Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Laboratori de Recerca i Innovació en Química Analítica

Codi de l'assignatura: 568185

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Julian Benavente Moreno

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professors de l’assignatura:

 

Dr. Fernando J. Benavente Moreno

Dra. Estela Giménez López

 

 

Recursos Lingüístics

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

- Cuina lingüística per a químics: http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

- Vocabulari de química: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

- Vocabulari d’enginyeria química: http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6– Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CB7– Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc familiars en contextos més amplis (o multidisciplinars) relatius al seu camp d’estudi.

 

CB9– Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CG1– Saber cercar i analitzar la informació cientifico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent la llengua anglesa.

 

CT1– Integrar-se en un equip de treball i ser capaç d’adaptar-se a un entorn internacional i/o multicultural.

 

CE1– Saber traslladar un problema complex d’origen divers, (p.e., procedent del camp mediambiental, alimentari, farmacèutic, biològic, toxicològic o clínic), a la sistemàtica de la resolució de problemes en Química Analítica.

 

CE3– Identificar i optimitzar les variables que afecten a les tècniques analítiques avançades emprades en la resolució d’un problema específic.

 

CE6– Identificar les etapes d’un pla de treball experimental, poder elaborar-lo i descriure’l, organitzar el seu calendari de desenvolupament i saber presentar-lo a un equip de treball.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer les eines comunicatives més habituals en l’àmbit científic.
- Aprendre a planificar el treball en un laboratori de recerca.
- Aprendre a comunicar de manera efectiva els resultats experimentals.
- Aprendre a buscar i analitzar informació científica i/o tècnica especialitzada en l’àmbit de la Química Analítica avançada, emprant principalment l’anglès, idioma de l’àmbit científic.
- Conèixer i aprendre el funcionament d’algunes tècniques instrumentals avançades.
- Aprendre a encarar problemes analítics en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris.

 

Referits a habilitats, destreses

- Desenvolupar el criteri individual i les capacitats de presa de decisions, gestió del temps i planificació.
- Saber seleccionar i estructurar informació obtinguda de diverses fonts (majoritàriament en anglès) i expressar-la de forma oral i escrita.
- Aprendre a treballar en grup mitjançant el repartiment de tasques i la proposta i debat d’idees, així com a opinar de forma crítica i creativa, en base a arguments sòlids.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Desenvolupar una actitud positiva i participativa durant les activitats presencials.
- Adquirir interès i voluntat en ampliar els coneixements necessaris per a la resolució dels problemes analítics plantejats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la comunicació científica

1.1. Comunicació escrita: articles científics, informes i resums tècnics, pòsters, etc.

1.2. Comunicació oral

2. Introducció al Laboratori d’Investigació i innovació en Química Analítica

2.1. Tècniques analítiques avançades

2.2. Aplicacions a problemes específics

2.3. Recerca bibliogràfica

2.4. Elaboració d’un pla de treball

3. Resolució de problemes complexos: seminaris de discussió conjunta

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius de l’assignatura es proposen una sèrie d’activitats:
- Recerca bibliogràfica, elaboració d’un pla de treball i realització del treball experimental al laboratori d’un grup de recerca
- Impartició de seminaris dedicats a la comunicació científica tant escrita com oral.
- Participació activa en sessions dedicades a la discussió conjunta per posar en pràctica les eines comunicatives apresses.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per superar l’assignatura és imprescindible l’assistència a les sessions de laboratori i als seminaris programats.
Atès el caràcter experimental de l’assignatura, s’avaluarà de manera continuada a partir bàsicament del treball de recerca i de la progressió de l’estudiantat en les tasques assignades, així com de les seves capacitats en la comunicació científica de resultats. En aquest context es valorarà el nivell de coneixements i habilitats adquirits i la capacitat de presentar oralment i per escrit un treball científic.

La qualificació final es durà a terme d’acord amb la següent distribució:

- Treball de recerca i seminaris:

- Resum del treball de recerca realitzat durant el semestre (anglès) :   20%
- Pòster (anglès) i flash communication (relacionat amb el treball de recerca realitzat durant el semestre):   40%
- Cronograma del futur treball de final de màster:   10%
- Informe del tutor/a:   30%

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 

Avaluació única

L’assistència és obligatòria, per la qual cosa no hi ha opció a una avaluació única.

Re-avaluació

Atès el caràcter experimental de l’assignatura, no es contempla la re-avaluació.

 

 

Prevenció de riscos

 

L’estudiantat del màster s’ha d’inscriure i participar en la "Jornada sobre prevenció de riscos en els laboratoris de recerca de la UB". Aquesta jornada es realitza dues vegades l’any (febrer i octubre) amb una durada d’un matí