Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Cromatogràfiques i Electroforètiques

Codi de l'assignatura: 568205

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francisco Javier Santos Vicente

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professors de l’assignatura:

 


Dr. Francisco Javier Santos i Dra. Encarnación Moyano

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 


CG1 – Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès.Saber seleccionar les columnes òptimes per a una determinada separació en cromatografia.

 


CT2 – Ser capaç de reconèixer les innovacions del propi camp professional i les tendències de futur.

 


CE1 – Saber traslladar un problema complex d’origen divers, (p.e., procedent del camp mediambiental, alimentari, farmacèutic, biològic, toxicològic o clínic), a la sistemàtica de la resolució de problemes en Química Analítica.

 


CE2 – Identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i, a partir de la seva comparació i avaluació, seleccionar la més adequada per a la resolució d’un problema específic en diferents camps i escales de treball de la Química Analítica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Adquirir un coneixement ampli de les tècniques cromatogràfiques i electroforètiques (GC, LC i CE).

 

Conèixer els fonaments teòrics de la cromatografia i l’electroforesi capil·lar

 


Conèixer el fonament i funcionament del diferents sistemes d’injecció i detecció en cromatografia i electroforesi capil·lar.

 

Adquirir una visió de conjunt de les fases estacionàries en GC i LC

 

Aprofundir en les característiques de les fases mòbils en LC i dels electròlits en CE.

 

Adquirir coneixements de tècniques acoblades

 

Referits a habilitats, destreses


Capacitat per seleccionar la tècnica de separació més adient per la resolució d’un problema concret.

 


Saber establir les condicions òptimes de separació en GC, LC i CE.

 


Saber seleccionar les columnes i les fases mòbils òptimes per a una determinada separació cromatogràfica i els electròlits en electroforesi capil·lar.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció a les tècniques cromatogràfiques i electroforètiques. Classificació i paràmetres de retenció

2

Mecanismes de separació: equilibris i interacció

3

Eficàcia i resolució en cromatografia de gasos, cromatografia de líquids i electroforesi capil·lar

4

Cromatografia de gasos amb columnes capil·lars

5

Cromatografia de líquids d’alta eficàcia. Modes de separació. Columnes i fases mòbils

6

Electroforesi capil·lar. Mecanismes i modes

7

Tècniques de separació acoblades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en sessions teòriques, seminaris i activitats per tal d’aprofundir en els fonaments teòrics i pràctics de les principals tècniques cromatogràfiques i electroforètiques, així com de les seves aplicacions. La metodologia docent d’aquesta assignatura s’articula al voltant de les següents activitats:

- Classes teòriques o síncrones en les que el professorat transmet els continguts fonamentals del temari de l’assignatura.

- Seminaris basats en sessions pràctiques dirigides a la discussió i resolució de problemes relacionats amb les tècniques cromatogràfiques i electroforètiques i la seva aplicació a la resolució de problemes analítics reals.

- Qüestionaris d’avaluació per tal de conèixer i consolidar els coneixements adquirits dels principals blocs temàtics de l’assignatura.

- Activitats tutelades d’avaluació continuada síncrones i asíncrones, com ara qüestionaris en línia, resolució d’exercicis i activitats d’aula invertida, o qualsevol altra proposta adaptada a les necessitats de l’assignatura.

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de la situació sanitària i les indicacions de les autoritats acadèmiques i podran ser realitzades, en el cas que sigui necessari, en línia o de forma mixta (combinant modalitat presencial i en línia), garantint l’assoliment dels objectius i competències pròpies de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuadaL’avaluació continuada es fonamenta en la valoració de l’assistència a les classes teòriques i seminaris, ja sigui de forma presencial i/o síncrona, les activitats relacionades amb la resolució de problemes i la participació en les sessions de discussió, així com la realització dels qüestionaris proposats i d’una prova final de síntesi sobre el contingut de tot el temari de l’assignatura.

La qualificació final de l’assignatura vindrà donada per la prova de síntesi realitzada al final del període lectiu (60%) i les activitats proposades de treball dirigits, qüestionaris i/o sessions de discussió (40%).

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries i/o acadèmiques.

 

Avaluació única

Avaluació únicaConsistirà en una prova de síntesi sobre els continguts descrits al programa de l’assignatura. Aquesta prova escrita es realitzarà al final del període lectiu.

ReavaluacióEn el cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’assignatura mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova de síntesi escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries i/o acadèmiques.

 

 

Prevenció de riscos

 

L’alumnat del màster s’ha d’inscriure i participar en la "Jornada sobre prevenció de riscos en els laboratoris de recerca de la UB". Aquesta jornada es realitza dues vegades l’any (febrer i octubre) amb una durada d’un matí.

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

- Cuina lingüística per a químics: http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

- Vocabulari de química: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf