Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Conservaciˇ-Restauraciˇ de Pintura sobre Tela

Codi de l'assignatura: 366645

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Marta Oriola Folch

Departament: Departament d'Arts i Conservaciˇ-Restauraciˇ

crŔdits: 12

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

90

Treball tutelat/dirigit

80

Aprenentatge aut˛nom

100

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura té una important part pràctica i per tant es requereix una assistència mínima obligatòria del 80% de les classes.

L’estudiant ha de preveure una dedicació mínima setmanal a l’assignatura de 4 hores de treballa a casa per tal de poder-se preparar la matèria abans de les sessions presencials.


Requisits

366634 - Introducciˇ a la Conservaciˇ-Restauraciˇ de Pintura (Obligat˛ria)

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de buscar, usar i integrar la informació.

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l’estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar els seus efectes de manera continuada.

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per a dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Saber documentar les diferents fases de les activitats de la conservació i restauració  dels béns culturals amb suport de tela: examen, diagnòstic, proposta d’intervenció i tractaments.

- Conèixer els diferents tipus de materials i tractaments que s’apliquen en les  intervencions de conservació i restauració de pintura sobre tela.

- Conèixer la morfologia dels diferents tipus de teixits i fibres tèxtils, les     seves característiques fisicoquímiques i les seves propietats.

 

Referits a habilitats, destreses


- Analitzar els béns culturals amb suport de tela, obtenir-ne  informació no explícita, contrastar-la i documentar-la fent ús del vocabulari especialitzat en conservació i restauració.

- Aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

- Saber aplicar als béns culturals sobre suport de tela els tractaments  de conservació i restauració proposats avaluant-ne de forma continuada els efectes: consolidació, fixació i estabilització  i reintegració estructural i superficial.

 

Referits a actituds, valors i normes


- Defensar la conservació dels béns culturals com a dipositaris de valors immaterials  pertanyents a la comunitat.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. .1- Examen, diagn˛stic i documentaciˇ avanšada per a la conservaciˇ-restauraciˇ de pintura sobre tela.
1.2- Resoluciˇ de casos prÓctics sobre bÚns culturals reals amb necessitats d’intervencions de conservaciˇ-restauraciˇ diverses.
1.3- Tractaments avanšats per a la conservaciˇ-restauraciˇ de pintura sobre tela.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents que s’utilitzen en aquesta assignatura son: classes expositives, debats dirigits, treballs en grup, treballs escrits, estudi de casos i/o pràctiques.

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori (presencial/no presencial) que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

Es treballa individualment o bé en grups de dues o tres persones.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació de l’assignatura es du a terme a través de proves escrites, proves orals, instruments basats en l’observació i/o treballs realitzats per l’estudiant.
Un treball, exercici o examen no presentat equival a un zero i fa mitjana amb les altres notes del mateix bloc. 

Per ser avaluat cal haver assistit necessàriament al 80 % de les hores de classe presencial/no  presencial.

 

Avaluaciˇ ˙nica


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:
  1. Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a.
  2. Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que la professora designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.


Reavaluació 

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo. Barcelona: Ed. del Serbal, 2002.

NICOLAUS, K., Manual de restauración de cuadros. Ed. Könemann. Köln 1998.

SÁNCHEZ ORTIZ, A., Restauración de obras de arte: pintura de caballete, Madrid: Akal, cop. 2012.

STONER, J. H. ; RUSHFIELD, R. (eds.). Conservation of easel paintings. Abingdon: Routledge, 2012. ISBN: 978-0-7506-8199-5

VILLARQUIDE, A. La Pintura sobre tela I : historiografía, técnicas y materiales. San Sebastián: Nerea, 2004.

VILLARQUIDE A. La Pintura sobre tela II : alteraciones, materiales y tratamientos de restauración. San Sebastián: Nerea, 2005.