Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Examen, Diagnòstic i Documentació II

Codi de l'assignatura: 366639

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Angel Iglesias Campos

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Assistència continuada.


Altres recomanacions

NOTA: El Pla Docent pot tenir modificacions als apartats de temari, metodologies docents i sistemes avaluació segons evolució del context de la Covid-19.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE1 - Dominar el vocabulari i el corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració, les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Fer el diagnòstic i la proposta d’intervenció en els béns culturals objecte d’estudi.
 • Identificar la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials comunitaris.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Realitzar l’anàlisi dels béns culturals, obtenir informació no explícita, contrastar-la i documentar-la.
 • Realitzar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic.
 • Utilitzar el vocabulari especialitzat en conservació-restauració i conèixer el corpus legal i normatiu de la professió.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Comprendre l’estructura i els components de l’objecte patrimonial, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg de el temps.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Examen dels béns culturals de naturalesa inorgànica: examen organolèptic, científic, instrumentació i anàlisis.

2. Diagnòstic de l'estat de conservació dels béns culturals de naturalesa inorgànica.

3. Documentació de l'examen i diagnòstic dels béns culturals de naturalesa inorgànica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’utilitzaran tant en l’àmbit teòric com en el pràctic són:

 • Classes magistrals
 • Classes expositives
 • Treball en grup
 • Treball escrit
 • Pràctiques


 
 • Aquesta secció pot tenir modificacions segons la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada i inclou diferents evidències d’aprenentatge amb la següent ponderació:

 • Examen 40%
 • Treballs (individuals o en grup) 40%
 • Exercicis (individuals o en grup) 20%


L’estudiant haurà de presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. La nota de cada treball ha de ser igual o superior a 4 per poder fer mitjana amb la resta i aplicar els percentatges establerts.

 

Reavaluació

El procés de reavaluació es farà efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

Hi podrà optar l’alumne que ho demani, que hagi obtingut una nota mitjana de l’avaluació ordinària compresa entre 4 i 4,9, que hagi entregat tots els treballs i que hagi assistit regularment a l’assignatura (80% de les sessions).

La nota final de la reavaluació no serà superior a 5.

 

 • Aquesta secció pot tenir modificacions segons la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.


 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert.

L’estudiant que opti per l’avaluació única hauran de presentar tots els treballs planificats a l’assignatura i fer un examen final (el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

L’estudiant haurà de presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. La nota de cada treball ha de ser igual o superior a 4 per poder fer mitjana amb la resta i aplicar els percentatges establerts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CALVO, A. Conservación y restauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De la A a la Z. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997

GIANNINI, C., ROANI, R. Diccionario de restauración y diagnóstico. San Sebastián: Editorial Nerea, 2008

GILARDONI, A. X-Rays in art =I Raggi X nell’arte. Mandello Lario: Gilardoni, 1994

GÓMEZ GONZÁLEZ, M.L. La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra, 1998

MACARRÓN,A.M.; GONZALEZ MOZO,A. La conservación y la restauración en el siglo XX. Madrid: Tecnos, 2011

MARTINEZ CABEZAS, C.; RICO MARTINEZ, L. Diccionario técnico Akal de Conservación y restauración de bienes culturales. Madrid: Akal, 2003

Article

HORIE, C. VELSON “Preparación y escritura de un artículo sobre la conservación”. Revista Apoyo. Boletín 13, diciembre 2003, traduït de Conservation News nº 69 juliol 1999 pp 11-15 de l’UKIC ( United Kingdom Institute for Conservation), per Pilar Díaz i Juanita Navarro.

Disponible en http://www.academia.edu/1528427/Preparacion_y_escritura_de_un_articulo_sobra_la_conservacion