Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Espectometria de Masses

Codi de l'assignatura: 568179

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Encarnacion Moyano Morcillo

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professors de l'assignatura:

 

Dra. Encarnación Moyano Morcillo
Dr. Francisco Javier Santos Vicente

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

 


CG1 - Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès. Saber seleccionar els components instrumentals adients per a dur a terme una determinació en espectrometria de masses.

 


CT2- Ser capaç de reconèixer les innovacions del propi camp professional i les tendències de futur

 


CE1 - Saber traslladar un problema complex d’origen divers, (p.e., ambiental, alimentari, farmacèutic, biològic, toxicològic o clínic), a la sistemàtica de la resolució de problemes en Química Analítica.

 


CE2- Identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i, a partir de la seva comparació i avaluació, seleccionar la més adequada per a la resolució d’un problema específic en diferents camps i escales de treball de la Química Analítica

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir un coneixement ampli dels fonaments i principis de l’Espectrometria de Masses

 

Conèixer els principals components d’un espectròmetre de masses

 

Aprendre el fonament i els mecanismes d’ionització de les principals tècniques d’ionització

 

Conèixer els principis i les característiques més rellevant dels principals analitzadors de masses

 

Conèixer els fonaments i els aspectes pràctics dels acoblaments més habituals de l’espectrometria de masses a les tècniques de separació

 

Adquirir els coneixements necessaris per aplicar l’espectrometria de masses per a resoldre problemes en els camps del medi ambient, alimentació, mostres biològiques, indústria farmacèutica, etc

 


Capacitat per seleccionar l’analitzador de masses més apropiat en funció de la informació estructural i de la selectivitat desitjada

 


Saber dissenyar els experiments adequats per obtenir informació estructural

 


Capacitat per seleccionar la tècnica d’acoblament (tècnica de separació-espectrometria de masses) adient per resoldre un problema concret.

 


Capacitat d’interpretar espectres de masses i deduir la composició elemental i l’estructura.

 

Referits a habilitats, destreses


Capacitat per seleccionar la tècnica d’ionització més adient en funció de les característiques químiques de l’anàlit.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció. Fonaments d’Espectrometria de Masses. Resolució i exactitud

2

Sistemes de buit. Classificació de les tècniques d’ionització

3

Mecanismes d’ionització electrònica i ionització química

4

Mecanismes d’ionització a pressió atmosfèrica: ESI, APCI, APPI i ICP

5

Tècniques d’ionització a pressió atmosfèrica per l’anàlisis direct: DESI, DART.

6

Analitzadors de masses de baixa resolució: quadrupols, trampa d’ions

7

Analitzadors de masses d’alta resolución: sectors electrosestàtic-magnètic, temps de vol, resonància ciclotrónica d’ions i Orbitrap

8

Espectrometria de masses en tàndem (MS/MS): tàndem en l’espai i en el temps

9

Interpretació d’espectres de masses de compostos orgànics i inorgànics

10

Acoblaments GC-MS, LC-MS, CE-MS i IM-MS

11

Anàlisi qualitativa i quantitativa en espectrometria de masses

12

Principals camps d’aplicacions en l’espectrometria de masses: medi ambient, alimentació, mostres biològiques, indústria farmacèutica, etc. (es desenvoluparà al llarg del temari)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes presencial o síncrones relacionades amb els objectius i continguts de l’assignatura en les quals es fomentarà al màxim la participació de l’alumnat.

- Seminaris basats en sessions pràctiques presencials davant d’instruments d’espectrometria de masses i/o videos sobre aquesta instrumentació per tal d’aplicar els coneixements teòrics assolits.

- Resolució de problemes sobre interpretació d’espectres de masses que es complementaran amb sessions de discussió (presencial o síncrones) per tal de resoldre dubtes i aprofundir en determinats continguts i conceptes

- Qüestionaris d’autoevaluació per tal de conèixer i consolidar els coneixements adquiríos dels principals conceptes del curs

- Activitats asíncrones (com per exemple aula invertida)

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es realitzarà considerant fonamentalment l’assistència a les classes presencials i/o síncrones, així com als seminaris. També es considerarà la resolució de problemes, la realització de qüestionaris i de les differents activitats síncrones i/o asíncrones proposades. Al final del curs es realitzarà una prova de síntesi sobre els continguts descrits al programa de l’assignatura. 
La qualificació final de l’assignatura vindrà donada per la prova de síntesi que contarà un 60% i per les activitats proposades que contaran un 40%.

Reavaluació:
En el cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’assignatura mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova de síntesi a criteri del professorat de l’assignatura.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

Avaluació única

Consistirà en una prova de síntesi sobre els continguts descrits al programa de l’assignatura. Aquesta prova de síntesi es realitzarà al final del període lectiu.

Reavaluació:
En el cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’assignatura mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova de síntesi a criteri del professorat de l’assignatura.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

 

Prevenció de riscos

 

Els estudiants del màster s’han d’inscriure i participar en la "Jornada sobre prevenció de riscos en els laboratoris de recerca de la UB". Aquesta jornada es realitza dues vegades l’any (febrer i octubre) amb una durada d’un matí

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

- Cuina lingüística per a químics: http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

- Vocabulari de química: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

- Terminologia d’espectrometria de masses: http://www.mssj.jp/glossary/8507x1515.pdf