Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Perfils Professionals de l'Enginyeria Biomèdica en el Sector Sanitari

Codi de l'assignatura: 366688

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mario-David Garcia Causapie

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 • Conèixer les diferents famílies de productes i serveis amb les que es poden classificar la activitat relacionada amb el sector assistencial. 


 • Conèixer els principals actors industrials en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica i els seus diferents perfils professionals. Classificar-los segons la seva naturalesa (indústria, serveis, R+D, consultoria...) 


 • Conèixer les principals diferencies tant organitzatives com administratives en relació a la naturalesa pública o privada de l’ens amb el qual treballarà el/la futur professional. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estat actual del sector professional de l’enginyeria biomèdica

*  En el primer bloc temàtic, es presentarà l’entorn industrial i professional actual del camp de l’enginyeria biomèdica, tant a nivell nacional com internacional. Es presentaran els principals actors de la indústria, la seves diferents línies de productes agrupant-les per famílies i especialitats assistencials. Es distingiran entre les diferents naturaleses d’entitats que participen en la compra venta de serveis en el àmbit de les ciències de la salut així com les seves principals característiques de funcionament. Aquest bloc pretén ajudar a escollir millor segons els interessos de l’estudiant, el camp de l’enginyeria biomèdica que millor s’adapti a les seves inquietuds personals, tot coneixent qui fa i què hi ha al sector industrial de l’enginyeria biomèdica. 

Els punts fonamentals que es tractaran són:

 • Àmbit nacional de l’enginyeria biomèdica 
 • Àmbit internacional de l’enginyeria biomèdica 
 • Principals categories de productes en l’àmbit biomèdic 
 • Principals tipus de serveis  
 • Entitats públiques i privades i les seves característiques diferencials (indústria, serveis, centres de recerca i desenvolupament, hospitals...).  
 • Principals pols d’atracció. 
 • Perspectives de futur 

2. Perfils professionals existents i de futur en el camp de l’enginyeria biomèdica

*  En el segon bloc temàtic, es presentaran els diferents perfils professionals que trobem en la indústria ja desenvolupats tant per enginyer/es graduats al Grau d’Enginyeria Biomèdica com per perfils sènior amb anys d’experiència en el sector. Aquest bloc pretén donar alguns exemples de les diferents sortides professionals que els/les enginyeres es poden trobar un cop hagin acabat els seus estudis.  

Alguns dels perfils que es tractaran són:

 • Especialista de producte 
 • Comercial/venda/màrqueting 
 • Project manager 
 • Desenvolupament software 
 • Disseny de producte: risk management & quality assurance 
 • Recerca i Desenvolupament (R+D) 
 • Enginyer hospitalari 
 • Consultoria 
 • Bussiness intelligence 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia predominant seguirà el format següent: el primer bloc consistirà en un seguit de classes magistrals i el segon bloc consistirà en seminaris amb la participació de professionals externs per tal de poder conèixer els perfils esmenats, els principals “stakeholders”, o les empreses líders en el sector. 

Al llarg del curs, cada estudiant haurà d’elaborar un projecte basat en un perfil professional d’interès on haurà de quedar recollit, com a mínim: el motiu d’interès, característiques del sector, antecedents i projeccions de futur, principals característiques tecnològiques, principals actors del sector i la seva naturalesa pública/privada, perfils professionals associats, formació, principals aptituds més buscades pel perfil escollit, àmbits d’actuació i pols d’atracció nacional/internacional. Aquest projecte serà després presentat a la resta de companys i defensat davant d’un tribunal composat per l’equip docent i, sempre que sigui possible, el professional convidat que correspongui al sector escollit per l’alumne.

L’idioma vehiculant de l’assignatura serà l’anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

El sistema d’avaluació d’aquesta matèria, d’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, serà la avaluació continuada. 

L’avaluació continuada consistirà en: participació activa en els debats de les diferents conferències i la avaluació del projecte elaborat durant el curs d’un sector d’interès (60 %) així com una presentació oral del mateix davant dels companys (20%). 

L’examen de síntesi final (20%) 

La reavalaució consistirà en una prova similar a l’examen, mantenint-se el pes de l’avaluació continuada en la qualificació final

 

Avaluació única

Els alumnes que, excepcionalment i seguint la normativa, hagin obtingut autorització per avalaució única, realitzaran un examen on s’inclouran tots els continguts de l’assignatura