Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Física II

Codi de l'assignatura: 366696

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Varela Fernandez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

(Els encàrrecs de treball tutelat es concreten al Campus Virtual.)

Aprenentatge autònom

60

(Els encàrrecs de treball autònom es concreten al Campus Virtual.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l'enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina.

   -

Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i en el diagnòstic per la imatge.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els conceptes fonamentals de l’electromagnetisme, l’òptica i la física atòmica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat d’anàlisi, síntesi i adaptació a noves situacions.

— Comprendre els fenòmens elèctrics, òptics i atòmics.

— Mostrar destresa en la resolució de problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Camp elèctric

*  1.1. Càrrega elèctrica

1.2. Interacció elèctrica: llei de Coulomb

1.3. Camp elèctric

1.4. Flux del camp: teorema de Gauss

1.5. Circulació del camp

1.6. Acció d’un camp sobre un dipol

1.1. Càrrega eléctrica

1.2. Interacció elèctrica: llei de Coulomb

1.3. Camp elèctric

1.4. Flux del camp: teorema de Gauss

1.5. Circulació del camp

1.6. Acció d’un camp sobre un dipol

2. Potencial elèctric

*  2.1. Potencial i diferència de potencial

2.2. Treball del camp i potencial. Energia potencial

2.3. Gradient del potencial i camp

2.4. Energia d’un sistema de càrregues

2.1. Potencial i diferència de potencial

2.2. Treball del camp i potencial. Energia potencial

2.3. Gradient del potencial i camp

2.4. Energia d’un sistema de càrregues

3. Conductors

*  3.1. Conductor en equilibri electroestàtic: propietats

3.2. Influència electroestàtica

3.3. Condensador. Associació de condensadors

3.4. Energia d’un condensador. Densitat d’energia

3.1. Conductor en equilibri electroestàtic: propietats

3.2. Influència electroestàtica

3.3. Condensador. Associació de condensadors

3.4. Energia d’un condensador. Densitat d’energia

4. Corrent elèctric

*  4.1. Corrent elèctric: densitat i intensitat de corrent

4.2. Equació de continuïtat. Corrents estacionaris

4.3. Corrents de conducció. Llei d’Ohm local i integral

4.4. Resistència. Associació de resistències

4.5. Energia d’un corrent: efecte Joule

4.6. Generadors: força electromotriu, llei d’Ohm

4.7. Anàlisi de circuits: regles de Kirchhoff

4.1. Corrent elèctric: densitat i intensitat de corrent

4.2.  Equació de continuïtat. Corrents estacionaris

4.3. Corrents de conducció. Llei d’Ohm local i integral

4.4. Resistència. Associació de resistències

4.5. Energia d’un corrent: efecte Joule

4.6. Generadors: força electromotriu, llei d’Ohm

4.7. Anàlisi de circuits: regles de Kirchhoff

5. Camp magnètic

*  5.1. Interacció magnètica: llei d’Ampère

5.2. Camp magnètic: lleis de Biot-Savart i de Laplace

5.3. Flux del camp

5.4. Circulació del camp: teorema d’Ampère

5.5. Força de Lorentz: moviment d’una càrrega en un camp

5.6. Acció d’un camp sobre una espira: moment magnètic

5.1. Interacció magnètica: llei d’Ampère

5.2. Camp magnètic: lleis de Biot-Savart i de Laplace

5.3. Flux del camp

5.4. Circulació del camp: teorema d’Ampère

5.5. Força de Lorentz: moviment d’una càrrega en un camp

5.6. Acció d’un camp sobre una espira: moment magnètic

6. Inducció electromagnètica

*  6.1. Inducció electromagnètica: llei de Faraday, llei de Lenz

6.2. Camp elèctric d’inducció

6.3. Autoinducció i inducció mútua

6.4. Circuit RL

6.5. Energia magnètica d’un corrent i densitat d’energia

6.1. Acció d’un camp sobre una espira: moment magnètic

6.2. Camp elèctric d’inducció

6.3. Autoinducció i inducció mútua

6.4. Circuit RL

6.5. Energia magnètica d’un corrent i densitat d’energia

7. Corrent altern

*  7.1. Corrent altern. Equació fonamental del circuit RLC

7.2. Llei d’Ohm: impedància. Associació d’impedàncies

7.3. Potència i factor de potència

7.4. Ressonància

7.5. Transformador

7.1. Corrent altern. Equació fonamental del circuit RLC

7.2. Llei d’Ohm: impedància. Associació d’impedàncies

7.3. Potència i factor de potència

7.4. Ressonància

7.5. Transformador

8. Equacions de Maxwell

*  8.1. Corrent de desplaçament

8.2. Equacions de Maxwell

8.3. Camp electromagnètic i ones electromagnètiques

8.4. Energia electromagnètica. Vector de Poynting

8.5. Espectre electromagnètic

8.1. Transformador

8.2. Equacions de Maxwell

8.3. Camp electromagnètic i ones electromagnètiques

8.4. Energia electromagnètica. Vector de Poynting

8.5. Espectre electromagnètic

9. Reflexió i refracció de la llum

*  9.1. Naturalesa de la llum i òptica geomètrica

9.2. Índex de refracció. Principi de Fermat

9.3. Lleis de la reflexió i la refracció

9.4. Reflexió total. Fibra òptica

9.1. Naturalesa de la llum i òptica geomètrica

9.2. Índex de refracció. Principi de Fermat

9.3. Lleis de la reflexió i la refracció

9.4. Reflexió total. Fibra òptica

10. Miralls, diòptries i lents

*  10.1. Miralls plans

10.2. Miralls esfèrics: equacions, diagrames de raigs

10.3. Dioptres: equacions

10.4. Lents primes: equacions, diagrames de raigs

10.5. Associació de lents

10.6. Aberracions

10.1. Miralls plans

