Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Radioquímica i Anàlisi de Superfícies

Codi de l'assignatura: 568202

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Francisco Garcia Martinez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

 

Cuina lingüística per a químics
Vocabulari de química
Vocabulari d’enginyeria química

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques
Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
Generals
Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès.
Transversals
Saber traslladar un problema complex d’origen divers a la sistemática de la resolució de problemes en química analítica-
Capacitat de reconèixer les innovacions del propi camp professional i les tendències de futur.
Específiques
Identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i, a partir de la seva comparació i avaluació, seleccionar la més adequada per a la resolució d’un problema específic en diferents camps i escales de treball de la Química Analítica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer els principis bàsics de la radioactivitat.
- Conèixer els processos d’interacció de diferents partícules (fotons, electrons, ions, etc.) amb la matèria.
- Conèixer les diferents tècniques radioquímiques d’análisi.
- Conèixer els fonaments, la instrumentació i les principals aplicacions de les tècniques d’anàlisi de superfícies.
- Introduir els principis bàsics de protecció radiològica

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tècniques Radioquímiques d’anàlisi

*  

 
1.1.        Radioactivitat: propietats nuclears. Tipus de desintegracions radioactives.
1.2.        Llei fonamental de la desintegració radioactiva. Activitat. Cadenes de desintegració.
1.3.        Fonts de radioactivitat: naturals i artificials.
1.4.        Usos i aplicacions. Ús de compostos marcats.
1.5.        Interacció radiació/matèria. Interaccions de partícules a i b. Interacció de fotons g.
1.6.        Detecció. Propietats generals dels detectors. Tècniques instrumentals.
1.7.        Efectes de la radioactivitat. Protecció radiològica. Dosimetria.

2. Tècniques d’anàlisi de superfícies

*  

2.1.        Característiques generals i classificació de les tècniques d’anàlisi de superfícies.
2.2.        Tècniques que analitzen electrons: espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X (XPS/ESCA) i espectroscòpia d’electrons Auger (AES).
2.3.        Tècniques que analitzen fotons: microanàlisi de raigs X amb sonda d’electrons (EPXMA) i espectrometria d’emissió atòmica per descàrrega luminescent (GD-OES).
2.4.        Tècniques que analitzen ions: espectrometria de masses d’ions secundaris (SIMS).

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals: Basades en les explicacions del professor i on es trameten a l’alumne els coneixements bàsics de l’assignatura. En les classes s’afavorirà la discussió de temes concrets en funció de la formació prèvia dels alumnes.

- Treball dirigit: Al llarg del semestre els alumnes elaboraran un treball relacionat amb la matèria a proposta del professor. Durant aquest període els alumnes es reuniran amb el professor per tal de discutir la realització del treball.

- Presentació treball: Al finalitzar el semestre els alumnes presentaran oralment a classe el treball realitzat i es fomentarà la discussió dels continguts.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es realitzarà a partir de les aportacions realitzades pels estudiants:
- proves escrites a mitjans i final del semestre amb una ponderació de 50 i 25% respectivament.

- realització i presentació d’un treball dirigit amb una ponderació del 25%.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

Reavaluació.

En cas de que la qualificació final sigui suspens es podrá recuperar l’avaluació mitjançant la presentación d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’asssignatura

 

 

Avaluació única

Caldrà sol.licitar-la durant la primera setmana del semestre i consistirà en la realització d’una prova escrita al finalitzar el semestre. El contingut de la prova el determinaran els professors de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Geary, William J. Radiochemical methods. Chichester : ACOL - Wiley, cop. 1986
   Enllaç

  Bloc 1

Handbook of radioactivity analysis. 2nd ed. San Diego : Academic Press, cop. 2003  Enllaç

  Bloc 1

Las radiaciones ionizantes : su utilización y riesgos. 2a ed. Barcelona : Ediciones UPC, 1996-2001  Enllaç

  Bloc 1

Surface analysis : the principal techniques. 2nd ed. Chichester : Wiley,  cop. 2009  Enllaç

  Bloc 2

1a ed  Enllaç

Surface and thin film analysis  : principles, instrumentation, applications. Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002  Enllaç

  Bloc 2

Tölgyessy, Juraj. Nuclear environmental chemical analysis.  Hoboken : Wiley, 1987  Enllaç

  Bloc 1

Practical surface analysis : by  Auger and X-ray photoelectron spectroscopy. 2nd ed. Chichester : Wiley, 1990  Enllaç

  Bloc 2


(Edició 1983)  Enllaç

Article

Hercules, David M. ; Hercules, Shirley H. "Analytical chemistry of surfaces : part I. General aspects". dins: Journal  of chemical education. 61, 5, 402-409 (1984)  Enllaç

  Bloc 2

Hercules, David M. ; Hercules, Shirley H. "Analytical chemistry of surfaces : part II. Electron spectroscopy". dins: Journal of chemical education. 61, 6, 483-489 (1984)  Enllaç

  Bloc 2

Hercules, David M. ; Hercules, Shirley H. "Analytical chemistry of surfaces : part III. Ion spectroscopy". dins: Journal of chemical education. 61, 7, 592-599 (1984)  Enllaç

  Bloc 2

Pàgina web

CSN Consejo de Seguridad Nuclear   Enllaç

  Bloc 1

IAEA International Atomic Energy Agency  Enllaç

ICRP International Commission on Radiological Protection  Enllaç

IRPA International Radiation Protection Association  Enllaç

   SNE Sociedad Nuclear Española                                                   

http://www.sne.es/  Enllaç

   SEPR Sociedad Española de Protección Radiológica                    

http://www.sepr.es/  Enllaç

Text electrònic

   Beam effects, surface topography, and depth profiling in

   surface analysis.
[Recurs electrònic]. New York :

   Kluwer Academic,  cop. 2002

  Bloc 2