Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Conservaciˇ-Restauraciˇ de Pintura Mural

Codi de l'assignatura: 366648

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Cristina Ruiz Recasens

Departament: Departament d'Arts i Conservaciˇ-Restauraciˇ

crŔdits: 12

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  PrÓctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

90

Treball tutelat/dirigit

80

Aprenentatge aut˛nom

100

 

 

Recomanacions

 


És imprescindible l’assistència i participació  presencial/no presencial continuada a la classe durant tota la durada del curs.

 

Disposar d’un equip personal consistent en una selecció de petit instrumental per dur a terme algunes de les activitats pràctiques que es realitzen al laboratori.

 

L’assistència mínima obligatòria per aprovar l’assignatura és del 80%. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19).

 


Altres recomanacions


Tenint en compte el caràcter teòric i pràctic de l’assignatura, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat pròpies de l’àmbit del laboratori de conservació-restauració.

 


Requisits

366637 - Introducciˇ a la Conservaciˇ-Restauraciˇ de Pintura Mural i Revestiments (Obligat˛ria)

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CG1 - CompromÝs Ŕtic: Capacitat crÝtica i autocrÝtica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions Ŕtiques i deontol˛giques.

   -

CB2 - Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu Ómbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistŔmiques.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservaciˇ-restauraciˇ.

   -

CE6 - Saber aplicar als bÚns culturals els tractaments de conservaciˇ-restauraciˇ proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconŔixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservaciˇ dels bÚns culturals i de les intervencions de conservaciˇ-restauraciˇ.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagn˛stic i planificar la proposta de tractament de conservaciˇ-restauraciˇ dels bÚns culturals.

   -

CE1 - Dominar el vocabulari i el corpus legal i normatiu que regula la professiˇ de conservaciˇ-restauraciˇ, les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

   -

CE3 - Saber reconŔixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradaciˇ i les alteracions causades en els bÚns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-Comprendre els processos i tractaments de conservació i restauració en pintura mural i revestiments arquitectònics


-Entendre i observar la pintura mural i els revestiments arquitectònics patrimonials en relació amb el context en el qual estan ubicats.

 

-Conèixer els materials constitutius i les tècniques d’elaboració de la pintura mural i dels revestiments arquitectònics així com els processos d’alteració i les seves possibles degradacions.

 

-Comprendre l’estructura i els components de l’objecte patrimonial, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg del temps.

 

 

Referits a habilitats, destreses


- Incrementar les destreses relatives a  la manipulació d’una pintura mural o revestiment arquitectònic ja estigui ubicat “in situ” o bé es trobi separat de la seva ubicació original.

 

- Practicar les habilitats que permeten intervenir en un revestiment mural amb precisió.

 

- Practicar amb la utilització de petit instrumental manual i mecànic per a aplicar els procediments sobre les obres.

 

- Reconèixer les característiques matèriques  constituents de la pintura mural i dels revestiments arquitectònics, així com estudiar la metodologia de treball i les tècniques de realització emprades per a la seva execució.

 

- Detectar les alteracions i degradacions així com les causes que les han provocat per tal de realitzar un diagnòstic correcte i precís, avaluant l’estat de conservació d’una obra integrada en el seu context analitzant-la des d’una perspectiva global.

 

- Saber analitzar les obres proposades, obtenir-ne informació no explícita, contrastar-la i documentar utilitzant el vocabulari especialitzat en conservació i restauració de pintura mural i altres revestiments arquitectònics.

 

-Saber realitzar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments de conservació-restauració d’obres de pintura mural i revestiments arquitectònics.

 

-Fer el diagnòstic i la proposta d’intervenció dels béns culturals objecte d’estudi.

 

-Dissenyar i aplicar els processos i tractaments de conservació-restauració d’obres de pintura mural i revestiments arquitectònics.

 

- Saber elaborar projectes per a sistemes de presentació requerits per la pintura mural d’acord amb les seves qualitats documentals, estètiques, històriques i materials.
 

 

 

Referits a actituds, valors i normes


-Comprendre la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.

 

-Comprendre l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

 

-Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions de conservació-restauració de béns culturals.

 

-Utilitzar un vocabulari especialitzat en conservació-restauració i conèixer el corpus legal normatiu de la professió.

 

-Reflexionar sobre els diferents sistemes de presentació d’una obra restaurada i reconèixer el més adient ajustat a cada cas.

 

-Treballar segons les normes de seguretat i higiene establertes en laboratoris i tallers de conservació-restauració.


 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Examen, diagn˛stic i documentaciˇ avanšada per a la conservaciˇ-restauraciˇ de pintura mural i altres revestiments arquitect˛nics.

2. Resoluciˇ de casos prÓctics sobre pintures murals i altres revestiments arquitect˛nics amb necessitats d’intervencions de conservaciˇ-restauraciˇ.

3. Tractaments avanšats per a la conservaciˇ-restauraciˇ pintura mural i altres revestiments arquitect˛nics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es relacionen els conceptes teòrics i conceptuals amb les activitats pràctiques dels tractaments de conservació-restauració sobre pintura mural i revestiments arquitectònics de naturalesa diversa i amb un estat de conservació molt variat. Les metodologies docents de caràcter presencial són les següents:

— Classes teòriques i pràctiques.

—  Exercicis pràctics. Treball individual i en grup sobre materials de prova i sobre obres originals.

 

— Estudi de les obres objecte d’intervenció.

 

— Elaboració de projectes d’intervenció.

