Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Conservació-Restauració de Documents Gràfics

Codi de l'assignatura: 366635

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Ruiz Recasens

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.

 

 


L’assistència mínima obligatòria per aprovar l’assignatura és del 80%. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre la unitat material dels béns de document gràfic com a béns dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.
 • Comprendre l’estructura i els components de l’objecte patrimonial, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg del temps.

 

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber realitzar un informe organitzat i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments de conservació-restauració dels béns de document gràfic.
 • Saber dur a terme els anàlisis als béns de document gràfic, obtenir informació no explícita, contrastar-la i documentar-la.
 • Saber fer el diagnòstic i la proposta d’intervenció als béns culturals objecte d’estudi.
 • Saber dissenyar i aplicar els processos i tractaments de conservació-restauració de béns de document gràfic.
 • Saber realitzar reintegracions volumètriques i cromàtiques en els béns de document gràfic aplicant diferents materials i criteris.

 

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Comprendre l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció al patrimoni cultural.
 • Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions de conservació-restauració de béns culturals.
 • Treballar en col·laboració amb altres estudiants per assolir l’objectiu comú d’aprenentatge i la resolució de problemes complexes.
 • Defensar la conservació del patrimoni com a béns depositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.
 • Treballar segons les normes de seguretat i higiene establertes en laboratoris i tallers de conservació i restauració.

 

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció a la conservació-restauració de document gràfic sobre suport de paper i pergamí.

2

L'examen, diagnòstic i documentació de documents gràfics sobre suport de paper i pergamí. Propietats, alteracions, agents i mecanismes de deteriorament dels béns culturals

3

L'informe de conservació-restauració: estructura, requeriments i nivells de complexitat.

4

Els tractaments de consolidació: definició, materials i tècniques d'aplicació en diferents materials i estrats dels béns culturals.

5

Sistemes de presentació, reintegració volumètrica i cromàtica dels béns culturals.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El procés d’ensenyament i aprenentatge de la matèria parteix del reconeixement de l’obra en tots els seus aspectes (materials, documentals, estètics, etc.) per establir el diagnòstic i dur a terme les intervencions o tractaments pertinents en cada cas.

El desenvolupament dels blocs temàtics inclou una part de caràcter teòric (per l’adquisició dels coneixements) i una altra de tipus pràctic (per desenvolupar la capacitat d’examinar les obres, establir el diagnòstic i la proposta d’intervenció, dur a terme els tractaments i documentar el procés).
 

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori (presencial/no presencial) que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

Avaluació continuada.

Proves escrites 20%

Proves orals: 10%

Treballs realitzats per l’estudiant 70%.

 

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada de la matèria es basa en el seguiment del procés d’aprenentatge, de la valoració de les activitats proposades i del procés d’estudi dels casos examinats i analitzats.  

Es valora la qualitat de la documentació elaborada durant els processos d’examen i intervenció, l’estructura, el contingut, l’ús adequat del vocabulari, la capacitat d’anàlisi i síntesi, l’aportació de documents escrits i d’informació visual.

Es valora el desenvolupament de les activitats presencials, la capacitat d’anàlisi i de resolució de problemes, les habilitats manuals i, en general, la capacitat d’aplicar en la pràctica els conceptes i valors referits a la conservació-restauració del patrimoni.

 

Caldrà aprovar les proves escrites i els treballs realitzats per l’estudiant per poder aprovar l’assignatura. En cas de suspendre l’assignatura per haver suspès algun dels dos blocs, el bloc suspès es comptarà com a “0” de cara a la nota numèrica que sortirà a les actes.

 

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.)

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través del Campus Virtual de l’assignatura.

Reavaluació:

Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui seguint el calendari. La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

 


 

 

 

Avaluació única

Avaluació única:

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es farà mitjançant les proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.).