Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Comportament de Contaminants en els Medis Aquàtic i Terrestre

Codi de l'assignatura: 568199

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Fermin Lopez Sanchez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

 

CG1 - Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès.

 

CT2 - Ser capaç de reconèixer les innovacions del propi camp professional i les tendències de futur.

 

CE1 - Saber traslladar un problema complex d’origen divers, (p.ex., procedent del camp mediambiental, alimentari, farmacèutic, biològic, toxicològic o clínic), a la sistemàtica de la resolució de problemes en Química Analítica.

 

CE2 - Identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i, a partir de la seva comparació i avaluació, seleccionar la més adequada per a la resolució d’un problema específic en diferents camps i escales de treball de la Química Analítica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir una base de coneixements sobre els processos químics que tenen lloc en els medis aquàtic i terrestre, la qual permeti deduir el comportament dels contaminants i el seu destí en el medi.

 

Comprendre la problemàtica dels medis contaminats en funció del tipus i concentració de contaminant, així com conèixer la legislació vigent.

 

Conèixer les eines metodològiques que proporciona la Química Analítica per tal d’estudiar i resoldre problemes de contaminació en els compartiments aquàtic i terrestre.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber analitzar diferents situacions de contaminació d’aigües, sediments i sòls en funció de paràmetres fisicoquímics del compartiment implicat.

 

Saber emprar eines de modelització de processos fisicoquímics i del comportament de sorció i desorció de contaminants en els medis aquàtic i terrestre, així com interpretar els resultats derivats de la seva aplicació.

 

Ser capaç de valorar la idoneïtat de l’aplicació de les diverses tècniques de remeiació en diferents situacions de contaminació de sòls.

 

Tenir la capacitat d’ampliar, a través de la bibliografia, els coneixements adquirits.

 

Referits a actituds, valors i normes

Mostrar interès i una actitud participativa durant les activitats presencials.

 

Saber organitzar-se i planificar-se.

 

Adquirir consciència de la  importància dels processos fisicoquímics que es produeixen al sistemes aquàtics i terrestres en relació amb la qualitat de les aigües i els sòls, en particular, i del medi ambient en general.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als medis aquàtic i terrestre. Aigua: el solvent natural. El cicle hidrològic. Característiques de les masses d’aigua naturals. Formació de sediments. Formació i perfil del sòl. Fases del sòl.

2. Processos fisicoquímics als sistemes naturals. Processos àcid-base. Volatilització de substàncies orgàniques. Precipitació. Col·loides. Complexació per lligands d’interès ambiental. Adsorció. Processos redox. Remobilització.

3. Contaminants al medi aquàtic i terrestre. Origen i transport de contaminants. Elements traça. Compostos organometàl·lics. Compostos orgànics. Legislació.

4. Caracterització fisicoquímica dels medis contaminats. Mesures in situ. Presa de mostra. Paràmetres de caracterització. Determinació de contaminants: totals, especiació i balanç de massa.

5. Eines per a l’avaluació de l’impacte de la contaminació. Especiació química en estudis ambientals: tècniques electroquímiques i tècniques acoblades. Interacció dels contaminants amb sòls i sediments: mobilitat dels contaminants, estudis de sorció i desorció, dinàmica d’interacció. Tècniques de remeiació de sòls contaminats.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Classes presencials: Les classes presencials es basen en explicacions del professorat relacionades amb els objectius i continguts de l’assignatura. En totes aquestes classes, es fomenta al màxim la participació de l’alumnat, amb una sèrie d’activitats relacionades amb els conceptes exposats.

Activitats presencials:
- Resolució de qüestions i exercicis que es van intercalant entre les explicacions i permeten la reflexió i adquisició d’habilitats relacionades amb el tema exposat.
- Sessions d’ordinador per a la modelització de processos fisicoquímics i de dades de sorció.

Activitats no presencials:
- Realització d’exercicis o elaboració d’informes relacionats amb els continguts i les activitats de l’assignatura.

Les metodologies i activitats proposades es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats acadèmiques i/o sanitàries

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de les següents evidències:

- Assistència i participació a les classes presencials (10%).
- Activitats i treballs dirigits presentats (30%).
- Prova final sobre el contingut de l’assignatura (60%).

Reavaluació
En cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats acadèmiques i/o sanitàries

 

Avaluació única

La qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir d’una prova global sobre el contingut de l’assignatura al final del semestre.

Reavaluació
En cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats acadèmiques i/o sanitàries

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

 

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html