Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Sistemes de Neteja de Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 366632

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Ruiz Recasens

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.

És obligatori assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Comprendre el marc teòric i els preceptes ètics al voltant de les intervencions de neteja dels béns culturals.

 

Conèixer els sistemes de neteja de béns culturals sobre suport orgànic / inorgànic, la seva interacció amb les obres i els possibles efectes resultants.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Utilitzar el vocabulari especialitzat en conservació-restauració, especialment aquell relacionat amb els tractaments de neteja de béns culturals.

 

Saber analitzar els béns culturals, obtenir informació no explícita, contrastar-la i documentar-la per a argumentar i dissenyar intervencions de neteja.

 

Saber dissenyar, aplicar i documentar tractaments de neteja de béns culturals amb suport orgànic/inorgànic d’acord amb els criteris deontològics de la intervenció en patrimoni cultural.

 

Saber elaborar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments de conservació-restauració dels béns culturals objecte d’estudi

 

 

 

Referits a actituds, valors i normes


Valorar la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.

 

Valorar l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

 

Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions de conservació-restauració de béns culturals.

 

Treballar segons les normes de seguretat i higiene establertes en laboratoris i tallers de conservació i restauració.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes introductoris dels tractaments de neteja per a la conservació-restauració de pintura sobre fusta, sobre tela, document gràfic sobre suport de paper i pergamí, materials arqueològics, materials petris o pintura mural.

2. Conceptes teòrics, ètics i deontològics aplicats a les intervencions de neteja.

3. Les alteracions i agents/mecanismes de deterioració dels béns culturals que requereixen intervencions de neteja: Reconeixement, anàlisi i identificació.

4. Tractaments de neteja aplicats als béns culturals: selecció i aplicació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’utilitzen tant en l’àmbit teòric com en el pràctic són:

— Classes teòriques i de resolució de dubtes (presencial i/o no presencial)

— Estudi autònom

— Lectura de la bibliografia

— Elaboració dels treballs escrits i/o comentaris de text

— Demostracions pràctiques del professor (presencials o a través de vídeos)

— Exercicis pràctics (presencial i/o no presencial)

 

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

Avaluació continuada

 
  • Examens sobre el contingut teòric de l’assignatura: 45% de la nota final
  • Qüestionaris de seguiment al Campus virtual: 5% de la nota final
  • Treballs teòrics i/o pràctics: 50% de la nota final


 

Caldrà aprovar per separat els dos blocs principals: per una banda els exàmens sobre el contingut teòric de l’assignatura i per altra els treballs teòrics i/o pràctics. Una de les dues parts suspeses suposa el suspens de l’assignatura.

 

En cas de suspendre l’assignatura per haver suspès algun dels dos blocs, el bloc suspès es comptarà com a “0” de cara a la nota numèrica que sortirà a les actes.

 

Un treball, exercici o examen no presentat equival a un zero i fa mitjana amb les altres notes del mateix bloc.

 

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial i/o no presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.)

 

En cas que la situació de la COVID-19 ho determini, l’avaluació es podrà fer per mitjans telemàtics, a través del Campus Virtual de l’assignatura.

 

Els aspectes que es tenen en compte a l’hora de posar les notes de cada bloc són els següents:

— Treballs pràctics: assistència, observació i diagnòstic, pensament crític, treball pràctic, organització del treball, cura de les obres, els materials  i els espais, seguretat i salut, actitud, treball en equip, progrés general, destresa manual, presentació i pulcritud.

— Treballs escrits: contingut, redacció, ús de la bibliografia, pensament crític, organització i presentació, ajudes visuals, citació bibliogràfica, ortografia i ortotipografia.

— Exàmens i/o qüestionaris: coneixements demostrats, pensament crític, claredat en l’exposició, ampliació del temari, ortografia.

 

Reavaluació

 

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis. 

 

Els alumnes que suspenguin l’assignatura amb una nota entre el 4 i el 4,9 es podran acollir a la reavaluació, d’acord amb el que indica la normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges a través de la presentació de les evidències que el professorat li indiqui, sempre i quan hagin assistit a les sessions presencials en un mínim del 80 %. (Aquest percentatge no s’aplicarà en cas de confinament per causa de la COVID-19.).

 

La nota final després de la reavaluació no podrà ser superior a un 5.

 

 

Avaluació única


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es pautarà mitjançant tutories col·lectives (presencials i/o no presencials) on s’indicaran els treballs a realitzar, les dates de lliurament i els exàmens. La informació sobre l’avaluació única quedarà recollida, també al campus virtual de l’assignatura.

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat. (Aquest percentatge no s’aplicarà en cas de confinament per causa de la COVID-19.).

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Stulik, D., Miller, D., Khanjian, H., Carlson, J., Khandekar, N., Wolbers, R., & Petersen, W. C. (2004). Solvent gels for the cleaning of works of art: the residue question. Getty Publications.

 

Capítol

Wolbers, R. C. 2000. Cleaning Painted Surfaces. Aqueous Methods. Italian ed. 2005. La pulitura di superfici dipinte. Metodi acquosi. Padova, Il Prato. 13–20.

 

Article

Schalkx, H., Iedema, P., Reissland, B., & van Velzen, B. (2011). Aqueous treatment of water-sensitive paper objects. Journal of PaperConservation Vol12(1). http://iada-home.org/JPC1101.pdf

 

http://iada-home.org/JPC1101.pdf  Enllaç

Casoli, A., Cremonesi, P., Isca, C., Groppetti, R., Pini, S., & Senin, N. (2013). Evaluation of the effect of cleaning on the morphological properties of ancient paper surface. Cellulose20(4), 2027-2043.  https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-013-9975-6

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-013-9975-6  Enllaç

Iannuccelli, S., & Sotgiu, S. (2010). Wet treatments of works of art on paper with rigid gellan gels. The book and paper group annual29(2010), 25-39.  http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v29/index.html

 

http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v29/index.html  Enllaç

Cowan, J., & Guild, S. (2005). Dry methods for surface cleaning paper. Canadian Conservation Institute technical bulletin, (11), 1-12.  http://www.publications.gc.ca/site/eng/9.810373/publication.html

 

http://www.publications.gc.ca/site/eng/9.810373/publication.html  Enllaç

Pàgina web

 

 

Paper Conservation Catalog: Surface Cleaning. http://www.conservation-wiki.com/wiki/Surface_Cleaning

http://www.conservation-wiki.com/wiki/Surface_Cleaning  Enllaç

Text electrònic

Mecklenburg, M. F., Charola, A. E., & Koestler, R. J. (2013). New insights into the cleaning of paintings: proceedings from the cleaning 2010 international conference, Universidad Politécnica de Valencia and Museum Conservation Institute. https://repository.si.edu/handle/10088/20477

 

https://repository.si.edu/handle/10088/20477  Enllaç

The British Library Preservation Advisory Committee. Cleaning books and documents (online booklet)

https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/conservation/pdf-guides/cleaning-preservation-guide.pdf

 

 

https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/conservation/pdf-guides/cleaning-preservation-guide.pdf  Enllaç