Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Conservació-Restauració de Pintura sobre Fusta

Codi de l'assignatura: 366646

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

90

Treball tutelat/dirigit

80

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Assistència continuada a classe


Requisits

366634 - Introducció a la Conservació-Restauració de Pintura (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Saber documentar les diferents fases de les activitats de la conservació i restauració  dels béns culturals amb suport de fusta: examen, diagnòstic, proposta d’intervenció i tractaments.

- Conèixer els diferents tipus de materials i tractaments que s’apliquen en les  intervencions de conservació i restauració de pintura sobre fusta.

- Conèixer la morfologia dels diferents tipus de fusta (coníferes i frondoses), les seves característiques fisicoquímiques i les seves propietats.

 

Referits a habilitats, destreses

- Analitzar els béns culturals amb suport de fusta, obtenir-ne  informació no explícita, contrastar-la i documentar-la fent ús del vocabulari especialitzat en conservació i restauració.

- Aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

- Saber aplicar als béns culturals sobre suport de fusta els tractaments  de conservació i restauració proposats avaluant-ne de forma continuada els efectes.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Defensar la conservació dels béns culturals com a dipositaris de valors immaterials  pertanyents a la comunitat

 

 

Blocs temàtics

 

1. Examen, diagnòstic i documentació avançada per a la conservació-restauració de pintura sobre fusta.

2. Resolució de casos pràctics sobre béns culturals reals amb necessitats d’intervencions de conservació-restauració diverses

3. Tractaments avançats per a la conservació-restauració de pintura sobre fusta

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.
Les metodologies docents que s’utilitzen en aquesta assignatura son: classes expositives, debats dirigits, treballs en grup, treballs escrits, estudi de casos i/o pràctiques.

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori (presencial/no presencial) que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.
L’avaluació de l’assignatura es du a terme a través d’exàmens, proves orals, instruments basats en l’observació i/o treballs realitzats per l’estudiant.

Un treball, exercici o examen no presentat equival a un zero i fa mitjana amb les altres notes del mateix bloc.

Per ser avaluat cal haver assistit necessàriament al 80 % de les hores de classe presencial/no  presencial.

Reavaluació

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de:

Assistir a les tutories de grup (presencials i/o no presencials) el dia i hora que indiqui el/la professor/a

Presentar els treballs i fer els exàmens i/o qüestionaris que la professora designi durant el període d’avaluació única establert per la facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARCÍA ESTEBAN, Luís. La Madera y su anatomía. Madrid: AITIM: Fundación Conde del Valle de Salazar : Mundi-Prensa, 2003

GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E. Tratado del dorado, plateado y su policromía : tecnología, conservación y restauración. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1997

SERRA SUBIRÀ, Eduard. Materials i eines de l’escultor. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1992

VALGAÑON, Violeta. Biología aplicada a la conservación y restauración. Madrid: Síntesis, 2008

VILLARI, Pier Luigi. Il Restauro dei suporti lignei : le parchettature e le nuove strutture di sostegno. Milano: Ulrico Hoepli, 2008

Text electrònic

Proyecto COREMANS. Criterios de intervención en retablos y escultura policromada

Disponible a: https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-en-retablos-y-escultura-policromada_4492/