Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conceptes i Fonaments de la Conservació-Restauració

Codi de l'assignatura: 366670

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Gema Campo Frances

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

No presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana un seguiment continuat de l’assignatura, tant de les activitats que es desenvolupin de manera presencial, com d’aquelles que tinguin com a suport el Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1 - Compromís ètic: Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

   -

CG3 - Treball en equip: Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.

   -

CG2 - Capacitat comunicativa. Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini de l'llenguatge especialitzat de la disciplina. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

   -

CE1 - Dominar el vocabulari i el corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració, les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements,

Comprendre la unitat material dels béns culturals i defensar la seva conservació com a béns dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.

Utilitzar el vocabulari especialitzat en conservació-restauració i conèixer el corpus legal i normatiu de la professió.

 

 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats i destreses,

Comprendre l’àmbit professional de la conservació-restauració i aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

 

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes.

Treballar en col·laboració amb altres/as estudiants per a aconseguir l’objectiu comú d’aprenentatge i la resolució de problemes complexos.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. . Conceptes teòrics, ètics i deontològics de la conservació-restauració

*  

. Conceptes teòrics, ètics i deontològics de la conservació-restauració

 

2. Competències i activitats del conservador-restaurador

*  Competències i activitats del conservador-restaurador

3. . Seguretat, salut i medi ambient

4. . Materials i eines als laboratoris de Conservació- Restauració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les metodologies docents es basaran en les classes magistrals i expositives, en la realització de projectes de treball en grup, en la realització d’una carpeta d’aprenentatge i en la realització de pràctiques.

Activitats formatives:

Teoria: 15H

Teórico-pràctica: 45H

Treball tutelat/dirigit: 40H

Treball autònom: 50H

TOTAL: 150 H

 


En cas que la situació de la pandèmia ho requereixi les activitats presencials es podran desenvolupar de manera no presencial mitjançant el Campus Virtual. Per a les pràctiques està prevista una activitat dirigida amb docència sincrònica i tutories individuals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació continuada basada en:
 • Proves escrites, 45 % de la nota final
 • Proves orals, 10 % de la nota final
 • Treballs realitzats per l’estudiant, 45% de la nota final


 

L’avaluació, en cas que la situació de la COVID-19 ho determini, es farà per mitjans telemàtics, a través de qüestionaris realitzats a través del Campus Virtual, possibles sessions de preguntes orals sincròniques en l’horari assignat a l’assignatura i mitjançant el lliurament d’exercicis teòrics i pràctics a través del Campus Virtual.

 

Reavaluació
 • Cal haver tingut una assistència presencial/no presencial mínima del 80%
 • Haver presentat un mínim del 80% dels treballs demandats.

 • Cal enviar al professorat la sol.licitud de reavaluació amb un correu des del Campus Virtual de l’assignatura.

 • Aquest procés es fa efectiu en el període que va de la publicació de les qualificacions i el tancament de les actes d’acord amb el calendari acadèmic oficial.
 • La nota final de l’assignatura després de la reavaluació no podrà ser superior a 5.

  Qualificacions
  • Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

   
  En cas que no s’estigui d’acord amb algun aspecte referent al desenvolupament de l’assignatura es pot interposar, si escau, una reclamació, d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona (de febrer de 2020).


 

 

 

Avaluació única


Avaluació única:

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti en el període i d’acord amb el procediment establerts.

Els estudiants han de complir els requisits següents:
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs)
 • Fer una defensa oral del treball tutelat
 • Examen

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BRANDI, C.: Teoría de la restauración. Madrid. Alianza Editorial. 2002

 

MACARRON, A.; GONZÁLEZ,A.: La conservación y la restauración en el siglo XX. Madrid. Tecnos. 2011

 

MUÑOZ VIÑAS, S.: Teoría contemporánea de la restauración. Ed. Síntesis. Madrid. 2003.

 

Pàgina web

E.C.C.O Documents  Enllaç