Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Segona Llengua per als Negocis III (Rus)

Codi de l'assignatura: 366684

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Castellvi Vives

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat l’assignatura Segona Llengua per als Negocis II (Rus) o tenir el nivell corresponent.

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els fonaments de gramàtica russa aplicada, especialment en els aspectes referits als verbs de moviment i a l’aspecte verbal del rus.
— Ser capaç de descriure les estructures fonètiques, gramaticals i lèxiques del rus.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir un domini instrumental de la llengua russa.
— Ser capaç de parlar sobre els temes lèxics continguts en el curs.
— Ser capaç de comprendre i produir textos orals i escrits.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a interrelacionar coneixements lingüístics de diverses llengües.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes lèxics

1.1. Люди. Семья. Биография

— Моя семья
— Наша биография
— Личная информация
— Выражение времени (expressió del temps)
— События (esdeveniments) моей жизни

1.2. Мой день

— Что я обычно делаю
— Повседневная жизнь (vida quotidiana)
— Составить недельный график

1.3. Город

— Что где находится?
— Мой район
— Как дойти? Как доехать? На чем мы едем?
— Где ты был? Куда ты ходил?

1.4. Речевые интенции (fórmules d’intenció)

— Приглашение, согласие, просьба, отказ, разрешение
— Телефонные звонки
— Переписка, электронная почта

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es recomana haver cursat Segona Llengua per als Negocis I (Rus), que és el nivell de partida d’aquesta assignatura.
Les classes presencials s’organitzen a partir de situacions comunicatives. Es tracta d’un curs basat en tasques (task based language learning).

La metodologia docent inclou exercicis pràctics, treball en grup i explicacions teòriques. Especialment en el cas de la comprensió lectora i auditiva, una part important dels exercicis es fa a través del Campus Virtual. L’activitat no presencial té un paper important en les activitats formatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Qüestionaris, lectures i exercicis gramaticals en el Campus Virtual: 15 % de la nota.
En aquests exercicis no hi ha nota. Si s’han presentat dins del termini tots els exercicis, s’obté la puntuació màxima.
2. Exercicis escrits i orals al final de cada tasca (redaccions, monòlegs en el Campus Virtual): 35 % de la nota.
Aquests exercicis es puntuen sobre 10 punts.

3.  Prova final: 45 % de la nota.
— Prova escrita: 30 %.
— Prova oral: 15 %.

4. Exercicis especials a classe o de treball autònom: 5 % de la nota.
Lèxic, tests de control no puntuables i participació a classe.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir com a mínim 4 punts sobre 10 a la prova final. Aquesta puntuació se suma a les proves de control, els exercicis escrits i el treball en el Campus Virtual.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única. El format de l’avaluació única consisteix en un conjunt d’exercicis sobre tres de les quatre destreses bàsiques (comprensió oral i escrita, producció escrita) i un examen final, el qual té lloc el dia de la convocatòria oficial ordinària de l’assignatura. El valor de les proves i de l’examen final són del 40 % i del 60 % de la qualificació final, respectivament.

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

RUIZ-ZORRILLA CRUZATE, Marc;  KORNAKOV, Pyotr K., CASTELLVÍ VIVES Joan. Kurs russkogo iazika : sredni uroven = Curs de llengua russa : nivell intermedi. 2a ed. Barcelona : PPU, 2006

Catàleg UB  Enllaç