Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fotografia dels Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 366641

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Assistència continuada a classe

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora: Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i utilitzar les diferents opcions de la fotografia, els materials, processos i equips fotogràfics i d’il·luminació per documentar l’estat de conservació dels béns culturals i els processos de conservació-restauració.

Que l’alumne sàpiga dissenyar, gestionar i arxivar els projectes de documentació fotogràfica de les obres en conservació-restauració.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La imatge digital: obtenció, característiques, formats, resolució.

2. La gestió de la imatge: formats d'arxiu i nomenclatura de les imatges

3. L'obtenció d'imatges al plató fotogràfic: equips, condicions.

4. L'obtenció d'imatges in situ: equips, condicions

5. L'obtenció d'imatges amb diferents sistemes d'il·luminació i longituds d'ona: llum visible (directa, indirecta, rasant, polaritzada, transil·luminació), llum infraroja i llum ultraviolada.

6. L'edició de la imatge i la gestió del color: utilitat de les cartes de color, tractament del color, postproducció.

7. L'obtenció d'imatges en microscòpia òptica i digital.

8. Fotogrametria per la documentació de béns culturals

9. Reflectance Transformation Image (RTI) per la documentació de béns culturals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.Metodologia: Teoricopràctica

  • Activitats formatives:
  • Classes magistrals
  • Treballs escrits
  • Elaboració de projectes
  • Visita
  • Pràctiques

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.
Avaluació continuada

El programa de l’assignatura, al Campus Virtual, especifica el contingut dels exercicis que caldrà presentar, i que tenen la següent ponderació:

• 10% Exercici 1

• 20% Exercici 2

• 15% Exercici 3 

• 35% Exercici 4

• 20% Treball teòric/assaig o examen 

 

Reavaluació 

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:

  • Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a
  • Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que la professora designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.