Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Conservació-Restauració de Documents Gràfics

Codi de l'assignatura: 366647

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Iris Bautista Morenilla

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

100

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

80

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència continuada a classe.


Requisits

366635 - Introducció a la Conservació-Restauració de Documents Gràfics (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE7 - Saber aplicar les condicions de conservació preventiva, manteniment, manipulació, exposició i transport dels béns culturals.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements
 • Comprendre i conèixer la naturalesa material, tecnològica, estètica i documental dels béns culturals en suport de paper i pergamí.
 • Comprendre els processos de deteriorament i conèixer les alteracions que poden patir els béns culturals en suport de paper i pergamí .
 • Conèixer i comprendre els processos i els tractaments de conservació i restauració de documents en suport de paper i pergamí .
 • Conèixer els sistemes de presentació requerits pels béns culturals en suport de paper i pergamí d’acord amb la seva qualitat documental, estètica, històrica i material.


Referits a habilitats, destreses
 • Reconèixer la naturalesa material, tecnològica, estètica i documental dels béns culturals en suport de paper i pergamí.
 • Reconèixer les alteracions en els béns culturals en suport de paper i pergamí i emetre un diagnòstic de l’estat de conservació.
 • Dissenyar els processos i utilitzar els tractaments de conservació i restauració de documents en suport de paper i pergamí. Distingir entre els materials i processos més apropiats per a cada cas tenint en compte l’impacte mediambiental i els factors de seguretat i higiene laboral.
 • Elaborar i dur a terme projectes per realitzar els sistemes de presentació requerits pels béns culturals en suport de paper i pergamí d’acord amb la seva qualitat documental, estètica, històrica i material.
 • Elaborar informes de l’examen, del diagnòstic i dels processos i tractaments aplicats sobre els béns culturals en suport de paper i pergamí i sobre objectes de valor patrimonial.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Materials constitutius: els documents de pergamí

1.1.
 • Història dels documents en suport de pergamí
 • Estructura, composició i propietats
 • Envelliment i alteracions

 

2. Els elements gràfics (1ªpart)

3. Tractaments de conservació i restauració en suport de pergamí

3.1.
 • Neteja i desinfecció
 • Consolidació i fixació d’elements sustentats
 • Hidratació i allisada
 • Consolidació i reintegració de suport
 • Sistemes de presentació

 

4. Materials constitutius: el paper

4.1.
 • Història dels documents en suport de paper
 • Estructura, composició i propietats
 • Envelliment i alteracions

 

5. Els elements gràfics (2ªpart)

6. Tractaments de conservació i restauració en suport de paper

6.1.
 • Desmuntatge
 • Desinfecció del paper
 • Sistemes de neteja del paper
 • Desacidificació del paper
 • Estabilització i consolidació
 • Allisat i assecatge del paper
 • Reparació d’estrips i reintegració del suport
 • Reintegració pictòrica
 • Sistemes de presentació i emmagatzematge

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

Idioma de les classes i del material docent: català i castellà

Per aconseguir els objectius plantejats es proposen les activitats següents:

 • Activitats teoricopràctiques sobre els continguts teòrics i activitats pràctiques de conservació-restauració.
 • Recerca i lectura d’informació que permetrà assumir els continguts del curs i desenvolupar les activitats proposades.

El procés d’ensenyament i aprenentatge de la matèria gira entorn del reconeixement de l’obra en tots els seus aspectes (materials, documentals, estètics, etc.) i en la documentació de l’examen i dels processos de conservació i restauració aplicats. Consegüentment, es duran a terme l’examen i els tractaments de conservació i restauració d’obres amb suport de paper i pergamí.

Les pràctiques aniran acompanyades de materials docents teòrics, que es revisaran a l’inici dels blocs temàtics. Al llarg del curs es realitzaran proves per evidenciar l’assoliment d’aquests coneixements.

La documentació de tot el procés de l’examen i dels processos de conservació-restauració aplicats als béns en suport de paper i pergamí es recollirà en una memòria, el contingut textual de la qual es complementarà amb els elements gràfics, fotogràfics i informàtics necessaris. Aquesta memòria s’ha de lliurar al final del semestre com a prova del procés d’aprenentatge de les competències i habilitats de l’assignatura.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

L’avaluació de la matèria serà contínua i es basarà en el seguiment tant del procés d’estudi i el tractament de les obres en suport de paper i pergamí, com de les proves dels coneixements teòrics.

