Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 568189

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Francisco Garcia Martinez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 30

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 750

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

400

Aprenentatge autònom

300

 

 

Recomanacions

 

Recomanacions per a la redacció de la memòria del Treball final de màster.
 
La memòria ha d’estar estructurada de manera que contingui:

  • una part introductòria on es descriu l’estat de la qüestió, el marc en el què s’inscriu el treball realitzat i es presenten els objectius que es persegueixen.
  • una part experimental, amb una breu descripció de reactius, instrumentació, procediments, etc.
  • una part de presentació dels resultats obtinguts i de discussió.
  • Conclusions derivades del treball realitzat.
  • Bibliografia més rellevant.

 

No hi ha cap plantilla específica a seguir per a la redacció de la memòria, però s’han d’emprar les caràtules normalitzades que es troben al web del màster. S’aconsella que la memòria no excedeixi les 80 pàgines en format DIN A4, emprant una font i un espai interlinial normals (seguint les recomanacions dels vostres tutors).

Es pot escriure en català, castellà o anglès. En cas que s’escrigui en català o castellà, haurà d’incloure un resum (màxim 2 pàgines) en anglès i, si s’escriu íntegrament en anglès, s’inclourà el resum en català o castellà.

La memòria s’ha d’entregar als membres de la comissió avaluadora dins dels terminis fixats pel Departament.


Altres recomanacions


Recomanacions per a la defensa pública del Treball Final de Màster.
 

La defensa pública consta d’una presentació oral d’una durada màxima recomanada de 20 minuts, seguida d’un torn de preguntes de la comissió avaluadora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 
Competències generals.
CG1- Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès.
 
Competències transversals.
CT1- Integrar-se dins un grup de treball i ser capaç d’adaptar-se a un entorn internacional i/o multicultural.
 
Competències específiques.
CE3 - Identificar i optimitzar les variables que afecten a les tècniques analítiques avançades emprades en la resolució d’un problema específic.
CE4 - Demostrar el compliment dels requisits tècnics per assegurar la qualitat del procés analític
CE7  - Desenvolupar esperit crític per a interpretar els resultats obtinguts, relacionar-los amb les variables i factors metodològics que han afectat la seva obtenció i extreure conclusions adequades.
CE8 - Ser capaç de modificar un pla de treball experimental en funció de la obtenció de resultats inesperats.
CE9 - Adquirir hàbits propis de les bones pràctiques de treball en un laboratori analític, tant de forma individual com col·lectivament.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


- Ser capaç de llegir i entendre documents científics i tècnics d’ambit internacional i, per tant, redactats en anglès.
- Ser capaç d’integrar-se en un grup de treball.
- Ser capaç de mostrar habilitat en l’ús de metodologies analítiques i tècniques instrumentals pròpies d’un laboratori avançat d’anàlisi, integrant les bones pràctiques de laboratori.
- Ser capaç d’analitzar i interpretar els resultats obtinguts i, si s’escau, modificar el pla de treball.
- Ser capaç d’elaborar una memòria científica ben estructurada i redactada que descrigui el treball realitzat en el laboratori i de fer un defensa oral amb arguments fonamentats científicament.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball fi de màster és un treball individual realitzat mitjançant la incorporació de l’estudiant a un dels grups de recerca del Departament de Química Analítica, o a altres centres de recerca, sota la supervisió d’un professor que actúa com a director i/o tutor del treball.
Es dissenyarà i planificarà el treball conjuntament amb el professor tutor i l’estudiant recopilarà la informació necessària per a dur-lo a terme. L’estudiant realitzarà el treball de laboratori necessari per a aconseguir els objectius fixats de manera autònoma, tot i que sota la supervisió del professor tutor. En aquesta etapa es pretén fomentar el treball autònom, la capacitat d’enfrontar-se i resoldre problemes complexos en entorns nous, de planificació i d’integració en un grup d’investigació.

Al llarg del treball, l’estudiant analitzarà els resultats obtinguts i extraurà conclusions que l’ajudaran a reorientar la feina experimental del laboratori. Aquesta anàlisi es durà a terme sota la supervisió del professor tutor mitjançant sessions de discussió amb l’estudiant o amb un grup reduït d’estudiants. En l’etapa final, haurà de fer una feina de recopilació i anàlisi dels resultats i de consecució de conclusions que concretarà en una memòria escrita i comunicarà amb una defensa oral pública, davant d’un tribunal.

Tots els alumnes hauran de realitzar el curs de prevenció de riscos al laboratori abans o durant la realització del Treball Final de Màster.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del Treball Final de Màster es fa tenint en compte l’avaluació del professor tutor (40%) i la de la comissió avaluadora (60%). La comissió avaluadora està formada per 2 membres que poden ser professors de la Secció Departamental de Química Analítica, d’altres Departaments o investigadors d’altres centres designats per la Comissió Coordinadora del Màster. Es valorarà la qualitat del treball de recerca desenvolupat, la memòria escrita i la defensa pública de la memòria.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del Treball Final de Màster, no hi ha procés de reavaluació ni prova d’avaluació única. L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.