Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Substàncies Bioactives en Mostres Biològiques i Alimentàries

Codi de l'assignatura: 568212

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Victoria Sanz Nebot

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

 


Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
CG1 - Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès.
CT2 - Ser capaç de reconèixer les innovacions del propi camp professional i les tendències de futur.
CE1 - Saber traslladar un problema complex d’origen divers, (p.ex., procedent del camp mediambiental, alimentari, farmacèutic, biològic, toxicològic o clínic), a la sistemàtica de la resolució de problemes en Química Analítica.
CE2 - Identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i, a partir de la seva comparació i avaluació, seleccionar la més adequada per a la resolució d’un problema específic en diferents camps i escales de treball de la Química Analítica.
 
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements

Conèixer els aspectes estructurals de macromolècules, bàsicament proteïnes, glicoproteïnes i carbohidrats.

Conèixer els mètodes analítics més utilitzats per la detecció i caracterització de les biomolècules indicades

Conèixer les seves aplicacions com a biomarcadors pel diagnòstic i seguiment de malalties.

Conèixer els mètodes de preconcentració i purificació dels pèptids i proteïnes en mostres biològiques.

 

Referits a habilitats, destreses


Capacitat d’interpretar les dades obtingudes en l’anàlisi de macromolecules mitjançant tècniques diverses.

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes
Mostrar interès i una actitud participativa durant les activitats presencials.
Saber organitzar-se, planificar-se i treballar en equip.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Biomacromolècules

*  

Descripció química de les principals famílies. Proteïnes: l’esquelet. Estabilitat Química i llibertat conformacional. Els aminoàcids: varietat de les propietats físiques i químiques. Similitud biològica. Sucres: L’enllaç glicosídic. Anòmers. Sucres modificats, Ramificació.

2. Tècniques bàsiques de fraccionament i anàlisi de macromolècules biológiques.

3. La interacció de les biomolècules proteiques amb el seu entorn.

*  

 Estructura i funció de les proteïnes i glicoproteïnes. El problema del plegament. Estabilitat i flexibilitat. Plegament “in vivo”. Plegaments alternatius i malatia.

4. Anàlisi de substàncies bioactives en aliments.*  Substàncies bioactives en matrius alimentàries: control i seguretat alimentària; aliments funcionals; polifenols; pèptids bioactius.

5. Anàlisi de pèptids, proteïnes i glicoproteïnes. Proteoma.

*  

Estratègies per a abordar l’anàlisi de biomolècules en materials biològics. Estratègies “Top down” i “Bottom up”.  Mètodes clàssics electroforètics. Ionització-desorció laser assistida per una matriu, MALDI-TOF.

6. Detecció i caracterització de biomolècules.

*  

Els acoblaments CE-MS, LC-MS i LC-MS/MS. Mètodes d’ionització i analitzadors més importants.

Sensibilitat. Concentracions de les biomolècules proteiques en els fluids biològics humans. Estratègies per a millorar l’aplicació de les metodologies analítiques a la determinació i identificació de pèptids, proteïnes i glicoproteïnes en fluids biològics.

Mètodes de purificació i preconcentració on-line amb CE-MS i LC-MS. Tècniques de immunoafinitat.

 

7. Els pèptids, proteïnes i glicoproteïnes com a biomarcadors.

*  

Millora del diagnòstic, seguiment de la malatia i monitorització de la resposta terapèutica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.
Ensenyament presencial.

  1. Classes teòriques:
    Les classes presencials es basen en explicacions del professor relacionades amb els objectius i continguts de l’assignatura. S’inclou la resolució de qüestions i exercicis (alguns amb suport informàtic) destinats a la reflexió i adquisició d’habilitats relacionades amb el tema exposat.
  2. Classes pràctiques: Pràctiques de tècniques acoblades al Departament de Química Analítica. Visites guiades als Serveis Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona


Treball dirigit
  1. -Realització d’exercicis o elaboració d’informes relacionats amb els continguts i les activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries”

 

Avaluació continuada

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de les següents evidències:
- Assistència i participació a les classes (20%).
- Qualitat dels informes i treballs dirigits presentats (40%).
- Proves sobre el contingut de l’assignatura (40%).

Reavaluació
En cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació única

Avaluació única

La qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir d’una prova global sobre el contingut de l’assignatura al final del semestre.

Reavaluació
En cas que la qualificació final sigui de suspens es podrà recuperar l’avaluació mitjançant la presentació d’un treball o la realització d’una prova escrita a criteri del professorat de l’assignatura.