Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pintura: Materials i Tècniques

Codi de l'assignatura: 366626

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Oriola Folch

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 


Atès el contingut pràctic de l’assignatura, l’assistència mínima obligatòria  serà del 80% de les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -


CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CE2 - Tenir capacitat d’analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.

CE8 - Tenir capacitat d’identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a través de les seves obres i textos.

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per a dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


· Conèixer i utilitzar els instruments, materials, tecnologies i processos vinculats a la creació artística de pintura i relacionar-les amb les característiques pròpies de cada obra.


· Identificar els processos que s’han dut a terme en un determinat projecte artístic de pintura i posar-los en relació amb el pensament, textos i el conjunt d’obres dels / les artistes.

 

Referits a habilitats, destreses


· Posar en pràctica i millorar la destresa manual utilitzant els materials i la tecnologia de pintura per poder aplicar-los als tractaments de conservació-restauració.

 

Referits a actituds, valors i normes


· Posar en valor aspectes relacionats amb l’ús dels materials de pintura i dels recursos tecnològics en els resultats de la creació artística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. .1- Percepció visual: Principis bàsics per al reconeixement dels diferents procediments pictòrics.
1.2- Coneixement i ús pràctic dels materials, eines i tecnologies emprades pels artistes en l’exercici de la pintura al llarg de la història.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies previstes en el desenvolupament de l’assignatura són: classes expositives, pràctiques de taller, treballs escrits i visites proposades.

Les practiques de taller (presencials /no presencials) es realitzaran de manera individual, respectant en tot moment les normes de seguretat previstes i vetllant pel manteniment dels espais i  equipaments comuns.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura es durà a terme a partir de treballs pràctics i escrits realitzats per l’estudiant (60 %) i proves escrites (exàmens i qüestionaris) (40 %).

Les diferents evidències per a l’avaluació s’agruparan en tres blocs:
  • Treballs pràctics
  • Treballs escrits
  • Exàmens i qüestionaris


Per poder aprovar l’assignatura, caldrà aprovar cadascun d’aquest blocs.
L’exercici, treball o examen que no es presenti serà puntuat amb un zero, i farà mitjana amb les altres notes del mateix bloc. 

Per ser avaluat cal haver assistit necessàriament al 80% de les hores de classe presencial/no  presencial.

A l’hora de puntuar els diferents blocs, es tindran en compte els següents aspectes:

Treballs pràctics: assistència, puntualitat, compliment de l’horari lectiu, seguiment del plantejament dels exercicis, organització del treball, ús dels materials i els espais comuns, actitud, presència activa a classe, capacitat de treball i destresa, progrés general i resultat final.

Treballs escrits: contingut, redacció i puntuació, organització, presentació, ús de la bibliografia i correcta citació bibliogràfica, pensament crític, incorporació d’ajudes visuals, adequació de la tipologia al contingut i adequació del treball a la llargada recomanada.


Exàmens teòrics: coneixements demostrats, pensament crític, claredat de l’exposició, ampliació del temari, ortografia.

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:
  1. Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a.
  2. Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que el professor designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

Reavaluació 


El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALTHÖFER, H., Restauración de pintura contemporánea. Tendencias, materiales, técnicas, Akal, Madrid, 2003.

BONFORD, D., DUNKERTON, J., GORDON, D., ROY, A., La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos del arte, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1995.

CENNINI, C., El libro del arte, Akal, Torrejón de Ardoz, 1988.

CODINA, R., Procediments pictòrics. Experimentació amb el material, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.

DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Reverté, Barcelona, 1998.

HUERTAS, M., Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete, Akal, Madrid 2010.

HUERTAS, M., Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. Preparación de los soportes, procedimientos y técnicas pictóricas, Akal, Madrid, 2010.

MAYER, R., Materiales y técnicas del arte, Blume, Madrid, 1993.

 

PEDROLA, A., Materials, procediments i tècniques pictòriques, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1988.

THEOPHILUS, On divers arts, Dover publications, Nova York, 1979.