Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química Aplicada als Béns Culturals I

Codi de l'assignatura: 366630

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Ruiz Recasens

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

   -

CE2 - Tenir capacitat d'analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


El mètode científic i la seva aplicació.

Les normatives de seguretat i reciclatge dels laboratoris químics.

Els compostos orgànics i inorgànics. Propietats, organització, comportament, reactivitat i toxicitat. Les fitxes de dades de seguretat (MSDS).

 

 


Rigor i compromís en el desenvolupament de l’assignatura.

Posar en pràctica les habilitats bàsiques en un laboratori, d’acord amb les normatives de seguretat i reciclatge.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Destreses bàsiques de laboratori per a l’anàlisi dels materials i tècniques dels béns culturals, adoptant les mesures pertinents de seguretat i reciclatge.

 Utilitzar correctament la terminologia científica específica

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Formes i composició de la matèria: substàncies pures i mescles. Estats d’agregació.

2. Classificació dels elements químics i característiques.

3. Enllaç químic i propietats de la matèria.

4. Introducció a la química del carboni.

5. La seguretat en el laboratori de química

6. Obtenció i preparació de mostres per a l’anàlisi microquímica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les matèries que tenen com a objectiu el coneixement i la identificació de les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals comparteixen el nucli fonamental de la seva metodologia d’ensenyament i aprenentatge.

Totes inclouen en les activitats presencials els assajos i les pràctiques de laboratori, consistents en l’aplicació empírica dels coneixements teòrics i conceptuals de la matèria.

S’introdueixen elements teòrics a l’inici de cada bloc temàtic, mitjançant classes magistrals i amb el suport de recursos visuals.

La confecció d’un treball de recerca amb la cerca d’informació escrita i telemàtica s’inclou dins de les activitats de caràcter autònom. Aquest projecte l’assigna i l’ha de tutoritzar el professorat (no el pot escollir l’alumne lliurement). El treball de recerca s’ha de redactar (el format de redacció, tipus de fitxer, etc. l’indicarà el professor) i després s’ha d’exposar i defensar (el professor indicarà si la defensa es farà davant la classe o bé si es realitzarà mitjançant un vídeo-presentació entregat a través d’una tasca pel Campus).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en: 

— El treball autònom, que s’avalua mitjançant un text escrit i l’exposició en públic o mitjançant un vídeo dels resultats (15 % de la nota total de l’assignatura).

 

—Dos blocs d’exercicis proposats, que es fan i s’entreguen al llarg del semestre, segons les indicacions del professor (5 % de la nota total de l’assignatura per a cada bloc d’exercicis).

— Les activitats presencials/no presencials, que tenen dos elements d’avaluació. Els conceptes teòrics s’avaluen mitjançant un examen escrit (60 % de la nota total de l’assignatura), que es fa al final del calendari de docència, o bé amb dos exàmens, el primer a mig curs (30 % de la nota total de l’assignatura) i el segon examen a final de curs (30 % de la nota total de l’assignatura). D’altra banda, les pràctiques de laboratori tenen com a suport d’avaluació els quaderns i les memòries dels treballs i experiments fets als laboratoris (15 % de la nota total de l’assignatura).

Eines d’avaluació: treball (amb exposició oral), pràctiques (amb entrega d’un informe), exercicis proposats i examen. Les dates d’entrega de treballs/informes, dates de les exposicions i de l’examen es comuniquen el primer dia de classe, en què es presenta l’assignatura.

 

Per poder optar a l’avaluació, s’han de complir les següents condicions.

— haver assistit com a mínim al 80 % de les classes;

— haver presentat tots els treballs/informes i exercicis proposats;

— haver assistit a les pràctiques proposades, haver entregat l’informe pertinent i haver fet l’exposició oral del treball

 

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Reavaluació
Per a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació del 4,0 al 4,9  —sempre que ho demanin— s’obrirà un procés de reavaluació, en el qual el professor o professora donarà les pautes per tal de millorar el resultat obtingut. Tanmateix,  només són objecte de reavaluació els exàmens.

