Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Escultura: Materials i Tècniques

Codi de l'assignatura: 366627

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Oriola Folch

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 


Assistència continuada a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -


CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CE2 - Tenir capacitat d’analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.

CE8 - Tenir capacitat d’identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a través de les seves obres i textos.

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per a dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


· Conèixer i utilitzar els instruments, materials, tecnologies i processos vinculats a la creació artística d’escultura i relacionar-les amb les característiques pròpies de cada obra.

· Identificar els processos que s’han dut a terme en un determinat projecte artístic d’escultura i posar-los en relació amb el pensament, textos i el conjunt d’obres dels / les artistes.

 

Referits a habilitats, destreses


· Posar en pràctica i millorar la destresa manual utilitzant els materials i la tecnologia d’escultura per poder aplicar-los als tractaments de conservació-restauració.

 

Referits a actituds, valors i normes


· Posar en valor aspectes relacionats amb l’ús dels materials d’escultura i dels recursos tecnològics en els resultats de la creació artística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. .1- Introducció a l’anàlisi de la forma, l’espai i l’estructura.
1.2- Principis bàsics de la percepció visual.
1.3- Coneixement i ús pràctic dels materials, eines i tecnologies utilitzades pels artistes per a l’escultura al llarg de la història.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents que s’utilitzen en aquesta assignatura son: classes magistrals, classes expositives, conferències, treballs escrits, realització de carpeta d’aprenentatge, visites i/o pràctiques.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura es du a terme a través de proves escrites, instruments basats en l’observació i/o treballs realitzats pels estudiants.

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:
  1. Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a.
  2. Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que el professor designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.


Reavaluació 

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAUDRY, M.T. . Sculpture: Méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2005

MIDGLEY, B. coord. Guía completa de escultura, modelado y cerámica : técnicas y materiales. Madrid: Tursen, 1982

RICH, J.C. .The materials and methods of sculpture. New York: Oxford Univ., 1947

WITTKOWER, R. La escultura : procesos y principios. Madrid: Alianza, 1980