10.2. Miralls esfèrics: equacions, diagrames de raigs

10.3. Dioptres: equacions

10.4. Lents primes: equacions, diagrames de raigs

10.5. Associació de lents

10.6. Aberracions

11. Física atòmica i nuclear

*  11.1. Àtom d’hidrogen: model de Bohr. Nivells d’energia

11.2. Teoria quàntica dels àtoms

11.3. Espectres òptics i de raigs X

11.4. Propietats dels nuclis atòmics

11.5. Radioactivitat

11.1. Àtom d’hidrogen: model de Bohr. Nivells d’energia

11.2. Teoria quàntica dels àtoms

11.3. Espectres òptics i de raigs X

11.4. Propietats dels nuclis atòmics

11.5. Radioactivitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals amb l’exposició dels continguts bàsics de l’assignatura (3 hores/setmana). 

— Classes de problemes tipus on es resolen problemes relatius al temari de l’assignatura (1 hora/setmana). 

— Classes on l’alumnat distribuït en grups reduïts resol problemes sota el guiatge d’un professor (1 hora/setmana). 

Aquestes activitats poden ser eventualment retransmeses en línia en el cas que l’aforament no permeti la presència de tot l’alumnat i l’aula disposi dels elements tècnics. En cas que l’aforament no permeti la presencia de tot l’alumnat a l’aula es plantejaran activitats formatives en línia i síncrones que consistiran en la distribució/presentació de determinats continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament/aplicació/problemes/exercicis/seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada. 

- El treball dirigit consisteix a fer qüestionaris i/o exercicis proposats al Campus Virtual 

- L’aprenentatge autònom inclou: 

  • repàs de les classes de teoria.
  • preparació de les classes de problemes intentant resoldre’ls.
  • preparació de les proves presencials.
— Sessions de tutoria per atendre l’alumnat i respondre les preguntes relatives a l’assignatura d’acord amb el procediment establert a l’inici de curs. 

Les classes s’imparteixen en castellà amb el material de suport (presentacions) en anglès. El material docent se subministra en català (apunts) i anglès (transparències).

 

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en una sèrie de proves durant el curs (qüestionaris, proves presencials, entrega d’exercicis, etc.) i una prova final que consta d’una part de problemes (50 %) i una part de qüestions de tipus test (50 %). La qualificació final s’obté mitjançant una mitjana ponderada de la qualificació de la prova final (60 %) i la qualificació de les activitats del curs (40 %), sempre que la qualificació final obtinguda sigui superior a la de la prova final. 

La qualificació mínima de la prova final, per fer mitjana, ha de ser de 4 punts sobre 10. 

Per l’alumnat que hagi fet regularment les activitats d’avaluació continuada, la qualificació final de l’assignatura és la millor entre les obtingudes a l’avaluació continuada i a la prova final. 

En cas que les proves programades com a presencials no es puguin fer en aquest format, seran substituïdes per qüestionaris a través del Campus Virtual 


Reavaluació 

La reavaluació consisteix en una prova final de problemes (50 % de la qualificació final) i una prova final de qüestions de tipus test (50 % de la qualificació final). Només es poden reavaluar els alumnes que s’hagin presentat a la prova final d’avaluació 

En cas que la prova no pugui ser presencial, serà substituïda per dos qüestionaris (teoria i problemes) a través del Campus Virtual 


Avaluació de competències 

— Competència «Capacitat d’anàlisi i síntesi». La qualificació és la de la prova final de problemes. 

— Competència «Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l’enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina». La qualificació és la qualificació final de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final que consta d’una part de problemes (50 %) i una part de qüestions de tipus test (50 %). La qualificació final és la de la prova final. 

En cas que la prova no pugui ser presencial, serà substituïda per dos qüestionaris (teoria i problemes) a través del Campus Virtual 


Reavaluació 

La reavaluació consisteix en un prova final de problemes (50 % de la qualificació final) i una prova final de qüestions de tipus test (50 % de la qualificació final). Només es poden reavaluar els alumnes que s’hagin presentat a la prova final d’avaluació 

En cas que la prova no pugui ser presencial, serà substituïda per dos qüestionaris (teoria i problemes) a través del Campus Virtual 


Avaluació de competències 

— Competència «Capacitat d’anàlisi i síntesi». La qualificació és la de la prova final de problemes. 

— Competència «Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l’enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina». La qualificació és la qualificació final de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

P.A.Tipler, G.Mosca. Física para la ciencia y la tecnología, vol. 2 (6ª ed.) Ed. Reverté, Barcelona, 2010.

R.A.Serway, J.W.Jewett, Physics for scientists and engineers, vol. 2 (8ª ed.), Thomson-Brooks/Cole, Belmont CA, 2009.

H. D. Young, R. A. Freedman, Física universitaria, (13ª ed.), Pearson Educación, México, 2013.

P.A.Tipler, G.Mosca. Física para la ciencia y la tecnología  Enllaç
R.A.Serway, J.W.Jewett, Physics for scientists and engineers  Enllaç
H. D. Young, R. A. Freedman, Física universitaria  Enllaç