Les condicions per poder optar a la reavaluació són les següents:

— haver assistit com a mínim al 80 % de les classes;

— haver presentat tots els treballs/informes i exercicis proposats;

— haver assistit a les pràctiques proposades, haver entregat l’informe pertinent i haver fet l’exposició oral del treball; i

— haver obtingut una qualificació entre el 4 i el 4,9. No es pot optar a la reavaluació amb una nota mitjana inferior a 4 ni tampoc si ja s’ha aprovat l’assignatura.

Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.


 


 

 

Avaluació única


 


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat (tutor docent assignat), sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a tres tutories i al dia de les pràctiques proposades.

— Presentar tots els treballs i exercicis proposats planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs: consulteu la metodologia). 

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

L’avaluació única es valora de la manera següent:

— Examen: 70 % de la nota total de l’assignatura.

— Assistència a les pràctiques i entrega de l’informe corresponent: 10% de la nota total de l’assignatura.

— Presentació per escrit i defensa oral d’un treball de recerca bibliogràfica: 10 % de la nota total de l’assignatura.

—Realització dels dos blocs d’exercicis proposats: 5 % de la nota total de l’assignatura per a cada bloc d’exercicis.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MAHAN, B.H. Química Wilmington: Addison-Wesley-Interamericana, 1990.  Enllaç

 

ATKINS, P.W. Química General: Omega, 1992.  Enllaç

 

CASTELLS, J. Química General. Madrid: Alhambra , 1981.  Enllaç

 

SALES, JOAQUIM ; VILARRASSA, JAUME. Introducció a la nomenclatura química :inorgànica i orgànica. Barcelona: Reverté, 2003.  Enllaç

 

ARAMON, JORDI et al. Una Introducció a la nomenclatura i formulacióquímica :inorgànica i orgànica. Barcelona: PPU Publicaciones i Promociones Universitarias, 1998.  Enllaç

 

MATTEINI, MAURO ; MOLES, ARCANGELO. La Química en la restauración. Hondarribia: Nerea, 2001.  Enllaç

 

GÓMEZ, MARIA LUISA. La Restauración : exámen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra, 1998  Enllaç

 

SAN ANDRÉS, MARGARITA ; DE LA VIÑA, SONSOLES. Fundamentos de química y física para la conservación y restauración. Madrid: Síntesis, 2004.  Enllaç

 

VVAA. Science for Conservators. London: Conservation Unit of the Museums & Galleries Commission in conjunction with Routledge, 1992.
VOL 1: An introduction to materials
VOL 2: Cleaning
VOL 3: Adhesives and Coatings

 

PALET, A. Tratado de pintura : color, pigmentos y ensayo. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002.  Enllaç

 

PEDROLA, ANTONI Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Barcelona: Ariel, 2004.  Enllaç

 

DURAN, XAVIER. L’Artista en el laboratori :pinzellades sobre art i ciència. València: Bromera, 2007.

 

DURAN, XAVIER ; MARTÍNEZ INÓ, M.D. La Química de cada dia. Barcelona: Pòrtic, 1999  Enllaç

 

MANS, CLAUDI. La Truita cremada : 24 lliçons de química. Barcelona: Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, 2005  Enllaç

 

VINAGRE, F. et al. Cuestiones curiosas de química. Madrid: Alianza, 2013.  Enllaç

 

PALET A. Identificación química de pigmentos artísticos. Barcelona: EUB, 1997.  Enllaç

 

PEDROLA, A. Materials, procediments i tècniques pictòriques. Barcelona: EUB, 1988.

Text electrònic

EASTAUGH, N. ; WALSH, V. ; CHAPLIN, T. ; SIDDALL, R.

Pigment Compendium : A Dictionary and Optical Microscopy of Historic Pigments.

 

London: Routledge, 2008.