Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Conservació-Restauració de Materials Arqueològics

Codi de l'assignatura: 366636

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Angel Iglesias Campos

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Assistència continuada a les classes. 


Altres recomanacions

NOTA: El Pla Docent pot tenir modificacions als apartats de temari, metodologies docents i sistemes avaluació segons evolució del context de la Covid-19.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE1 - Dominar el vocabulari i el corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració, les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials que pertanyen a la comunitat.
 • Comprendre l’estructura i els components de l’objecte patrimonial, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg de el temps.
 • Fer el diagnòstic i la proposta d’intervenció en els béns culturals objecte d’estudi. ·
 • Dissenyar i aplicar els processos i tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Realitzar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.
 • Realitzar reintegracions volumètriques i cromàtiques en els béns culturals aplicant diferents materials i criteris.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Comprendre l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.
 • Utilitzar el vocabulari especialitzat en conservació-restauració i conèixer el corpus legal i normatiu de la professió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes introductoris per la conservació-restauració de patrimoni arqueològic.

2. Conservació preventiva de jaciments i treball de camp.

3. Reconeixement, anàlisis i identificació d'alteracions i agents/mecanismes de deteriorament de les restes arqueològiques.

4. La conservació-restauració de ceràmica.

5. La conservació-restauració de metalls.

6. La conservació-restauració de vidre.

7. La conservació-restauració de material ossi.

8. La conservació-restauració de mosaics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La matèria es desenvolupa intercalant els conceptes teòrics amb pràctiques dels tractaments de conservació-restauració en materials sense valor historicoartístic.

En paral·lel, es proposaran lectures i es treballaran de manera teòrica diferents casos basats en experiències reals amb l’objectiu d’endinsar l’estudiant en l’àmbit de la presa de decisions vinculades a l’aplicació del mètode propi del conservador-restaurador de patrimoni arqueològic.

 

 • Aquesta secció pot tenir modificacions segons la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada i inclou diferents evidències d’aprenentatge amb la següent ponderació:

 • Dossier dels treballs duts a terme al laboratori en format de fitxa de tractaments (40%)
 • Resultats dels tractaments sobre materials sense valor historicoartístic (20%)
 • Proves escrites objectives sobre els continguts teòrics (40%).


La nota de totes les evidències d’avaluació ha de ser igual o superior a 4 per poder fer mitjana amb la resta segons els percentatges establerts. Cal haver assistit al 80% de les hores de classe presencial/no presencial per poder ser avaluat.

 

Reavaluació

El procés de reavaluació es farà efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

Hi podrà optar l’alumne que ho demani i hagi obtingut una nota mitjana de l’avaluació ordinària compresa entre 4 i 4,9, que hagi entregat tots els treballs i que hagi assistit regularment a l’assignatura (80% de les sessions).

La nota final de la reavaluació no serà superior a 5.

 

 • Aquesta secció pot tenir modificacions segons la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

 • Assistir a dues tutories i dues pràctiques.
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)
 • Fer una defensa oral del treball tutelat.
 • Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

APPELBAUM, B. Conservation Treatment Methodology. Elsevier: 2007.

BERDUCOU, M.C. (Coord).  La Conservation en archéologie : méthodes et pratique de la conservation-restauration des vestiges archéologiques. Masson: 1990. 

BITELLI , L. Archeologie recupero e conservazione. Nardini: 1993.

BURGAYA MARTÍNEZ, B. Manual de restauració de camp. Societat Catalana d’Egiptologia: 2012.

CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. Tecnos: 2009.  

FLOS, N.; GARCÍA FORTES, S. Conservación y restauración de bienes arqueológicos. Síntesis: 2008.

KOOB, S. Conservation and care of glass objects. Corning Museum of Glass: 2006 .

SIANO, S. Manuffatti archeologici: studio e conservazione. Nardini: 2004

SULLIVAN, S.; R. MACKAY (Eds.). Archaeological sites: conservation and management. Getty Conservation Institute: 2012