Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Embalatge, Transport i Exposició de Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 366633

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Iris Bautista Morenilla

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència continuada a les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CE7 - Saber aplicar les condicions de conservació preventiva, manteniment, manipulació, exposició i transport dels béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements
 • Conèixer, identificar i avaluar els factors de risc que poden afectar els objectes patrimonials mòbils i les obres d’art durant els desplaçaments a què poden sotmetre’s per motius de canvis d’ubicació temporals o definitius.
 • Adquirir els coneixements relatius als procediments, tècniques i materials bàsics de preservació i conservació dels objectes en moviment.


Referits a habilitats, destreses
 • Ser capaç de desenvolupar projectes d’intervenció en el trasllat d’obres patrimonials. Saber elaborar-ne els informes de sortida i d’entrada, i els informes de control periòdic durant l’estada d’un objecte en ubicacions temporals.
 • Saber reconèixer els materials de protecció que cada obra requereix segons les característiques, per garantir-ne la seguretat durant les actuacions de mobilitat.


Referits a actituds, valors i normes
 • Mantenir una actitud oberta en l’adquisició dels nous coneixements presentats.
 • Fomentar el treball en equip i en col·laboració amb les experiències dels companys.
 • Tenir cura dels aspectes mediambientals, tenint en compte la seguretat al taller, la classificació i manipulació dels residus, i l’ús de l’espai comú.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Factors que poden influir en la deterioració de les obres durant la manipulació i desplaçament

1.1.
 • Factors ambientals
 • Factors biològics
 • Factors físics
 • Factors humans

 

2. Les exposicions

2.1.
 • Exposicions permanents i exposicions temporals
 • Funcions i característiques

 

3. Mobilitat interna i externa

3.1.
 • Principis bàsics de manipulació d’objectes patrimonials mobles i artístics
 • Protecció, embalatge

 

4. Materials

4.1.
 • Estabilitat dels materials
 • Identificació dels materials
 • Seguretat i higiene per al manipulador. Els espais de treball

 

5. Tipus d'embalatges

5.1.
 • Dimensions d’un embalatge
 • Caixes individuals i compartides
 • Caixes rígides
 • Escumes de compensació
 • Aïllaments tèrmics i d’humidificació

 

6. El transport

6.1.
 • L’acompanyament d’obres en trànsit
 • Limitació dels riscos relacionats amb el transport terrestre i aeri
 • Protocols amb les empreses
 • Documentació. L’assegurança

 

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per aconseguir els objectius d’aprenentatge s’impartiran classes magistrals, classes expositives, elaboració de projectes i pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de la matèria serà continuada. Les tasques concretes d’avaluació es publicaran al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 • Reavaluació


Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui seguint el calendari. La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

 

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es farà mitjançant el lliurament d’avaluació i proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografia de referència es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura.