Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Qualitat del Procés Analític

Codi de l'assignatura: 568173

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Angeles Sahuquillo Estrugo

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

  • Cuina lingüística per a químics: http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
  • Vocabulari de química: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
Generals
CG1 - Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès.
 
Transversals
CT2 – Ser capaç de reconèixer les innovacions del propi camp professional i les tendències de futur.
 
Específiques
CE4-Demostrar el compliment dels requisits tècnics per assegurar la qualitat del procés analític.
CE5-Interaccionar amb els camps i activitats de recerca actuals i de més impacte en Química Analítica, tant de l’entorn nacional com l’internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements bàsics per dissenyar, implantar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat en un laboratori d’anàlisis químiques.

a) Objectius referits a l’aprenentatge d’habilitats o procediments:

— Aprendre a contextualitzar els coneixements adquirits.
— Expressar els resultats d’un assaig de forma correcta.
— Interpretar una norma.
— Elaborar documentació d’un sistema de gestió de la qualitat.
— Formular propostes de millora i proposar accions correctores.

b) Objectius referits a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de comportament:

— Familiaritzar-se amb el treball relacionat amb la gestió de la qualitat en una organització.
— Conscienciar-se de la necessitat de l’organització i planificació del treball.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Temari

*  
1. Qualitat en un laboratori analític. Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025
2. Documentació en un sistema de la qualitat
3. Bases metrològiques: traçabilitat i incertesa
4. Patrons i materials de referència
5. Gestió d’equips. Manteniment, verificació, calibratge
6. Mètodes analítics. Validació
7. Activitats de control de la qualitat
8. Exercicis d’intercomparació
9. Acreditació de laboratoris. Auditories

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials

Es basen en les explicacions del professorat, que presenta i desenvolupa els diversos temes del programa. També hi ha classes de problemes i/o seminaris en grups, amb estudis de casos, que cerquen una participació més activa de l’alumnat.

 

Una part de la feina és treball dirigit, on l’alumnat seguint les indicacions del professorat haurà de realitzar treballs puntuals o tasques determinades, com ara la resolució de problemes i exercicis, que seran controlades i/o avaluades pel professorat.

El treball autònom de l’alumnat és necessari per tal d’aconseguir la consolidació dels aprenentatges.

Activitats presencials:

D’acord amb la disponibilitat temporal del semestre es podrà programar alguna visita a un laboratori/organisme acreditat o amb un sistema de gestió de la qualitat.

Activitats no presencials:

Treball dirigit: elaboració de documentació relativa al sistema de gestió de la qualitat d’un laboratori d’anàlisi.

Estudi i consolidació dels conceptes bàsics a partir de les fonts bibliogràfiques.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries. En el cas que calgui adaptar-se únicament a no-presencialitat, totes les activitats passaran a dur-se a terme online amb el recolzament i seguiment del professorat que proporcionarà els materials de suport que siguin necessaris.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es realitzarà a partir de la participació a les classes, del treball realitzat en les diverses activitats (treball dirigit, activitats a classe,...) programades durant el semestre que representaran un 70 % de la qualificació global, i d’una prova de síntesi al final del semestre que representarà un 30% de la qualificació global.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries. En cas necessari s’adaptaran totes les proves i activitats per dur-les a terme de forma no presencial.

 

Reavaluació

En cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

 


 

 

Avaluació única

En cas que l’alumnat s’aculli a l’avaluació única, al final del semestre es realitzarà una prova de síntesi que representarà el 100% de la qualificació.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries. En cas necessari la prova s’adaptarà per dur-la a terme de forma no presencial.