Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infografia i Programari per a la Conservació-Restauració

Codi de l'assignatura: 366629

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Iris Bautista Morenilla

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència continuada a les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE2 - Tenir capacitat d'analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i saber utilitzar el programari i els formats d’arxiu gràfic per al:

  • Tractament d’imatges
  • Creació de mapes de patologies
  • Reproducció virtual de béns culturals
  • Bases de dades
  • Tractament estadístic de dades

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tipus i usos dels formats d’arxiu gràfics.

2. Programari de tractament d'imatges.

3. Programari de creació de mapes de patologies.

4. Programari de recreació virtual en 3D.

5. Programari de bases de dades i tractament estadístic.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.
Per aconseguir els objectius d’aprenentatge s’impartiran classes magistrals, classes expositives, elaboració de projectes i pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

 

L’avaluació de la matèria serà continuada. Les tasques concretes d’avaluació es publicaran al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Reavaluació


Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui d’acord amb el calendari acadèmic de la facultat. La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es farà mitjançant el lliurament d’avaluació i proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografia de referència es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura.