Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Presa de Mostres

Codi de l'assignatura: 568213

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria De Juan Capdevila

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Tot el material documental es facilita en anglès, per la qual cosa es demana una bona comprensió lectora de la llengua anglesa.

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

 Cuina lingüística per a químics
 Vocabulari de química
 Vocabulari d’enginyeria química
  

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

13

Aprenentatge autònom

32

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

CG1 Saber buscar i analitzar informació científico-tècnica en l’àmbit de la química, incloent l’idioma anglès

 

CE1-Saber traslladar un problema complex d’origen divers, (p.ex., procedent del camp mediambiental, alimentari, farmacèutic, biològic, toxicològic o clínic), a la sistemàtica de la resolució de problemes associats a la presa de mostra en Química Analítica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assoliment dels conceptes fonamentals de la teoria de presa de mostra (TOS).

 

Aplicació dels conceptes adequats de la teoria de presa de mostra en el disseny d’estratègies i procediments de presa de mostra per a casos reals de lots de 0 i 1 dimensions.

 

Presentació de la complexitat i línies d’actuació en la presa de mostra en lots de 2 i 3 dimensions i en escenaris ambientals.

 

Familiarització i estudi crític de documentació relacionada amb procediments estàndard sobre presa de mostra.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat per al disseny d’experiments de replicació i d’anàlisi variogràfica per a l’estimació de l’error associat a l’etapa de presa de mostra.

 

Capacitat per a l’elaboració d’un pla complet de presa de mostra, que consideri les característiques del lot, la informació que es vol obtenir, l’estratègia, procediment i equipament a utilitzar, l’estimació de l’error associat a aquest procediment i altres factors externs (limitació econòmica, de nombre de mostres,...).

 


Coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb el tema de la presa de mostra i de la seva aplicació per a la resolució de casos pràctis.   

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  

a.      Conceptes bàsics i terminologia associada a la presa de mostra. (Mostra i espècimen. Lot, grup, fragment. Submostra, increment. Presa de mostra primària, secundària,...)
b.      Dimensionalitat dels lots.
c.       Operacions bàsiques de presa de mostra (7 SUO)

2. Presa de mostra en lots de 0 dimensions

*  

a.      Concepte d’heterogeneïtat composicional (CHL) i distribucional (DHL)
b.      Errors de la presa de mostra: error fonamental (FSE) i CHL , error degut a agrupaments i segregació (GSE) i DHL.
c.       Reducció de la mostra (presa de mostra secundària, terciària,...). Estratègia i equipaments.
d.      Avaluació de l’error associat a les diferents etapes de la presa de mostra. Experiments de replicació.

3. Presa de mostra en lots de 1 dimensió

*  

a.       Lots d’una dimensió. SUOs en lots d’una dimensió. Analogia entre punts de presa de mostra i control on-line (sampling and sensing).
b.      Heterogeneïtat de sistemes dinàmics d’una dimensió. Concepte i avaluació quantitativa.
c.       Definició de variograma. Construcció. Paràmetres clau (range, sill, nugget effect). Tipus de variogrames i interpretació de la informació (periodicitat,correlació, error de natura 0-D, error de natura 1-D).
d.       Connexió entre informació variogràfica, mapes d’error i estratègies de presa de mostra

4. Presa de mostra en lots de més d’una dimensió (2D i 3D) i en escenaris mediambientals

*  

a.      Reducció del lot a dimensionalitat 0 o 1.
b.      Lots ‘irreductibles’. Extensió del concepte de variograma a més d’una dimensió. Lots isotròpics i anisotròpics.
c.       Lots ambientals. Estratègies de kriging per a visualitzar lots mediambientals.


 

 

Metodologia i activitats formatives

 

ACTIVITATS PRESENCIALS

  • Classes magistrals: explicacions basades en material docent que s’haurà facilitat a l’alumnat amb antelació (presentacions de Powerpoint, articles científics,...).
  • Seminaris d’ordinador: proposta d’exercicis associats als aspectes quantitatius de la teoria de presa de mostra basats en l’ús de programari general (EXCEL).
  • Aprenentatge basat en problemes (problem-based learning): estudi individual o per grups de casos pràctics.
  • Fórum de discussió dels resultats associats a l’estudi de casos pràctics i a l’anàlisi crítica de procediments normatius de presa de mostra.


ACTIVITATS NO PRESENCIALS
  • Autoaprenentatge a partir de la resolució de problemes amb la utilització del programari mostrat en les sessions pràctiques.
  • Estudi individual o en grup de casos pràctics.


Els continguts, activitats i metodologies proposats es podran veure modificats en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es realitzarà considerant fonamentalment el lliurament d’informes associats a la resolució d’exercicis i casos pràctics (40%) i la realització d’una prova final de síntesi al final del període lectiu (60%).

Reavaluació

Cal tenir una qualificació mínima de 3,5 per a poder accedir a la reavaluació. Consistirà en la realització d’una prova final de síntesi al final del període lectiu.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

Avaluació única

Es realitzarà a partir d’una prova final de síntesi al final del péríode lectiu.

Reavaluació

Cal tenir una qualificació mínima de 3,5 per a poder accedir a la reavaluació. Consistirà en la realització d’una prova final de síntesi al final del període lectiu.

L’avaluació proposada es pot veure modificada en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Kim Esbensen. Introduction to the theory and practice of sampling, IMPublicationsOpen (2020)

Gy, Pierre M. Sampling for analytical purposesChichester [etc.] : John Wiley & Sons, 1998
  Enllaç

Capítol

Lacorte, Sílvia ; Bono, Francisco ; Cortina, Montse. "Sample homogenization techniques" dins:  Comprehensive sampling and sample preparation : analytical technichs for scientists. Amsterdam : Elsevier, 2012  Enllaç

Article

Esbensen, Kim H. ... [et al.]  "Representative process sampling – in practise : variographic analysis and estimation of total sampling errors (TSE)". dins: Chemometrics and intelligent laboratory systems [Recurs electònic]. 88, 1, p. 41-59 (2007)
  Enllaç

Hildebrandt, A. ;  Lacorte S. ; Barceló, D.  "Sampling of water, soil and sediment to trace organic pollutants in a river basin scale". dins: Analytical and Bioanalytical Chemistry [Recurs electrònic], vol. 386, issue 4, p. 1075-1088 (2006)  Enllaç

Petersen, Lars ; Esbensen, Kim H.  "Representative process sampling for reliable data analysis – a tutorial". dins: Journal of chemometrics [Recurs electrònic], vol. 19, issue 11-12. p. 625-647 (2005)
  Enllaç

Petersen, Lars ; Dahl, Casper K. ; Esbensen, Kim H. "Representative mass reduction in sampling – a critical survey
of techniques and hardware". dins: Chemometrics and intelligent laboratory systems [Recurs electrònic]. vol. 74, Issue 1, p. 95-114 (2004)
  Enllaç

Petersen, Lars ; Minkkinen, Pentti ; Esbensen, Kim H. "Representative sampling for reliable data analysis : theory of sampling".dins: Chemometrics and intelligent laboratory systems [Recurs electrònic], vol. 77, issue 1-2,  p. 261-277 (2005)
  Enllaç