Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Conservació-Restauració de Ceràmica

Codi de l'assignatura: 366650

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Gema Campo Frances

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assistència a classe ha de ser continuada.

Altres recomanacions:

 


Es tindrà en compte per a l’avaluació l’atenció a les normes del taller: seguretat i higiene en el treball personal i col·laboratiu, així com en l’espai de treball (taula i taller).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE7 - Saber aplicar les condicions de conservació preventiva, manteniment, manipulació, exposició i transport dels béns culturals.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE1 - Dominar el vocabulari i el corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració, les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


A través de la formació rebuda, de les intervencions i dels treballs realitzats el/la estudiant haurà après, en un nivell avançat, a:


Referits a coneixements:

 

• Realitzar l’anàlisi dels béns culturals, obtenir informació no explícita, contrastar-la i documentar-la.

• Comprendre l’estructura i els components de l’objecte patrimonial, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg del temps.

• Realitzar un informe organitzant i traslladant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.

• Fer el diagnòstic i la proposta d’intervenció en els béns culturals objecte d’estudi.

 

 

 


Referits a actituds, valors i normes:

 

• Comprendre la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.

• Comprendre l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

• Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions de conservació-restauració de béns culturals.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats i destreses:

 

• Dissenyar i aplicar els processos i tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.

• Realitzar reintegracions volumètriques i cromàtiques en els béns culturals aplicant diferents materials i criteris.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. - Examen, diagnòstic i documentació avançada per a la conservació-restauració de materials arqueològics.

2. - Resolució de casos pràctics sobre béns culturals reals amb necessitats d’intervencions de conservació-restauració diverses.

3. - Tractaments avançats per a la conservació-restauració de materials arqueològics ceràmics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents es basaran en les classes magistrals i expositives, en  el debat dirigit i l’estudi de casos així com en les pràctiques de laboratori que podran fer-se de forma individual i/o en grup.

Activitats formatives:

Teòrico-Pràctica: 10H

Pràctiques Laboratori: 40H

Treball tutelat/dirigit 50H

Treball autònom: 50H

Total 150H

En cas de restriccions de presencialitat derivades de la Covid-19 es readaptaran les metodologies i activitats formatives.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació continuada que es basa en:

Activitats pràctiques:

S’avaluaran de manera continuada, sobre cada exercici pràctic: 55% de la nota final

Activitats teòriques:

Realització d’un treball sobre un objecte arqueològic . 20% de la nota final

Proves orals:  exposició al públic del treball.  5% de la nota final.

Prova escrita: examen escrit.  20 % de la nota final.

Cal haver presentat tots els exercicis dins el termini determinat i tenir aprovada la nota parcial dels tractaments sobre originals al taller, per presentar-se a l’examen teòric.

En ser una assignatura eminentment pràctica, per a l’avaluació és un requisit l’assistència al 80 % de les classes.

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través de qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual, possibles sessions de preguntes orals sincròniques en l’horari assignat a l’assignatura i mitjançant el lliurament d’exercicis teòrics i pràctics a través del Campus Virtual.

 

Reavaluació
  • Cal haver tingut una assistència presencial/no presencial mínima del 80%
  • Haver presentat un mínim del 80% dels treballs demandats.

  • Cal enviar al professorat la sol.licitud de reavaluació amb un correu des del Campus Virtual de l’assignatura.

  • Aquest procés es fa efectiu en el període que va de la publicació de les qualificacions i el tancament de les actes d’acord amb el calendari acadèmic oficial.
  • La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.


Qualificacions

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 
  •  

Reclamacions:
En cas que no s’estigui d’acord amb algun aspecte referent al desenvolupament de l’assignatura es pot interposar, si escau, una reclamació, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona (de febrer de 2020).

 

Avaluació única


Avaluació única:

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti en el període i d’acord amb el procediment establerts.

Els estudiants han de complir els requisits següents:
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs)
  • Fer una defensa oral del treball tutelat
  • Examen

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FABBRI, BRUNO. Il Restauro della ceramica. Fiesole. Ed. Nardini | 2004

 

STANLEY PRICE La Conservación en excavaciones arqueológicas : con particular referencia al área del Mediterraneo. ICCROM | 1987

 

GARCÍA FORTES, S; FLOS TRAVIESO, N. Conservación y restauración de bienes arqueológicos. Ed. Síntesis. 2008