Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Traducciˇ i Literatura Comparada

Codi de l'assignatura: 566557

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.
Competència científica: capacitat per a desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma de recerques específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aquesta assignatura planteja algunes de les qüestions clàssiques de la traducció literària i revisa els principals corrents traductològics recents per tal de donar alguns fonaments per a la crítica de traduccions i suggerir diferents línies de recerca en el camp de la traducció literària.

 

Referits a habilitats, destreses


L’alumnat haurà d’articular un discurs complex i propi sobre la traducció literària i les implicacions culturals i institucionals que se’n deriven. Alhora, haurà de realitzar estudis i treballs sobre qüestions critico-literàries, analitzar textos literaris i documents des de la perspectiva de la traducció. Igualment, reforçarà les seves tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. Introducciˇ: MetÓfores de la traducciˇ

*   

La manera com s’ha metaforitzat la traducció en els últims segles constitueix una introducció valuosa als debats sostinguts fins a l’actualitat.

  

2. Conceptes clÓssics de la traducciˇ literÓria. Fidelitat, equivalŔncia, autoritat, originalitat, literalitat, sentit, invariant.

*    

A través de la revisió d’alguns conceptes que s’han plantejat repetidament al llarg de la història de la traducció plantejarem els debats més recurrents de la disciplina i les diferents posicions i idees que han anat sorgint entorn de la teoria i la pràctica de la traducció.

  

3. L’evoluciˇ del pensament traductol˛gic. TendŔncies en els estudis de la traducciˇ literÓria.

*    

A partir del sorgiment dels estudis de la traducció com a àmbit de coneixement autònom, repassarem succintament els principals corrents teòrics de la disciplina en els aspectes que afecten particularment la traducció literària.

 

 

 

4. Traducciˇ literÓria i cultura. Problemes de la traducciˇ literÓria.

*    

    Abordarem el problema dels culturemes en la traducció literària i altres qüestions com la traducció de poesia.

  

5. L’avaluaciˇ i la crÝtica de traduccions.

*  
Intentarem oferir alguns elements per a l’avaluació i la crítica de les traduccions literàries com a producte.

6. Aspectes sociol˛gics de la traducciˇ literÓria.

*  Examinarem la traducció literària des d’una perspectiva sociològica: què i qui tradueix, de quines llengües i cap a quines llengües, en quins moments i amb quines conseqüències.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Aquest curs s’estructura en forma de seminari. Els temes i debats del programa es presenten mitjançant una selecció de textos clàssics i canònics dels estudis de la traducció que es comentaran extensament a classe. Cada estudiant haurà d’escollir un o dos d’aquests textos per a presentar-los a classe com a base i introducció per a la discussió general, que constituirà el nucli central de l’assignatura. Paral·lelament es presentaran alguns exemples de traduccions literàries publicades per tal d’il·lustrar alguns dels punts del debat.

 

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

  

1. Presentació a classe (presencial o per videoconferència) d’almenys un text teòric (un dels articles que caldrà llegir durant el curs). Aquesta activitat no s’avaluarà en si però constitueix una condició prèvia per ser avaluat en l’assignatura. Així mateix, per ser avaluat caldrà participar en un mínim d’un 50% de les sessions de presentació de textos i debat (ja siguin presencials o per videoconferència, si s’escau).

 

 

 

2. Treball monogràfic en forma d’article acadèmic sobre algun dels aspectes tractats a classe o bé anàlisi crítica d’una traducció publicada.

 .

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Álvarez, R. [et al.] (2001), Cartografías de la traducción: del post-estructuralismo al multiculturalismo. Salamanca: Almar.

 

  Enlla├ž

Bassnett, S.; Trivedi, H. (ed.) (1999), Post-colonial Translation: Theory and Practice. Londres: Routledge.

 

  Enlla├ž

Brito, P. H. (2012). A Tradução literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

 

  Enlla├ž

Carbonell, O. (1999). Traducción y cultura: de la ideología al texto. Salamanca: Colegio de España.

 

  Enlla├ž

Casanova, P. (1999). La República mundial de las letras. Barcelona: Anagrama, 2001. [La République mondiale des lettres. París: Seuil]

 

  Enlla├ž

Chaume, F.; García de Toro, C. (2010). Teories actuals de la traductologia. Alzira: Bromera.

 

  Enlla├ž

Fulquet, J.M. (2017). Shakespeare, en la veu dels traductors catalans. Catarroja: Afers.

Hurtado, A. (2001), Traducción y traductodología: introducción a la traductodología. Madrid: Cátedra.

 

  Enlla├ž

Lefevere, A. (1992), Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario. Salamanca: Colegio de España, 1997 [Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame. London: Routledge]

 

  Enlla├ž

Llácer, E. V. (2004). Sobre la traducción: ideas tradicionales y teorías contemporáneas. València.

 

  Enlla├ž

Steiner, G. (1975). Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1981. [After Babel: aspects of language and translation. Oxford: Oxford University Press]

 

  Enlla├ž

Vega, M. A. (1994). Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra.

 

  Enlla├ž

Vidal Claramonte, A. (1998). El futuro de la traducción: últimas teorías, nuevas aplicaciones. València: Institució Alfons el Magnànim, 1998.

 

  Enlla├ž

Wolf, M.; Fukari, A. (2007). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam: John Benjamins.

 

  Enlla├ž

CapÝtol

Bassnett, S. (1993). «From Comparative Literature to Translation Studies». A: Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, p. 138-161.

 

  Enlla├ž