Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Conservació-Restauració de Metalls

Codi de l'assignatura: 366651

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Iris Bautista Morenilla

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana una assistència continuada a classe.


Requisits

366636 - Introducció a la Conservació-Restauració de Materials Arqueològics (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CG5 - Sostenibilitat: Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CE9 - Demostrar habilitat manual, sensibilitat i destresa per dur a terme els tractaments de conservació-restauració.

   -

CE6 - Saber aplicar als béns culturals els tractaments de conservació-restauració proposats, i avaluar-ne els efectes de manera continuada.

   -

CE4 - Saber identificar, reconèixer i documentar la naturalesa i l'estat de conservació dels béns culturals i de les intervencions de conservació-restauració.

   -

CE5 - Saber elaborar el diagnòstic i planificar la proposta de tractament de conservació-restauració dels béns culturals.

   -

CE3 - Saber reconèixer, analitzar i identificar els agents, els mecanismes de degradació i les alteracions causades en els béns culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements
 • Comprendre l’estructura dels metalls i els components dels béns culturals metàl·lics, el seu valor documental, històric i estètic i la seva evolució al llarg de el temps.
 • Fer el diagnòstic i la proposta d’intervenció en els béns culturals objecte d’estudi.
 • Dissenyar i aplicar els processos i tractaments de conservació-restauració dels béns culturals de naturalesa metàl·lica.


Referits a habilitats i destreses
 • Realitzar un informe d’estat de conservació organitzant la informació generada durant l’examen, el diagnòstic i els tractaments aplicats a objectes metàl·lics.
 • Realitzar reintegracions volumètriques i cromàtiques aplicant diferents materials i criteris específics de la conservació-restauració de béns culturals de naturalesa metàl·lica.


Referits a actituds, valors i normes.
 • Comprendre l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.
 • Utilitzar el vocabulari especialitzat en conservació-restauració i conèixer el corpus legal i normatiu de la professió.
 • Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions de conservació-restauració de béns culturals.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els metalls i els objectes metàl·lics.

2. La corrosió: causes i tipologies.

3. Tècniques diagnòstiques aplicades al coneixement dels béns culturals de naturalesa metàl·lica i la seva conservació-restauració.

4. Tractaments aplicats a la conservació-restauració de metalls.

5. Estratègies per la conservació preventiva dels objectes metàl·lics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

La matèria es desenvolupa intercalant els conceptes teòrics amb pràctiques dels tractaments de conservació-restauració sobre diversos objectes de naturalesa metàl·lica. En paral·lel, es proposaran lectures i es treballaran en grup els diferents casos practicats a classe amb l’objectiu d’endinsar l’estudiant en l’àmbit de la presa de decisions vinculades a l’aplicació del mètode propi del conservador-restaurador.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Aquesta secció pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19.

L’avaluació és continuada i es du a terme a partir dels elements següents:
 • Proves escrites objectives sobre els continguts teòrics (50%)
 • Resultats dels tractaments de conservació-restauració sobre peça original (40%)
 • Exposició oral dels tractaments (10%)
   


La nota de totes les evidències d’avaluació ha de ser igual o superior a 4 per poder fer mitjana amb la resta, segons els percentatges establerts.
Cal haver assistit al 80 % de les hores de classe presencial / no presencial per poder ser avaluat.

 
 • Reavaluació


Per als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4 i 4,9 —sempre que ho demanin— s’obre un procés de reavaluació en què el professorat dona les pautes per millorar el resultat obtingut.  La nota final de la reavaluació no serà superior a 5
La condició per optar a la reavaluació és tenir una assistència mínima del 80 %. 
Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

 

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert. 
Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents: 
 • Assistir a dues tutories i dues pràctiques. 
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.) 
 • Fer una defensa oral del treball tutelat. 
 • Examen. 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

COSTA, Virginia. Modern metals in cultural heritage : understanding and characterization. Getty Conservation Institute: 2019.

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2312394*  Enllaç

SCOTT, David A., Jerry Podany, Brian B. Considine. Ancient & historic metals : conservation and scientific research : proceedings of a Symposium organized by the J. Paul Getty Museum and the Getty Conservation Institute: 1991 . The Getty Conservation Institute: 1994

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1400790*  Enllaç

SELWYN, Lyndsie. Metals and corrosion : a handbook for the conservation professional. Canadian Conservation Institute: 2004.

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2272688*  Enllaç

VOLFOVSKY,Claude. La Conservation des métaux. CNRS: 2001

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1539250*  Enllaç

Text electrònic

CHAMÓN-FERNÁNDEZ, Jorge. Arqueometría, conservación y restauración de los metales dorados medievales  Universidad Complutense de Madrid: 2010

 

http://sire.ub.edu/login?url=https://elibro.net/ereader/craiub/89288  Enllaç

FINK, Johannes Karl. Chemicals and methods for conservation and restoration : paintings, textiles, fossils, wood, stones, metals, and glass. Wiley: 2017.

 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2668166*  Enllaç