Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Conservació-Restauració de Pintura

Codi de l'assignatura: 366634

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Oriola Folch

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 


L’estudiant ha de preveure una dedicació mínima setmanal a l’assignatura de 4 hores de treball a casa per tal de poder-se preparar la matèria abans de les sessions presencials.

L’assignatura té una important part pràctica i per tant es requereix una assistència mínima obligatòria del 80% de les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -


CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l’estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar els seus efectes de manera continuada.

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per a dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els diferents tipus de tractaments i materials que s’apliquen en les intervencions de conservació i restauració de pintura sobre tela i sobre fusta. 

 — Saber fer una proposta de conservació-restauració en obres de pintura sobre tela i sobre fusta. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar als béns culturals sobre suport de fusta i de tela els tractaments de conservació i restauració proposats i avaluar-ne de manera continuada els efectes: consolidació, fixació, estabilització del suport i reintegració volumètrica i pictòrica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. .1- Conceptes introductoris i tractaments bàsics per a la conservació-restauració de pintura sobre fusta i sobre tela.
1.2- Conceptes teòrics, ètics i deontològics de la conservació-restauració.
1.3- Tractaments de consolidació i fixació: definició, materials i tècniques d’aplicació en els diferents materials i estrats dels béns culturals.
1.4- Sistemes de presentació, reintegració volumètrica i cromàtica dels béns culturals.
· Les capes de protecció o acabat superficial.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents que s’utilitzen en aquesta assignatura son: classes expositives, debats dirigits, treballs en grup, treballs escrits, estudi de casos i pràctiques.

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori (presencial/no presencial) que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

Es treballa individualment o bé en grups de dues o tres persones.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura es du a terme a través de proves escrites (exàmens i qüestionaris) (50%) i de treballs escrits i pràctics realitzats per l’estudiant (50%).


Caldrà aprovar els dos blocs per poder aprovar l’assignatura. En cas de suspendre l’assignatura per haver suspès algun dels dos blocs, la nota numèrica que es posarà a les actes serà la nota del bloc suspès.  


Un treball, exercici o examen no presentat equival a un zero i fa mitjana amb les altres notes del mateix bloc. 

Per ser avaluat cal haver assistit necessàriament al 80 % de les hores de classe presencial/no  presencial.


Els aspectes que es tenen en compte a l’hora de posar les notes de cada tipus d’evidència són els següents: 


Exàmens teòrics: coneixements demostrats, pensament crític, claredat de l’exposició, ampliació del temari, ortografia.

Treballs escrits: contingut, redacció, ús de la bibliografia, pensament crític, organització i presentació, ajudes visuals, citació bibliogràfica, ortografia i ortotipografia. 

Treballs pràctics: assistència, observació i diagnòstic, pensament crític, treball pràctic, organització del treball, cura de les obres i els espais, seguretat i salut, actitud, treball en equip, progrés general, destresa manual, presentació i pulcritud.

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:
  1. Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a.
  2. Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que la professora designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.


Reavaluació 

Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui seguint el calendari. La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre el lienzo. Barcelona: Ed. del Serbal, 2002.

GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E. Tratado del dorado, plateado y su policromía: tecnología, conservación y restauración. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1997.

NICOLAUS, K., Manual de restauración de cuadros. Ed. Könemann. Köln 1998.

SÁNCHEZ ORTIZ, A., Restauración de obras de arte: pintura de caballete, Madrid: Akal, cop. 2012.

SERRA SUBIRÀ, Eduard. Materials i eines de l’escultor. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1992.

STONER, J. H. ; RUSHFIELD, R. (eds.). Conservation of easel paintings. Abingdon: Routledge, 2012. ISBN: 978-0-7506-8199-5

VILLARQUIDE, A. La Pintura sobre tela: I. Historiografía, técnicas y materiales. San Sebastián: Nerea, 2004.

VILLARQUIDE, A. La Pintura sobre tela: II. Alteraciones, materiales y tratamientos de restauración. San Sebastián: Nerea, 2005.