— Laboratori i resolució de problemes.
 
D’altra banda, les activitats dirigides inclouen tasques en què l’alumne fa la cerca d’informació relacionada amb l’obra i amb els tractaments que s’hi executen, l’estudi de casos i visites a museus, espais patrimonials i espais públics amb obres representatives vinculades al patrimoni d’art  mural.

 

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de laboratori (presencial/no presencial) que comporta, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat corresponents.

 

Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Còvid-19.

 

Avaluació continuada.

 

Tenint en compte el caràcter teòric i pràctic de l’assignatura, l’assistència presencial/no presencial a l’aula i al laboratori es considera obligatòria, així com la realització dels treballs assignats.

 

Es valoren la puntualitat, el compliment de l’horari lectiu, l’actitud, els resultats de l’activitat a les classes, la capacitat de treball en equip, la iniciativa pròpia, l’ordre i la neteja en el laboratori així com el bon ús i el manteniment dels espais comuns, aplicant en tot moment les normes de seguretat al laboratori.

El percentatge de les diferents evidències d’avaluació per a obtenir  la qualificació final de l’assignatura és la següent:

Proves escrites que inclouen 2 exàmens teòrics parcials: 40%

Treballs escrits: 20%

Proves orals: 5%

Treballs pràctics: 35%

 

Caldrà aprovar les proves escrites i els treballs realitzats per l’estudiant per poder aprovar l’assignatura. En cas de suspendre l’assignatura per haver suspès algun dels blocs, el bloc suspès es comptarà com a “0” de cara a la nota numèrica que sortirà a les actes.

Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat. (No s’aplicarà en cas de confinament a causa de la COVID-19.)

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través del Campus Virtual de l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que suspenguin l’assignatura tindran dret a una reavaluació a través de la presentació de les evidències que el professor li indiqui seguint el calendari.


 

 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única si ho sol·licita al professorat, i sempre que aquesta sol·licitud es cursi durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, d’acord amb el procediment establert.

L’avaluació única es farà mitjançant les proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

 


 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FERRER MORALES, A. La Pintura mural : su soporte, conservación, restauración y técnicas modernas. Sevilla: Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, 1996.  Enlla├ž

GIANNINI, C. ; ROANI, R. Diccionario de restauración y diagnóstico. San Sebastián: Nerea, 2008  Enlla├ž

MORA, P. et al. La Conservación de las pinturas murales. Universidad Externado de Colombia, 2003.  Enlla├ž

BARBERO, J.C. (coor.). Tratamientos y metodologias de conservación de pinturas murales : Actas del seminario sobre restauración de pinturas murales, Aguilar del Campoo (Palencia), 20-22 de julio de 2005.  Aguilar del Campoo: Fundación Santa María la Real - C.E.R., 2006.  Enlla├ž

CATHER, S. (ed.). The Conservation of Wall Paintings : Proceedings of a Symposium organized by the Courtauld Institute of Art and the Getty Conservatin Institute, London, 1987. Singapore: Getty Conservation Institute, 1991.  Enlla├ž

Técnicas de consolidación en pintura mural : Actas del Seminario Internacional sobre Consolidación de Pinturas Murales celebrado en Aguilar del Campoo (Palencia) del 19 al 21 de Agosto de 1998. Aguilar del Campoo: Fundación Santa María la Real- C.E.R., 1998.  Enlla├ž

 

FULLANA, M. Diccionari de lʼart i dels oficis de la construcció. Mallorca: Editorial Moll, vuitena edició, 2005.

MATTEINI, M; MOLES, A. La química en la restauración. Los materiales del arte pictórico. Hondarribia: Editorial Nerea, 2001

AA.VV. Guía pràctica de la cal y el estuco.  León: Editorial de los oficios, 1998.

 GÀRATE, I. Artes de la cal. Madrid: Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 1994.

CENNINI, C. Tratado de la pintura. Barcelona: Editorial Sucesor de E. Messeguer, 1979.

PEDROLA, A. Materials, procediments i tècniques pictòriques. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1982

GASOL, R. La tècnica de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals. Publicacions de lʼAbadia de Montserrat. Barcelona, 2012.

GÓMEZ, Mª L. La Restauración : examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra,1998.  

PÓgina web

Butlletí del Getty Conservation Institute (EUA)

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/bulletin/index.html  Enlla├ž

Pàgina web del CRBMC. Generalitat de Catalunya

https://centrederestauracio.gencat.cat/ca/inici  Enlla├ž

Pàgina web amb la catalogació i descripció de la pintura mural cordovesa 

https://guiadigital.iaph.es/sys/productos/PinturaMural/Presentacion/presentacion.html  Enlla├ž

Restauració de les pintures murals d’Agnolo Gaddi a la capella Maggiore Santa Croce (Florència)-OPD.

http://www.modusexplorer.net/ModusExplorer.aspx?AppId=RestauroCappellaMaggiore  Enlla├ž

Publicacions i monografies de l’Opificio delle Pietre Dure (Florència). 

http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/173/collane  Enlla├ž

https://www.softcatala.org/corrector/

 

https://www.softcatala.org/corrector/  Enlla├ž

Text electr˛nic

AA.VV. Conservar els murals del Trecento. El paper de la tècnica pictòrica. Lídia Font, ed. MUHB Documents 9. Barcelona, 2014.

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/muralstrecento.pdf  Enlla├ž

AA.VV. Diccionari visual de la construcción. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2009

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/  Enlla├ž