Es valorarà la qualitat de la documentació elaborada durant els processos d’examen i tractament, així com l’estructura, el contingut, l’adequat ús del vocabulari, la capacitat d’anàlisi i de síntesi i l’aportació de documents escrits i d’informació visual. Pel que fa a l’avaluació dels continguts teòrics, es valorarà la profunditat dels coneixements sobre la matèria que l’alumnat hagi adquirit.

Les tasques concretes d’avaluació es publicaran al Campus Virtual de l’assignatura.

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.)

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través de qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual, possibles sessions de preguntes orals sincròniques en l’horari assignat a l’assignatura i mitjançant el lliurament d’exercicis teòrics i pràctics a través del Campus Virtual.


 

 • Reavaluació

Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui d’acord amb el calendari acadèmic de la Facultat. La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es farà mitjançant el lliurament d’avaluació i proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través de qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual, possibles sessions de preguntes orals sincròniques en l’horari assignat a l’assignatura i mitjançant el lliurament d’exercicis teòrics i pràctics a través del Campus Virtual.


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BANIK,G. ; CREMONESI,P ; DE LA CHAPELLE, A. ; MONTALBANO, L. Nuove metodologie nel restauro del materiale cartaceo. Padova: Il Patro, 2003

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1908031*  Enllaç

BETTLEY, J. (ed.). The Art of the book : from medieval manuscript to graphic novel. London: V&A Publications, 2001.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1657956*  Enllaç

BELLO, C.; BORRELL, A. Los Documentos de archivo: cómo se conservan. Gijón: Trea, 2008

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1893539*  Enllaç

CRESPO, C.; VIÑAS, V. La Preservación y restauración de documentos y libros en papel : un estudio del RAMP con directrices. París: UNESCO, 1984

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1337926*  Enllaç

GARCÍA, J. Constituyentes fibrosos de pastas y papeles. Terrassa: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa, 1993

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1373321*  Enllaç

GÓMEZ, Mª L. La Restauración : examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra, 1998

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1402630*  Enllaç

HAINES, BETTY M. Parchment : the physical and chemical characteristics of parchment and the materials used in its conservation. Northampton: Leather Conservation Centre, 1999. ISBN: 0-946072-05-1

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1622907*  Enllaç

KITE, M. Conservation of leather and related materials. Amsterdam [etc.]: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1729074*  Enllaç

LARSEN, R.(ed.). Microanalysis of Parchment. London: Archetype, 2002. ISBN: 1873132689 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1749951*  Enllaç

MARTÍNEZ, J. Pequeña historia del libro. 4a ed. Gijón: Trea, 2010.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2021128*  Enllaç

MC CLEARY, J.; CRESPO, L. El Cuidado de libros y documentos : manual práctico de conservación y restauración. 3a ed. Madrid: Clan, 2006

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1782070*  Enllaç

MUÑOZ VIÑAS, S. La Restauración del papel. Madrid: Tecnos, 2010

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1983800*  Enllaç

NAPPO, L. Pergamene dipinte e sistemi di montaggio: una nuova metodica di restauro. Pasian di Prato : Campanotto, 2008.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1909388*  Enllaç

RODRÍGUEZ, Mª D. El Soporte de papel y sus técnicas : degradación y conservación preventiva. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1510699*  Enllaç

PASCUAL, E. Conservar y restaurar papel. Barcelona: Parramón, 2005.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1713679*  Enllaç

TACÓN CLAVAÍN, J. La Restauración en libros y documentos : técnicas de intervención. Madrid: Ollero y Ramos, 2009.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1998750*  Enllaç

VIÑAS, S. La Restauración del papel. Madrid: Tecnos, 2010, p. 15–36.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1983800*  Enllaç

Capítol

IANNUCCELLI, S. ; SOTGIU, S. La pulitura supericiale di opere grafiche a stampa con gel rigidi polisaccaridici. En Libri & carte : restauri e analisi diagnostiche. Roma: Gangemi, 2006, p. 73-94.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1785213*  Enllaç

RICCARDI, M. L. Il Codice “incompiuto” del Museo Diocesano di Salerno : l’intervento di restauro. En Libri & carte : restauri e analisi diagnostiche. Roma : Gangemi, 2006, p. 63-93.  

