Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioètica

Codi de l'assignatura: 366691

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gemma Marfany Nadal

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

   -

CG1 - Adquirir compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)

CG3 - Aprendre a treballar en equip i contribuir a un projecte comú, capacidad de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

CG4 - Desenvolupar capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, disennyar i gestionar projectes i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds)

CG5 - Assumir la sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte ètic, social i medioambiental de la recerca, amb capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).

CE1 – Coneixement dels conceptes bàsics de bioètica i la seva relació amb les aplicacions de la ciència experimental, en l’àmbit biològic i sanitari.

CE2 – Coneixement sobre aspectes fonamentals de bioètica en experimentació animal, amb embrions, amb mostres humanes i amb dades de persones.

CE3 – Capacitat d’entendre les implicacions bioètiques de les tècniques actuals de manipulació de gens i la seva aplicació en l’estudi de processos biològics, biotecnològics i biomèdics. Capacitat de decidir la metodologia més adient i seguir la normativa corresponent respecte a les qüestions bioètiques que comporti.

CE4 – Promoure la lectura i l’esperit crític sobre qüestions bioètiques en el context europeu i global.

CE5 – Promoure la participació dels estudiants en la discussió i el debat científico-étic

CE6 - Dissenyar projectes d’investigació i comprendre la rellevància de les qüestions bioètiques que comporta.

CE7 – Coneixement dels codis de bona conducta, d’integritat en la investigació i la funció dels Comités de bioètica en investigació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignaturà s’impartirà en anglès.

El principal propòsit de l’assignatura és dónar a conèixer les grans qüestions bioètiques rellevants a l’àmbit de la biologia i a la recerca científica, des de diferents perspectives.

Més concretament, els objectius d’aprenentatge són:

- Fomentar l’esperit crític sobre la necessitat de considerar els aspectes bioètics en les activitats humanes, particularment, en la recerca científica.

- Incentivar la reflexió sobre aspectes globals de la bioètica, i si existeix o ha d’existir una bioètica global?

- Aprendre com enfocar un projecte de recerca i quins són els punts rellevants si es requereix l’ús d’animals model en l’experimentació.

- Discriminar la rellevància de l’obtenció de mostres humanes i dades personals. Comprendre les consideracions bioètiques en assajos clínics sobre humans.

- Documentar-se sobre les Comissions de Bioètica, legislació vigent i la lectura crítica de documents de bioètica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. PRINCIPIS DE BIOÈTICA

1.1. Bioètica. Una perspectiva des de la història de la ciència i la filosofia.

1.2. Bioètica. Una perspectiva des del dret i les institucions.

1.3. Ètica en la recerca, plagi, manipulació, invenció. Integritat de la recerca.

1.4. Qüestions bioètiques en les ciències experimentals, docència i recerca. Animals model. Les 3Rs. Normativa vigent.

1.5. Qüestions bioètiques en les ciències experimentals. Mostres humanes. Consentiment informat. Objectius i retorn social/individual.

1.6. Qüestions bioètiques en les ciències de la Salut. Medicina, assajos clínics.  Qüestions bioètiques en les ciències socials. Enquestes i qüestionaris. Gravacions.

1.7. Qüestions bioètiques que afecten al món global (I): Canvi climàtic, fam, aigua, destrucció biodiversitat.

1.8. Qüestions bioètiques que afecten al món global (II): igualtat, equitat, sanitat global, medicines, pandèmies.

1.9. Qüestions bioètiques per enfrontar el futur.

2. CASOS I APLICACIONS

2.1. ACCÈS OBERT EN RECERCA. DADES OBERTES.

2.2. ORGANISMES MODIFICATS GENÈTICAMENT. Microorganismes, fongs, plantes i animals. 

2.3. DADES PERSONALS. DADES SENSIBLES. GRANS DADES. Anonimització. Privacitat. Confidencialitat. AI i la vida.

2.4. COMITÉS D’ÈTICA I BIOÈTICA. Com escriure un projecte de recerca, tenint en compte les qüestions bioètiques.

2.5. REPTES BIOÈTICS DEL FUTUR: Edició gènica, medicina de precissió, modificació d’espècies, cyborgs, tecnologia i vida. 

3. APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES. EXERCICIS

4. SEMINARIS

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura s’impartirà en anglès
Activitats presencials = 20 h

- Classes magistrals (10 h) teòriques

- Classes teòrico-pràctiques (5 h) Treball previ i en equip. Debat i Posta en comú

- Seminaris (4 h) Dividit en persones individuals o en equips per a cobrir temes específics escollits entre els interessos dels alumnes i la coordinadora.

- Discussió final (1 h)


Activitats no presencials

Activitats tutelades dirigides = 25 h

- Els alumnes que presentin seminaris hauran de preparar, a partir de la bibliografia que se’ls proporciona, una presentació per ser defensada davant la resta d’alumnat i professorat. En la seva preparació seran tutelats/dirigits pel professor.

- Els alumnes que preparin un assaig sobre un tema relacionat amb la matèria rebran assessorament i tutoració per part d’un dels professors de l’assignatura.

- L’alumne ha de preparar un projecte de recerca, fent èmfasi en la part bioètica del projecte.
 

Aprenentatge autònom = 30 h

- Abans de les classes presencials de teoria, l’alumne ha de revisar el material docent que s’utilitza en aquestes classes.

- Després de les classes teòriques, cal que l’alumne analitzi críticament els continguts impartits, utilitzant no només els apunts de les classes sinó també el material docent complementari suggerit pel professor, per aprofundir en la matèria.

- Cal que l’alumne s’organitzi per fer les tasques requerides pel professor tenint en compte els terminis i el calendari establert per dur-les a terme i presentar-les.

- També cal que l’alumne treballi els continguts del campus virtual i lectures recomanades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una avaluació dels aprenentatges, coneixements i actituds inclosos en els objectius i en els continguts de la matèria. Amb vista a la qualificació de cada alumne, el professor de l’assignatura té en compte l’assistència i participació a classes, a les classes teòrico-pràctiques i als seminaris, fins a un 20% de la qualificació.

La impartició de seminaris o d’un assaig crític sobre algun dels temes tractats a classe representa el 40% de la qualificació, la presentació d’un projecte de recerca al final, fent èmfasi en les consideracions bioètiques, represenat un altre 40%.

La reavaluació,si s’escau, es farà segons la normativa vigent de la Facultat de Biologia.

 

Avaluació única

Com que el curs està compactat en dues setmanes, tota l’avaluació serà continuada.