visites i/o pràctiques.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura es du a terme a través de proves escrites, instruments basats en l’observació i/o treballs realitzats pels estudiants.

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:
  1. Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a.
  2. Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que el professor designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

Reavaluació 

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV. . El Dibujo. Barcelona: Skira, 1979

HAYES, C. . Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid: Blume, 1980

MAIER, M. Procesos elementales de proyectación y configuración. Barcelona: G. Gili, 1982

CABEZAS, L. . El dibujo como invención: idear, construir, dibujar. Madrid: Cátedra, 2008