Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Examen, Diagnòstic i Documentació I

Codi de l'assignatura: 366638

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Ruiz Recasens

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.

 


L’assistència mínima obligatòria per aprovar l’assignatura és del 80%. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • L’estructura i els components dels béns culturals en suports orgànics cel·lulòsics (paper, tela, fusta), el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg del temps
  • Els procediments d’examen dels béns culturals en suports cel·lulòsics.
  • Els procediments de documentació a partir de l’examen dels BBCC en suports cel·lulòsics.
  • El vocabulari especialitzat en conservació-restauració

 

 

Referits a habilitats, destreses

·    Comprendre la unitat material dels béns culturals en suports orgànics cel·lulòsics (paper, tela, fusta), el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg del temps.
·    Saber realitzar l’anàlisi dels béns culturals en suports cel·lulòsics, obtenir informació no explícita, contrastar-la i documentar-la. 
·    Saber realitzar el diagnòstic en els béns culturals objecte d’estudi.
·    Saber realitzar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnostico.
•    Comprendre la metodologia científica i la recerca de les fonts (anàlisis, interpretació i síntesi.
•    Usar les eines infogràfiques i fotogràfiques d’examen, diagnòstic i documentació dels tractaments de conservació i restauració.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Treballar en col·laboració amb altres/as estudiants per a aconseguir l’objectiu comú d’aprenentatge i la resolució de problemes complexos.
  • Utilitzar el vocabulari especialitzat en conservació-restauració.
  • Treballar segons les normes de seguretat i higiene establertes en laboratoris i tallers de conservació i restauració.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’examen, diagnòstic i documentació de béns culturals: pintura sobre fusta, sobre tela, document gràfic sobre suport de paper.

1.1. Els materials constitutius: processos i tècniques d’elaboració, context històric, característiques, composició, propietats

1.2. Els factors, mecanismes de degradació i alteracions.

2. L’informe de conservació-restauració: estructura, requeriments i nivells de complexitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El procés d’ensenyament i aprenentatge de la matèria gira al voltant del reconeixement de l’obra en tots els seus aspectes (materials, documentals, estètics, etc.) i en la documentació del procés.

El desenvolupament dels blocs temàtics inclou una part de caràcter teòric (per l’adquisició de coneixements bàsics) i una altra de tipus pràctic (per desenvolupar la capacitat d’examinar les obres i documentar el procés).

Els simulacres o obres originals s’examinen als tallers de l’àmbit de conservació i restauració. Aquesta activitat va seguida dels estudis analítics necessaris que s’executen en els laboratoris específics.

La documentació de tot el procés d’examen —organolèptic, analític, recerca de dades, etc.— es recull en una memòria, el contingut textual de la qual es completa amb els elements gràfics, fotogràfics i informàtics necessaris.

 

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori (presencial/no presencial) que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

Avaluació continuada.
  • Proves escrites; 55%
  • Proves orals: 5%
  • Treballs realitzats per l’estudiant: 40%

 

L’avaluació continuada de la matèria es basa en el seguiment del procés d’aprenentatge, de la valoració de les activitats proposades i del procés d’estudi dels casos examinats i analitzats.  

Es valora la qualitat de la documentació elaborada durant els processos d’examen i estudis, l’estructura, el contingut, l’ús adequat del vocabulari, la capacitat d’anàlisi i síntesi, l’aportació de documents escrits i d’informació visual.

Es valora l’assistència a les activitats presencials, la participació en les activitats no presencials síncrones i, també, la interacció que es pugui derivar de les activitats asíncrones.

 

S’avalúa de forma separada la matèria corresponent a pintura sobre tela/fusta i la matèria de document gràfic. És obligatori aprovar cada part individualment per poder aprovar l’assignatura.

 

Caldrà aprovar les proves escrites i els treballs realitzats per l’estudiant de cada una de les parts per poder aprovar l’assignatura. En cas de suspendre l’assignatura per haver suspès algun dels dos blocs, el bloc suspès es comptarà com a “0” de cara a la nota numèrica que sortirà a les actes.

 

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.)

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través del Campus Virtual de l’assignatura.

 

Reavaluació

Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui seguint el calendari, sempre i quan es compleixin les següents condicions:

 

— poder acreditar la presència/participació en les activitats presencials i/o no presencials, en un mínim del 80 %;

— haver presentat totes les tasques d’avaluació;

— que la qualificació final estigui entre 4 i 4,9.

 

La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.


 

 

 


 

 

Avaluació única

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es farà mitjançant les proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.).


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALDROVANDI, A.; PICOLLO, M. Metodi di documentazione e di indagini non invasive sui dipinti. Padova: Il Prato, 1999.

 

CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre el lienzo. Bercelona: Ediciones del Serbal, 2002.

 

GÓMEZ GONZÁLEZ, M.L. La restauración : examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra, 1998.

 

GONZALEZ-ALONSO, E. Tratado del dorado, plateado y su policromía : tecnología,

conservación y restauración. Valencia: UPV, 1997.

 

HOURS, M. Analyse scientifique et conservation des peintures. Fribourg: Office du Livre, 1986.

 

VIVANCOS, V. La Conservación y restauración de pintura de caballete : pintura sobre tabla.

Madrid: Tecnos, 2007.

 

WIESEMAN, M.E.. A Closer look : deceptions and discoveries. London: National Gallery, 2010.

 

GIANNINI, C., ROANI, R. Diccionario de restauración y diagnóstico. San Sebastián: Editorial Nerea,2008

 

MACARRÓN,A.M.; GONZALEZ MOZO,A. La conservación y la restauración en el siglo XX. Madrid: Tecnos, 2011

 

VILLARI, P.L. Il Restauro dei supporti lignei: le parchettature e le nuove strutture di sostegno. Milano: Ulrico Hoepli, 2008.

 

BANIK, G.; BRÜCKLE, I. Paper and water. A guide for Conservators.

Elsevier Ltd. UK/USA, 2011.

 

CENNINI, C., El libro del Arte. Akal, Madrid, 1998.

 

FIGUERAS, E. (Eds.), El grabado no tóxico: nuevos procedimientos y materiales. Universidad de Barcelona. 2007.   ISBN: 978-84-475-2810-3

 

GARCÍA HORTAL, J. A., Fibras papeleras. Edicions de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, S.L. Barcelona, 2007.

 

 

GOLDMAN, P., Looking at PRINTS, DRAWINGS AND WATERCOLOURS. The Brittish Museum Press, London, 2006.

 

GRABOWSKI, B.; FICK, B., El Grabado y La Impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos. Art Blume. Barcelona, 2009 

 

HUNTER, D., PAPERMAKING. Papermaking : The history and technique of an ancient craft. Dover publications, INC. New York,1978.

 

PARRAMÓN VILASALÓ, J.M. El gran libro del pastel. 2ª ed., Barcelona, Parramón ediciones, S.A., 1996.

ISBN 84-342-1149-1.

 

TACÓN CLAVAÍN, J., Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Ollero y Ramos, Editores, S.L. Madrid, 2011.

 

VAILLANT, M., VALENTÍN, N., Principios básicos de la conservación documental y causas de su deterioro. Ministerio de Educación y Cultura. Instituto del Patrimonio Histórico Español. Madrid, 1996.

 

MUÑOZ VIÑAS, S., La restauración del papel. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.). Madrid, 2018.

 

CAMPO, G.; BAGAN, R.; ORIOLS, N., Identificació de fibres. Suports tèxtils de

pintures: metodologia. (Museus Documentació. Generalitat de Catalunya.

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Barcelona, 2009.