Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Empresa

Codi de l'assignatura: 366644

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència continuada a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6 - Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora: Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE10 - Valorar i saber utilitzar els recursos necessaris per a la inserció laboral.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Tenir una visió introductòria de l’economia de l’empresa i familiaritzar-se amb els continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.
 • Disposar dels coneixements i les habilitats relacionats amb els principis bàsics de l’economia, que s’empren en la gestió empresarial.
 • Conèixer la varietat d’aspectes i problemes de caràcter econòmic i empresarial relacionats amb l’empresa.
 • Identificar i comparar les diferents estructures organitzatives que pot adoptar una empresa, els aspectes tècnics i econòmics, i la importància de les accions de l’empresa envers el seu entorn.
 • Ser capaç d’aplicar els principis bàsics a l’organització i al departament de sistemes.
 • Ser capaç de realitzar un projecte d’autoocupació i/o empresarial bàsic.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts (Internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre casos i problemes plantejats.
 • Aprendre a treballar en equip i a argumentar, negociar i interactuar amb altres persones prenent decisions en situacions amb major o menor grau d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Estimular actituds que permetin orientar la futura activitat professional: l’esperit crític i la capacitat creativa i proactiva.
 • Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, de síntesi o de diagnòstic per resoldre petits casos o problemes.
 • Identificar las diferències i desigualtats de gènere en el context laboral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Autoocupació i emprenedoria empresarial.

2. Tipus d'empreses: característiques i diferències.

3. El projecte empresarial: etapes i desenvolupament.

4. Gestió empresarial i relacions laborals

5. Elaboració de pressupostos per la contractació pública i privada.

6. Legislació i obligacions fiscals

7. Ajudes públiques per la creació d'ocupació: administracions, tràmits, requisits previs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.
La metodologia de l’assignatura és una combinació entre classes teòriques i teoricopràctiques, on es treballarà amb diverses activitats formatives, com la classe magistral (presencial i/o no presencial) i la realització de diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, etc.), individuals o en petits grups, tant dintre com fora de l’aula.

En les hores presencials, l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixen l’assoliment dels objectius establerts. També es dedica una part d’aquest temps a treballar en articles, casos, exercicis, etc. per aprofundir l’aplicació i interpretació dels conceptes teòrics.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, es publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions és important per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula.

L’alumnat que es matricula de l’assignatura es compromet a venir a classe amb el material preparat els dies que correspongui, d’acord amb el pla de treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.
L’avaluació continuada consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre amb què s’obtenen les puntuacions relacionades amb ítems avaluables.

A l’inici de curs s’informa en el Campus Virtual sobre quins són els ítems d’avaluació continuada i com s’avaluen. Es concreten els casos i exercicis i se n’indica la realització i ponderació, així com la prova o proves teòriques que es realitzaran.

Reavaluació

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

La nota després de la reavaluació no podrà ser superior al 5.

Les condicions per poder optar a la reavaluació són:

 • Haver suspès l’assignatura amb una nota entre 4 i 4,9.
 • Haver assistit al 80% de les sessions presencials de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:

Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a

Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que el professor designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Guerras Martín, Luis Ángel ; Navas López, José Emilio. La Dirección estratégica de la empresa : teoría y aplicaciones. Madrid : Thomson Civitas, 2007.

Samuelson, P.A. ; Nordhaus, W.D. Economía. Madrid : McGraw-Hill, 2006

Wonnacott, Paul ; Wonnacott, Ronald J. Economía. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1992

Valls, Antonio. Las 12 habilidades directivas clave. Barcelona : Gestión 2000, 2010.   

Huete, Luis María ; Debaig, Michael. Hacia un nuevo paradigma de Gestión.  Madrid : McGraw-Hill, 1996

Brickley, James A. ; Smith, Clifford W. ; Zimmerman, Jerold L. Economía empresarial y arquitectura de la organización. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 2005