Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química Aplicada als Béns Culturals II

Codi de l'assignatura: 366631

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Gema Campo Frances

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.


Requisits

366630 - Química Aplicada als Béns Culturals I (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

   -

CE2 - Tenir capacitat d'analitzar, identificar i reconèixer la varietat material i tecnològica dels béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements:
 • Comprendre conceptes relacionats amb els diferents compostos orgànics i inorgànics, les seves propietats, la seva organització, reactivitat i comportament.
 • Saber aplicar correctament el mètode científic.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats i destreses:
 • Posar en pràctica les destreses bàsiques en un laboratori, per a analitzar els materials i tècniques dels béns culturals.

 

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes:
 • Actuar d’acord amb les normatives de seguretat i de reciclatge.


 

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Manipulació de productes químics

2. Contaminació atmosfèrica. Naturalesa i origen dels agents contaminants

3. Estequiometria i reaccions químiques. Factors que afecten al desenvolupament d'una reacció.

4. Tipus de reaccions químiques. Reaccions d'oxidació-reducció i de precipitació.

5. Àcids i bases. Força dels àcids i de les bases. Concepte i escala de pH. Hidròlisis de sals. Dissolucions tampó.

6. Dissolucions, dispersions, suspensions. Components d'una dissolució. Preparació de dissolucions. Solubilitat. Dissociació de compostos iònics.

7. Química dels polímers. Definició de polímer, tipus, classificació i propietats. Materials i compostos orgànics d'interès en conservació-restauració. Reactivitat de compostos orgànics d'interès.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura ha d’aproximar a l’alumne als coneixements i a les tècniques científiques que s’ocupen de caracteritzar i de mesurar les propietats de naturalesa física, química, biològica i geològica de la matèria aplicades a la conservació-restauració i presentar casos pràctics. Les metodologies docents es basaran en les classes magistrals i expositives, en l’estudi de casos i en les pràctiques de laboratori que podran fer-se de forma individual i/o en grup.

Activitats formatives

Teòrico-Pràctica: 20H

Pràctiques Laboratori: 40H

Treball tutelat/dirigit 40H

Treball autònom: 50H

Total 150H

En cas de restriccions de presencialitat derivades de la Covid-19 es readaptaran les metodologies i activitats formatives.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació continuada que es basa en:

- Proves escrites: Examen presencial/no presencial 50% de la nota final

- Instruments basats en l’observació (portafolis i/o pòsters de les pràctiques de laboratori): 20% de la nota final

- Treballs realitzats per l’estudiant (comentaris d’articles científics, treball autònom i exercicis): de 30%  de la nota final

 

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través de qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual, possibles sessions de preguntes orals sincròniques en l’horari assignat a l’assignatura i mitjançant el lliurament d’exercicis teòrics i pràctics a través del Campus Virtual.

 

Reavaluació
 • Cal haver tingut una assistència presencial/no presencial mínima del 80%
 • Haver presentat un mínim del 80% dels treballs demandats.

 • Cal enviar al professorat la sol.licitud de reavaluació amb un correu des del Campus Virtual de l’assignatura.

 • Aquest procés es fa efectiu en el període que va de la publicació de les qualificacions i el tancament de les actes d’acord amb el calendari acadèmic oficial.
 • La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.


Qualificacions

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 
 • Reclamacions:

 


En cas que no s’estigui d’acord amb algun aspecte referent al desenvolupament de l’assignatura es pot interposar, si escau, una reclamació, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona (de febrer de 2020).

 

 

Avaluació única


Avaluació única:

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti en el període i d’acord amb el procediment establerts.

Els estudiants han de complir els requisits següents:
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs)
 • Fer una defensa oral del treball tutelat
 • Examen

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MATTENI, MAURO; MOLES, ARCANGELO. La química en la restauración (Arte y Restauración). Hondarribia. Nerea. 2001.

 

SAN ANDRÉS, MARGARITA; DE LA VIÑA SONSOLES.: Fundamentos de química y física para la conservación y restauración. Madrid. Síntesis. 2004

 

VVAA. Science for Conservators, London. Conservations Unit of Museums¬Galleries Commission in conjunctions with Routledge. 1992.