Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Conservació-Restauració de Pintura Mural i Revestiments

Codi de l'assignatura: 366637

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Oriola Folch

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura.

L’assignatura té una important part pràctica i per tant es requereix una assistència mínima obligatòria del 80% de les classes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -


CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l’estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Conèixer l’estructura i els components de la pintura mural i els revestiments.

- Conèixer les diferents alteracions  i les seves causes.

- Conèixer  tractaments i materials que s’apliquen en les intervencions de conservació i restauració de pintura mural i revestiments

- Saber fer un diagnòstic de l’estat de conservació.

- Saber fer una proposta d’intervenció de conservació-restauració en  pintura mural i revestiments. 

 

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber triar i aplicar  els tractaments de conservació i restauració proposats: consolidació, fixació, neteja i reintegració volumètrica i pictòrica.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. .1- Definició de pintura mural i revestiments
1.2- Tècniques i materials de la pintura mural i revestiments
1.3- Alteracions de la pintura mural i revestiments
1.4- Tractaments de conservació-restauració de pintura mural i revestiments
· Materials i metodologies d’intervenció
· Criteris d’intervenció
· Documentació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents que s’utilitzen en aquesta assignatura son: classes expositives,  treballs en grup, treballs escrits, estudi de casos i pràctiques.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura es du a terme a través de proves escrites (exàmens i qüestionaris) (55%) i de treballs escrits i pràctics realitzats per l’estudiant (45%).

Les diferents evidències per a l’avaluació s’agruparan en tres blocs:

            - Exàmens i qüestionaris

            - Treballs escrits

            - Treballs pràctics
Caldrà aprovar els tres blocs per poder aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti en el període i d’acord amb el procediment establerts.

Els estudiants han de complir els requisits següents:
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs)
  • Fer una defensa oral del treball tutelat
  • Examen


Reavaluació

  • Cal haver tingut una assistència presencial/no presencial mínima del 80%
  • Haver presentat tots els treballs demanats.

  • Cal enviar al professorat la sol·licitud de reavaluació amb un correu des del Campus Virtual de l’assignatura.

  • Aquest procés es fa efectiu en el període que va de la publicació de les qualificacions i el tancament de les actes d’acord amb el calendari acadèmic oficial.


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Botticelli, Guido. Metodología di restauro delle pitture murali.Firenze: Centro Di. 1992.

Danti, Cristina.; Matteine, Mauro.; Moles, Arcangelo. Le pitture murali: tecniche, problemi, conservazione.Centro Di.1990

Gasol, Rosa M. "La tècnica de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals". Publicacions de l’Abadia de Montserrat.2012

Mora Paolo; Mora Laura.; Philippot, Paul. La conservación de las pinturas murales. Universidad Externado de Colombia e Iccrom.2003

Pàgina web

http://www.ewaglos.eu/

https://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/089236162X.html

Text electrònic

ICOMOS: Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas Murales . 2003.  https://www.icomos.org