Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conservació Preventiva de Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 366640

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Gema Campo Frances

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE7 - Saber aplicar les condicions de conservació preventiva, manteniment, manipulació, exposició i transport dels béns culturals.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements,

. Comprendre la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.

. Elaborar projectes per a la conservació preventiva, manipulació, embalatge, transport i exposició dels béns culturals.

. Elaborar plans de seguiment de les condicions de conservació aplicades als espais d’exposició i reserva.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats i destreses,

• Realitzar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.

• Realitzar l’anàlisi dels béns culturals, obtenir informació no explícita, contrastar-la i documentar-la.

 

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes.

. Comprendre l’estructura i els components de l’objecte patrimonial, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg del temps.

. Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions de conservació-restauració de béns culturals.

. Treballar en col·laboració amb altres/as estudiants per a aconseguir l’objectiu comú d’aprenentatge i la resolució de problemes complexos.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. · Reconeixement, anàlisi i identificació d’alteracions i agents/mecanismes de deterioració dels béns culturals.

2. · L’informe de conservació-restauració: estructura, requeriments i nivells de complexitat.

3. · Examen preliminar, diagnòstic i proposta d’intervenció.

4. · Conceptes de conservació preventiva dels béns culturals.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents es basaran en les classes magistrals i expositives, en l’estudi de casos i en l’elaboració de projectes que podran fer-se de forma individual i/o en grup.

Teoría                            20 H            

Teorico-pràctica             40H

Treball  tutelat/dirigit    40H

Treball  autónom           50H

Total 150H

 


En cas que la situació de la pandèmia ho requereixi les activitats presencials es podran desenvolupar de manera no presencial mitjançant el Campus Virtual. Per a les pràctiques de laboratori està prevista una activitat dirigida amb docència sincrònica i tutories individuals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:
  • Treballs escrits realitzats per l’estudiant de manera individual o en grup 50% de la nota final
  • Prova escrita objectiva al final del període de docència 50% de la nota final.


L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través de qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual, possibles sessions de preguntes orals sincròniques en l’horari assignat a l’assignatura i mitjançant el lliurament d’exercicis teòrics i pràctics a través del Campus Virtual.

 

Reavaluació
  • Cal haver tingut una assistència presencial/no presencial mínima del 80%
  • Haver presentat un mínim del 80% dels treballs demandats.

  • Cal enviar al professorat la sol.licitud de reavaluació amb un correu des del Campus Virtual de l’assignatura.

  • Aquest procés es fa efectiu en el període que va de la publicació de les qualificacions i el tancament de les actes d’acord amb el calendari acadèmic oficial.
  • La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.


 

Reclamacions:


En cas que no s’estigui d’acord amb algun aspecte referent al desenvolupament de l’assignatura es pot interposar, si escau, una reclamació, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona (de febrer de 2020).

 

 

Avaluació única


Avaluació única:

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti en el període i d’acord amb el procediment establerts.

Els estudiants han de complir els requisits següents:
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs)
  • Fer una defensa oral del treball tutelat
  • Examen

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO FERNÁNDEZ, L. Museología y museografía. Barcelona. Ed del Serbal. 1999

 

GARCÍA FERNÁNDEZ, I. La conservación preventiva de Bienes Culturales. Madrid. Alianza Ed. 2013.

 

Text electrònic

ECCO. Professional Guidelines I, II, II. European Confederation of Conservators-Restorers Organizations [en línia]  Enllaç