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1785213*  Enllaç

LARSEN, R. et al. Scientific approach in Conservation and Restoration of leather and parchment objects in archives and libraries. En ENGEL, P. (ed.). New Approaches to Book and Paper Conservation - Restoration. Wien/Horn: Berger 2011, p. 239-258. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2011032*  Enllaç

Article

AXELSSON, K. M., Larsen, R., Sommer, D. V., & Melin, R. (2016). Degradation of collagen in parchment under the influence of heat-induced oxidation: preliminary study of changes at macroscopic, microscopic, and molecular levels. Studies in conservation, 61(1), 46-57.

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1212625*  Enllaç

BADEA, E. et al. Effects of temperature and relative humidity on fibrillar collagen in parchment : a micro differential scanning calorimetry (micro DSC) study. Polymer Degradation and Stability. 2012, vol. 97, núm. 3, p. 346-353. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1578135*  Enllaç

Comunicacions, ponències

LAWSON, M., & YAMAZAKI-KLEPS, A. (2002). Examination and conservation of the fifteenth-century parchment manuscript, the Belles Heures of Jean, Duke of Berry. Studies in Conservation, 47(sup3), 129-134.

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1212625*  Enllaç

QUANDT, A. The Archimedes palimpsest : conservation treatment, digital imaging and transcription of a rare mediaeval manuscript. En DANIELS, V. (ed.). Works of Art on Paper, Books, Documents and Photographs: The International Institute for Conservation, Contributions to the Baltimore Congress, 2 -6 September 2002. London: International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2002, p.165-170.  

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1569318*  Enllaç

FRANCH DÍAZ-NARANJO, S. et al. Restauración del becerro de Leire : un códice recupera su dignidad. En Criterios de intervención en la restauración de libros y documentos : actas de las II Jornadas técnicas sobre restauración de documentos, Pamplona, 18 y 19 de octubre de 2007. Gobierno de Navarra, 2008, p. 137-144. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1971371*  Enllaç

VNOUCEK, J. The manufacture of parchment for writing purposes and the observation of the signs of manufacture surviving in old manuscripts. En Care and conservation of manuscripts : proceedings of the 8th international seminar held at the University of Copenhagen. Copenhagen : Museum Tusculanum Press ; University of Copenhagen, 2005, p. 74-92.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1946672*  Enllaç

ZYCH ZMUDA, K. ;  MARTÍN CANTOS, R. Utilización de papel japonés en la restauración de encuadernaciones en piel y pergamino. En  Criterios de intervención en la restauración de libros y documentos : actas de las II Jornadas Técnicas sobre restauración de documentos, Pamplona 18 y 19 de octubre de 2007. Gobierno de Navarra, 2008, p. 215-225.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1971371*  Enllaç

DOWN, J. L, et al. Analysis of the Archimedes palimpsest. En DANIELS, V. (ed.) Works of art on paper: books, documents and photographs: techniques and conservation: contributions to the Baltimore Congress, 2-6 September 2002. London : International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, cop. 2002, p.52-58. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1569318*  Enllaç

Pàgina web

The iron gal ink website.

https://irongallink.org/  Enllaç

Text electrònic

LARSEN, René. Improved damage assessment for parchment. Luxemburg: Stationary Office Books, 2007

https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications  Enllaç

MANTOVANI, O., IMPAGLIAZZO, G., RUGGIERO, D., TANASI, M. T., BOTTI, L., RESIDORI, L., ... & Sclocchi, M. C. (2002). Chimica e biologia applicate alla conservazione degli archivi . Ministero per i beni e le attività culturali, 2002. [EN LÍNIA]

http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Saggi/Saggi_74a.pdf  Enllaç

Mc Bride, C. A Pigment particle & Fiber Atlas for Paper Conservators. Ithaca: Cornell University, 2002. [en línia] 

https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/13021/AtlasIntoduction_total_final.pdf;jsessionid=F2437B964165F4C908EF8156DFD50430?sequence=1  Enllaç

BAKER, A. Common medieval pigments. The Cochineal Repository for Conservation and Preservation Research, 2004. 

http://d-scholarship.pitt.edu/11954/  Enllaç

Curtis, A. ; Uchida, Y.  Which gelatine to use? Adhésifs et consolidants pour la conservation : recherche et applications, Canadian Conservation Institute,  2011, p. 40-41

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/symposia-colloquia-publications.html  Enllaç