Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Narraciˇ i Ficcionalitat

Codi de l'assignatura: 566561

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

        Es recomana als estudiants que tinguin un nivel de domini de la llengua anglesa que els permeti llegir la bibliografía especialitzada del curs en llengua anglesa.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per a pensar en termes de relacions interlinearies.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.
Competència científica: capacitat per a desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma de recerques específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs té com a objectiu principal l’estudi comparatiu de les polítiques de la representació del text literari i fílmic a traves de l’anàlisi contrastiu d’una selecció de novel·les britàniques dels segles XIX i XX i pel·lícules del cinema contemporani, tenint en compte que l’acte de la representació és inseparable de l’acte d’interpretació, i per tant, que es tracta d’activitats inherentment polítiques. En aquest sentit, el postmodernisme, des dels plantejaments sobre el dialogisme de Bajtin i la intertextualitat de Kristeva, ofereix un marc de sortida adequat per a la discussió de l’adaptació d’obres literàries al cinema com a eina efectiva en l’estudi crític de les polítiques de representació dels discursos de poder, com ara el discurs de gènere, el colonial i el científic.

 

Referits a habilitats, destreses

             Referits a habilitats, destreses

  • L’estudiant haurà d’articular un discurs complex i propi a partir de les reflexions culturals i literàries, tot reforçant les seves tècniques de recerca i d’organització del treball personal.
  • Ser capaç de portar a terme estudis comparatius crítics entre el text literari i el text fílmic.

            Referits a actituds, valors i normes

  • Comprendre les estratègies de construcció dels discursos de poder, com ara i principalment el discurs de gènere, el discurs colonial i el discurs científic tant a l’obra literària com a la fílmica.
  • Tenir present l’impacte de gènere en els continguts de l’assignatura.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Teoria de la ficcionalitat i teories de l’adaptaciˇ (Adaptation studies)

*  Introducció teòrica a les principals teories de la ficcionalitat i teories d’adaptació (Adaptation Studies) amb estudi detallat de les aportacions crítiques d’especialistes com Dolezel, Eco, Ricoeur i Iser per una banda i Naremore, McFarlane, Stam, Hutcheon i Bryant, entre d’altres, per una altre. Es farà referència als plantejaments de Bajtin (dialogisme) i Kristeva (intertextualitat) així com a les teories postmodernes sobre les polítiques de la representació, especialment a l’obra de Hutcheon.

2. Estudi comparatiu prÓctic d'una selecciˇ de textos literaris i fÝlmics.

*  A partir dels plantejaments teòrics establerts al bloc temàtic 1, s’estudiarà amb profunditat el cas de la adaptació i les relacions intertextuals entre diferents textos a través de l’estudi d’una selecció de novel·les britàniques, de les seves adaptacions cinematogràfiques més rellevants i d’una selecció de obres cinematogràfiques que presenten relacions intertextuals i intermedials amb elles. En tots els casos, les discussions pivotaran al voltant de l’anàlisi de les polítiques de representació dels discursos de poder que es troben als textos literaris i fílmics, especialment els discursos de gènere, el colonial i el científic.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquest curs es basa en un plantejament que combina exposicions dels fonaments teòrics i anàlisi dels textos escrits proposats amb activitats d’aplicació pràctica dirigides a l’estudi de les obres fílmiques, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació. També es promourà el treball autònom d’investigació bibliogràfica i es duran a terme una sèrie de tutories de seguiment i d’orientació a la investigació avançada en el camp de la matèria.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada i estarà basada en el següent:

  1. Presentacions/Participacions orals sobre diferents temes/aspectes relacionats amb la matèria impartida a classe: 20% de la nota final. Aquí es tindrà en compte l’assistència regular a classe així com la participació activa de l’estudiant a les sessions. [Informació detallada al programa de l’assignatura que es proporcionarà als estudiants a començament del curs.]
  2. Assaig crític sobre un tema relacionat amb la matèria impartida a classe: 40% de la nota final. [Informació detallada al programa de l’assignatura que es proporcionarà als estudiants a començament del curs.]
  3. Assaig crític sobre un tema a escollir per l’estudiant dins una selecció proposada pel professor a començaments de curs: 40% de la nota final. [Informació detallada al programa de l’assignatura que es proporcionarà als estudiants a començament del curs.]

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bluestone, George 1971: Novels into Film. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.   Enlla├ž

Bruhn, Jorgen et al. 2013: Adaptation Studies. New Challenges, New Directions. London: Bloomsbury.

Bryant, John 2002: The Fluid Text: A Theory of Revision and Editing for Book and Screen. University of Michigan Press.

Cartmell, Deborah 2012: A Companion to Literature, Film and Adaptation. London: Wiley Blackwell.

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan 1999: Adaptations. From Text to Screen, Screen to Text. London: Routledge.   Enlla├ž

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan (eds. 2007): The Cambridge Companion to Literature on Screen. Cambridge: Cambridge University Press.   Enlla├ž

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan 2010: Screen Adaptations. Impure Cinema. London: Palgrave Macmillan.

Eco, Umberto 1994: The Limits of Interpretation. Midland Book Edition.   Enlla├ž

Eco, Umberto 1998: Interpretación y sobreinterpretación. Cambridge: Cambridge University Press.   Enlla├ž

Garrido Domínguez, Antonio 1997: Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco libros.   Enlla├ž

Gerachty, Christine 2008: Now a Marjor Motion Picture. Film Adaptations of Literature and Drama. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.

Hutcheon, Linda 1989: The Politics of Postmodernism. London and New York: Routledge.   Enlla├ž

Hutcheon, Linda 2006: A Theory of Adaptation. London and New York: Routledge.   Enlla├ž

Leitch, Thomas 2007: Film Adaptation and Its Discontents. From Gone with the Wind to The Passion of Christ. Baltimore: The
John Hopkins University Press.   Enlla├ž

Lothe, Jacob 2000: Narrative in Fiction and Film. An Introduction. Oxford University Press.   Enlla├ž

McFarlane, Brian 1996: Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press.   Enlla├ž

Naremore, James, ed. 2000: Film Adaptation. New Jersey: Rutgers University Press.   Enlla├ž

Pérez Bowie, José Antonio 2008: La teoría literaria en la teoría cinematográfica. Ediciones de la Universidad de Salamanca.

Sanders, Julie 2006: Adaptation and Appropriation. London: Routledge.   Enlla├ž

Sánchez Noriega, José Luis 2000: De la literature al cine. Teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: Ediciones Paidós.

Stam, Robert 2000: Film Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.   Enlla├ž

Stam, Robert & Alessandra Raengo 2005: Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Oxford: Blackwell.