Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gèneres de la Memòria

Codi de l'assignatura: 566558

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.
Competència científica: capacitat per a desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma de recerques específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs estudia les modalitats literàries del record i la visió retrospectiva segons les actuals coordenades històriques i culturals. L’assignatura raona en primer lloc sobre un nou context tecnològic i les experiències històriques que aquest determina: l’acceleració provocada pel ritme contemporani de producció i consum i el nou règim de la digitalització condicionen nous marcs interpretatius en l’àmbit del coneixement. En segon lloc, el curs raona sobre les implicacions estètico-literàries d’una memòria determinada per dispositius tecnològics que afavoreixen l’emmagatzematge sense límits i quines són les interconnexions que aquestes obres procuren entre el record individual i la memòria col·lectiva.

 

Referits a habilitats, destreses

L’alumnat haurà d’articular un discurs complex i propi a partir de la reflexió cultural i literària. Alhora, haurà de realitzar estudis i treballs sobre qüestions critico-literàries, analitzar textos literaris i documents relacionats amb la memòria. Igualment, reforçarà les seves tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els temps accelerats: sobre l’experiència inèdita del present històric: Fr. Hartog, H. U. Gumbrecht i H. Rosa.

2. Les ontologies del present: el temps de les absències d’horitzons de futur de Fr. Jameson.

3. Les modalitats artístiques del retorn: el record i les memòries voluntarioses, segons M. Augé i Ch. Boltanski.

4. Sobre els efectes nostàlgics del retorn postideològic: les rèpliques polítiques de D. Eribon i M. Fisher.

5. La desmemòria i les seves pròtesis: els arxius, els espectres i els retorns de J. Derrida, G. Perec i P. Modiano.

6. Els espais del món com arxius del text: les trames textuals del retorn d’Adam Zagajewski i Ian Sinclair.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquest curs es basa en un plantejament teòrico-pràctic que combina exposicions teòriques dels fonaments amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. També es promourà el treball autònom d’investigació bibliogràfica i es duran a terme una sèrie de tutories de seguiment i d’orientació a la investigació avançada en el camp de la matèria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Entrega d’un treball monogràfic a la fi del curs que haurà estat elaborat sota la supervisió contínua del professor/a

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Augé, M., El tiempo en ruinas, Barcelona, Gedisa. 2003.

Derrida, J. El mal de archivo, Madrid, Trotta, 1997.

Derrida, J. Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 2012.

Gumbrecht, H.U. Después de 1945. La latència como origen del presente, México D.F. Universidad Iberoamericana. 2015.

Gumbrecht, H.U., Lento presente. Sintomatología del nuevo tiempo histórico, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010.

Hartog, Fr. Regímenes de historicidad. Presentismo y experiències del tiempo, México D.F. Universidad Iberoamericana. 2007.

Jameson, Fr. Las semillas del tiempo, Madrid, Trotta, 2000.

Jameson, Fr., Una modernidad singular. Un ensayo sobre la ontologia del presente, Barcelona, Gedisa, 2014.

Rosa, H., Alienación y acelaración. Hacia una teoria crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, Buenos Aires, Katz, 2016.

Traverso, E., Melancolía de izquierda. Después de las utopies, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.